Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pappor tar ut mer av föräldra­ledigheten


Efter en period med svagare utveckling mot en mer jämställd föräldra­ledighet ökar pappors andel av både föräldrapenning och den totala föräldra­ledigheten. Det visar Försäkringskassans årliga rapport om hushållens ekonomi.

Mammors andel av både obetald och betald föräldraledighet är fortsatt betydligt större än pappors. Pappors andel av både föräldrapenning och obetald föräldraledighet ökar långsamt och de senaste åren har fördelningen knappt rört sig.

– Men i årets rapport ser vi att pappornas andel av både dagar med föräldrapenning och den totala ledigheten, inklusive ej ersatta dagar, har ökat för barn födda 2021, säger Trude Warner, analytiker på Försäkringskassan.

Det huvudsakliga uttaget av föräldrapenning sker innan barnet fyllt två år då uttaget till stor det tas ut för barn som ännu inte börjat på förskolan och därför fokuserar Försäkringskassans rapport på den tidsperioden. För barn födda 2021 tog papporna i genomsnitt ut 27 procent av dagarna. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med barn födda 2010.

Mammor minskar sitt uttag av obetald ledighet

Det är vanligt att föräldrar är föräldralediga utan att ta ut föräldrapenning, framför allt under barnets första levnadsår. I takt med att mammor över tid har minskat sitt uttag av föräldrapenning har de ökat sitt uttag av obetald ledighet. För barn födda 2021 sjunker dock mammors uttag av både ersatta och ej ersatta dagar.

– Mammors uttag av obetald ledighet har tidigare ökat i takt med att deras betalda ledighet minskar. Nu minskar mammors obetalda ledighet för första gången sen vi började mäta för cirka 10 år sedan. Detta skulle kunna bero på det försämrade ekonomiska läget, säger Trude Warner.

Det finns regionala skillnader i uttaget av föräldraledighet

Diagrammet beskrivs i texten.

Andel föräldrar som delar jämställt på föräldrapenningen under barnets två första år. Barn födda 2021.

Hushållens inkomster fortsätter att minska

Hushållens reala inkomster har ökat under lång tid men 2022 bröts den uppåtgående trenden och inkomsterna minskade. Minskningen beräknas ha fortsatt 2023 och utvecklingen beror framför allt på högre inflation som har gjort att värdet av hushållens inkomster har minskat.

Om rapporten

Försäkringskassan följer årligen upp utfallet av den ekonomiska familjepolitiken. Målen för den ekonomiska familjepolitiken är

  1. att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer
  2. att minska de ekonomiska skillnaderna mellan hushåll med och utan barn
  3. att bidra till ett jämställt föräldraskap.

Försäkringskassans definition av att dela jämställt på föräldrapenninguttaget är att vardera föräldern har tagit ut minst 40 procent av föräldrapenningdagarna när barnet har fyllt två år.

Barnhushållens ekonomi – Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2024 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2023/030399) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.