Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Oikeutesi ja velvollisuutesi yhteydenotoissa Vakuutuskassaan

Seuraavassa esitetään lisätietoja Vakuutuskassaa viranomaisena ja sinua kansalaisena koskevista laeista ja säännöistä.

Julkinen asiakirja

Useimmat jonkin viranomaisen luona säilytettävät asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja. Tämä merkitsee, että kaikilla Ruotsissa asuvilla on oikeus saada ne käyttöönsä. Tämä koskee useimmissa tapauksissa myös niitä, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia. Painovapausasetuksessa kuvataan, mitkä asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja ja miten viranomaisen on huolehdittava niiden toimittamisesta nähtäväksesi.

Salassapito

Salassa pidettäviä tietoja vastaanottaneet viranomaisen työntekijät ovat velvollisia noudattamaan salassapitoa sekä työsuhteessa ollessaan että sen jälkeen. Tämä koskee myös useimpia toimeksisaajia ja muita viranomaisen toimintaan osallistuvia, kuten tulkkeja ja kielenkääntäjiä. Työntekijät saavat tietyin edellytyksin luovuttaa tietoja esimerkiksi muille viranomaisille. Salassapitomääräyksistä on poikkeuksia, esimerkiksi silloin kun salassapitäjä on osapuoli jossakin asiassa. Salassapitomääräykset sisältyvät julkisuus- ja salassapitolakiin.

Henkilötiedot

Vakuutuskassalla on paljon tietoja yksityishenkilöistä. Lait ja säännöt määrittelevät sen, miten henkilötietoja saa käsitellä. Niiden tarkoitus on suojata henkilötietojasi siten että yksityisyyden suojaa ei loukata. Tästä voit lukea siitä, mikä henkilötieto on, kuinka käsittelemme henkilötietoja, niitä koskevista laeista ja säännöistä sekä omista oikeuksistasi.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia yksittäistä henkilöä koskevia tietoja. Tyypillisiä henkilötietoja ovat henkilötunnus, nimi ja osoite mutta myös kuva, terveystiedot tai asian diaarinumero voivat olla henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan periaatteessa kaikkea, mitä tiedoilla voidaan tehdä. Tietoja voidaan esimerkiksi lukea, kerätä, rekisteröidä, tallentaa, yhdistää tai tulostaa.

Henkilötietojen käsittely Vakuutuskassassa

Vakuutuskassa käsittelee moniin eri etuihin liittyviä henkilötietoja, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, vanhempainraha, lapsilisä ja asumistuki.

Saamme käsitellä henkilötietoja ainoastaan määrättyihin tarkoituksiin, kuten

 • asioiden hoitaminen
 • sosiaalivakuutuksesta tiedottaminen
 • oman toimintamme suunnittelu, ohjaus ja arviointi
 • tilastojen tuottaminen
 • tietojen luovuttaminen muille viranomaisille.

Vakuutuskassa tekee jatkuvaa työtä voidakseen turvata henkilötietojen käsittelyn ja seuraa sen laatua muun muassa testaamalla tietojärjestelmiä. Tämä voi antaa perusteen käsitellä henkilötietojasi.

Vakuutuskassa tekee työtä välttääkseen virheelliset maksut. Se merkitsee, että me teemme tarkastuksia asioihin. Henkilötietojasi voidaan käsitellä näissä tarkastuksissa.

Meillä ei ole lupaa säilyttää henkilötietoja pidempään kuin mikä on niiden tarkoituksen kannalta välttämätöntä. Määrättyjä tietoja voidaan kuitenkin säilyttää arkistossa yleishyödyllisiin, tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin.

Tietojen hakeminen ja luovuttaminen

Meillä on lupa hakea ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita me tarvitsemme eri tarkoituksia varten.

Suurimman osan henkilötiedoista saamme henkilöltä itseltään. Joskus haemme tietoja muilta viranomaisilta, esimerkiksi verovirastolta, opintotukiasiain keskuslautakunnalta (CSN), työvoimatoimistolta ja työttömyyskassoista.

Luovutamme joskus henkilötietoja muille viranomaisille, esimerkiksi verovirastolle, CSN:lle, ulosottovirastolle, eläkevirastolle, valtion eläkevirastolle ja kunnille. Tietoja luovutetaan esimerkiksi, kun olet saanut meiltä maksusuorituksen. Luovutamme ainoastaan ne tiedot, joita he tarvitsevat ja jotka meillä on lupa luovuttaa.

Luovutamme henkilötietoja myös muille vastaanottajille. Luovutamme esimerkiksi tietoja pankille, jotta saat meidän maksamamme rahat.

Joskus voimme joutua luovuttamaan henkilötietojasi toisen maan viranomaiselle tai hakemaan niitä toisen maan viranomaiselta, sekä EU:n/ETA:n sisäpuolella että EU:n/ETA:n ulkopuolella (niin kutsuttu kolmas maa). Esimerkiksi silloin, jos työskentelet tai olet työskennellyt maassa tai jos sinä tai joku perheenjäsenesi asuu tai on asunut maassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja Vakuutuskassalla on. Tiedot saat rekisteriselosteen muodossa. Tilataksesi rekisteriselosteen sinun tulee täyttää tämä lomake.

9352 Begäran om information (registerutdrag) enligt EU:s dataskyddsförordning Pdf, 1 MB.

Sinulla on oikeus

 • saada virheelliset tiedot oikaistuksi
 • täydentää puutteelliset tiedot määrätyin edellytyksin
 • vaatia rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn määrätyin edellytyksin.

Kun olemme vastaanottaneet pyynnön, meillä on velvollisuus ilmoittaa sinulle niin pian kuin mahdollista, mihin toimenpiteisiin pyyntö johtaa.

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, jonka velvollisuus on huolehtia siitä, että henkilötietojen käsittely ei loukkaa tarpeettomasti henkilön yksityisyyden suojaa. Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä Vakuutuskassassa, se tehdään tietosuojavaltuutetulle. Tiedot valituksen tekemisestä löytyvät sivustolta Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan..

Vakuutuskassa on rekisterinpitäjä, mikä tarkoittaa, että vastaamme siitä, että henkilötietojasi käsitellään oikealla tavalla. Vakuutuskassan tietosuojavastaava valvoo, että viranomaisena noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavastaava on myös henkilötietoja koskeviin kysymyksiin vastaava yhteyshenkilö.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat lait ja säännöt

 • EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
 • EU:n tietosuoja-asetusta täydentävä laki määräyksineen ja siihen kuuluvine asetuksineen
 • Sosiaalivakuutuskaaren 114 kappale
 • laki (2001:99) ja siihen kuuluvat asetukset julkisista tilastoista.

Kunnian ja omantunnon kautta allekirjoittaminen

Jos allekirjoitat jonkin lomakkeen kunnian ja omantunnon kautta, se merkitsee, että vakuutat tietojen olevan täydellisiä ja totuudenmukaisia. Se, joka jättää epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja ja allekirjoittaa lomakkeen kunnian ja omantunnon kautta, saattaa syyllistyä avustusrikokseen.

Sinulla on oikeus vaatia Vakuutuskassan päätöksen tarkistamista

Ellet ole tyytyväinen Vakuutuskassan päätökseen, voit vaatia sen tarkistamista. Perehdymme silloin näkökantoihisi ja tutkimme asian uudelleen. Tarkistamme mahdolliset asiaan liittyvät uudet ja kaikki asiassa jo aikaisemmin esitetyt tiedot.

Voit vaatia päätöksen tarkistamista tällä tavalla:

 • Kirjoita meille kirje, jossa kerrot vaativasi tietyn päätöksen tarkistamista. Ilmoita päätöksen päiväys ja sen sisältö. Kerro, miten ja miksi haluat päätöstä muutettavan.
 • Lähetä vaatimuksesi päätöksen tarkistamisesta päätöksen tehneeseen Vakuutuskassan toimistoon. Sen osoite on kappaleessa "Är du inte nöjd med beslutet" (Etkö ole tyytyväinen päätökseen).

Sinun on lähetettävä vaatimukseksi päätöksen tarkistamisesta tietyn ajan sisällä siitä, kun vastaanotit päätöksen. Päätöksessä lukee, minkä ajan sisällä vaatimus pitää lähettää.

Jos käytät asiamiestä, sinun pitää ilmoittaa Vakuutuskassalle hänen nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Otamme tämän jälkeen kantaa siihen, tarvitaanko kirjallinen valtakirja ja pitääkö valtakirja esittää alkuperäiskappaleena. Jos olet jo jättänyt valtakirjan, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen.

Sinulla on oikeus valittaa päätöksen tarkistamisen tuloksesta

Ellet olet tyytyväinen siihen ratkaisuun, joka oli seurauksena Vakuutuskassan pyynnöstäsi tekemästä päätöksen tarkistamisesta, voit valittaa tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Tee näin:

 1. Kirjoita meille kirje, jossa kerrot, mitä päätöstä asia koskee, sekä miten ja miksi haluat päätöstä muutettavan. Lisää kirjeeseen nimesi, henkilö- ja puhelinnumerosi.
 2. Lähetä valituksesi päätösten tarkistusyksikköön. Sen osoite käy ilmi tarkistettavaa päätöstä koskevasta päätöksestä.

Jos käytät asiamiestä, sinun pitää ilmoittaa asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero. Tuomioistuin ottaa kantaa siihen, tarvitaanko kirjallinen valtakirja ja pitääkö valtakirja esittää alkuperäiskappaleena.

Vakuutuskassa lähettää valituksesi hallinto-oikeuteen tarkistettuaan ensin, että valituksesi on tullut oikean ajan sisällä.

Jos myös hallinto-oikeuden päätös on mielestäsi virheellinen, voit valittaa edelleen kamarioikeuteen ja viime kädessä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sinulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta

Jos Vakuutuskassa on mielestäsi aiheuttanut sinulle vahinkoa, ja haluat saada siitä taloudellista korvausta, voit vaatia vahingonkorvausta.

Tämä tehdään kirjoittamalla kirje, jossa vaadit vahingonkorvausta. Kuvaa kirjeessä, miten Vakuutuskassa on mielestäsi toiminut virheellisesti tai laiminlyönyt tehtävänsä, sekä minkä vahingon se on aiheuttanut sinulle. Lisää nimesi, osoitteesi ja muut yhteystietosi ja mielellään myös henkilönumerosi.

 

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare.

Allmän handling

De flesta dokument som förvaras hos en myndighet är allmänna handlingar. Det innebär att alla som bor i Sverige rätt att ta del av dem. Det gäller i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. I tryckfrihetsförordningen beskrivs vilka handlingar som är just allmänna handlingar och hur myndigheten ska se till att du får ta del av dem.

Sekretess

Den som är anställd hos en myndighet och har fått reda på sekretessbelagd information är skyldig att iaktta sekretess både under sin anställning och efter att hen har slutat anställningen. Det gäller också de flesta uppdragstagare och andra som deltar i myndighetens verksamhet, till exempel tolkar och översättare. Under vissa förutsättningar får de anställda lämna ut information till exempel till andra myndigheter. Det finns undantag när sekretessen inte gäller, till exempel för den som är part i ett ärende. Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter

Försäkringskassan har många uppgifter om privatpersoner. Det finns lagar och regler om hur vi får behandla uppgifterna. De är till för att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi behandlar personuppgifter, lagar och regler och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Så behandlar Försäkringskassan personuppgifter

Försäkringskassan behandlar personuppgifter inom flera olika förmåner som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag.

Vi får bara behandla personuppgifterna för vissa ändamål, till exempel för att

 • handlägga ärenden
 • informera om socialförsäkringen
 • planera, styra och utvärdera vår verksamhet
 • ta fram statistik
 • lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

Försäkringskassan arbetar löpande med att säkra behandlingen av personuppgifter och följa upp kvaliteten bland annat genom att utföra tester i IT-systemen. Det kan ge anledning till behandling av dina personuppgifter.

Försäkringskassan arbetar med att motverka felaktiga utbetalningar. Det innebär att vi gör kontroller av ärenden. Dina personuppgifter kan komma att behandlas i sådana kontroller.

Vi får inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vissa uppgifter får dock sparas för arkivering av allmänt intresse, forskning eller statistik.

Så hämtar vi in och lämnar ut uppgifter

Vi får bara hämta in sådana personuppgifter som vi behöver för de olika ändamålen.

De flesta personuppgifterna får vi från personen själv. Ibland hämtar vi uppgifter från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsförmedlingen och a-kassorna.

Ibland lämnar vi personuppgifter till andra myndigheter, till exempel Skatteverket, CSN, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk och kommunerna. Det gör vi till exempel när du har fått en utbetalning från oss. Vi lämnar bara sådana uppgifter som de behöver och som vi har rätt att lämna ut.

Vi lämnar även personuppgifter till andra mottagare. Vi lämnar till exempel uppgifter till banken för att du ska kunna få pengar utbetalda från oss.

Ibland kan vi behöva lämna eller hämta in personuppgifter från en myndighet i ett annat land, både inom EU/EES och utanför EU/EES (så kallat tredje land). Det kan till exempel vara om du arbetar eller har arbetat där eller om du eller någon av dina familjemedlemmar bor eller har bott där.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig och som finns hos Försäkringskassan. Den informationen får du i form av ett registerutdrag. För att beställa ett registerutdrag behöver du fylla i den här blanketten.

9352 Begäran om information (registerutdrag) enligt EU:s dataskyddsförordning Pdf, 1 MB, avautuu uuteen ikkunaan.

Du har rätt att

 • få felaktiga uppgifter rättade
 • komplettera ofullständiga personuppgifter under vissa förutsättningar
 • begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

När vi får in din begäran är vi skyldiga att så fort som möjligt meddela dig vilka åtgärder som din begäran leder till.

Datainspektionen är den myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Om du vill klaga på hur Försäkringskassans hanterar dina personuppgifter gör du det hos Datainspektionen. Information om hur du gör finns på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Försäkringskassans dataskyddsombud övervakar att vi som myndighet följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Lagar och regler som styr hur vi behandlar personuppgifter

 • EU:s dataskyddsförordning (2016/679)
 • lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning med tillhörande förordning
 • 114 kap. socialförsäkringsbalken
 • lagen (2001:99) om den officiella statistiken med tillhörande förordningar.

Att skriva under på heder och samvete

När du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Den som fyller i ofullständiga eller felaktiga uppgifter och skriver under på heder och samvete kan vara skyldig till bidragsbrott.

Du har rätt att begära omprövning av Försäkringskassans beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar det. Då tar vi del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar både på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Så här gör du för att begära omprövning:

 1. Skriv ett brev till oss där du berättar att du begär omprövning av ett beslut. Ange beslutets datum och vad beslutet gäller. Berätta hur och varför du vill att beslutet ändras.
 2. Skicka din begäran om omprövning till det kontor som fattat beslutet. Adressen står i beslutet under rubriken Är du inte nöjd med beslutet.

Du måste skicka din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du fick beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du anlitar ett ombud så ska du meddela oss ombudets namn, adress och telefonnummer. Vi tar då ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om fullmakten måste visas upp i original. Om du redan har lämnat in en fullmakt i ärendet så behöver du inte skicka den igen.

Du har rätt att överklaga omprövningsbeslutet

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så här gör du:

 1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter att ha kontrollerat att ditt överklagande har kommit in i rätt tid.

Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Du har rätt att begära skadestånd

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd.

Det gör du genom att skriva ett brev där du begär skadestånd. I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Skriv också ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.

Last updated: