Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan stärker arbetet för att upptäcka våld

Den 25 november är det internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. På Försäkringskassan pågår ett intensifierat arbete att förbättra upptäckten av våld i nära relationer. I höst har en särskild arbetsgrupp bildats som utvecklar våra metodstöd, utbildningsmaterial och gör kunskapshöjande insatser för medarbetare och chefer.

Försäkringskassan arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket och Socialstyrelsen utifrån ett regeringsuppdrag om utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer.

– För att vi på Försäkringskassan ska bli bättre på att upptäcka våldsutsatta och våldsutövande utvecklar vi nu vårt interna arbete. Det innebär bland annat att vi ser över metodstöd som används för att ställa frågor om våld i mötet med människor den försäkrade och utbildar medarbetare och chefer, säger Försäkringskassans överdirektör Maria Rydbeck.

Nytt för i år att försäkringsutredarna som hanterar ansökningar om sjukpenning frågar om våld på rutin, istället för indikation, i alla ärenden som kräver utredning. Genom att identifiera vilka som utsätts för våld kan man fånga upp och samordna stöd till rätt instans. I uppdraget ingår också att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck och ge stöd till de utsatta.

Samverkan mot våld i nära relationer

I juli 2018 fick Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för utökad samverkan mellan myndigheterna för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer. De fyra myndigheterna har tagit fram en gemensam handlingsplan som beslutades i maj 2019 och som nu genomförs.

I september 2019 fick myndigheterna ett utökat uppdrag tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten som pågår perioden 2019-2021. Uppdraget innebär bland annat att Försäkringskassan ska leda en av tre arbetsgrupper som ska fokusera på stärkt stöd till personal som har klientkontakt på samtliga fem myndigheter.

Myndigheterna samverkar om

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
  • övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
  • hänvisning till socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer
  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.