Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändringar i social­försäkringen vid års­skiftet


Vid årsskiftet 2023/2024 träder tre lagändringar i kraft som påverkar socialförsäkringen – det tillfälliga tilläggsbidraget förlängs, covidundantaget upphör och bestämmelserna om utbetalningsmyndighetens transaktionskonto träder i kraft.
Den höjning av prisbasbeloppet som sker vid årsskiftet påverkar flera ersättningar och andra belopp.

Tillfälligt tilläggs­bidrag till den som redan har bostads­bidrag

Regeringen har föreslagit att tilläggsbidraget ska förlängas till och med 30 juni 2024. Alla barnfamiljer som har bostadsbidrag får från och med juli 2023 ett tilläggsbidrag motsvarande 40 procent av det vanliga bostadsbidraget. Tilläggsbidraget är ett tillfälligt extra stöd som skulle vara fram till och med december 2023, men som nu alltså förlängs.

Covid­undantaget upphör att gälla

Den 1­ januari 2024 upphör covidundantaget i 27 kap. 49 a § socialförsäkrings­balken (SFB) att gälla. För anspråksperioder som sträcker sig över årsskiftet innebär det att en försäkrad som beviljas sjukpenning på grund av covidundantaget kan som längst få sjukpenning fram till den 31 december 2023, men kommer få avslag för perioden från den 1 januari 2024 om hen inte har rätt till sjukpenning på annan grund.

Utbetalningsmyndigheten

I samband med att Utbetalnings­myndigheten inrättas under 2024 träder bestämmelserna i lagen (2023:454) om transaktionskonto vid Utbetalningsmyndigheten i kraft som innebär att arbete pågår för att Utbetalningsmyndigheten kommer att vara den myndighet som betala ut förmåner och ersättningar enligt SFB. Det är dock fortfarande Försäkringskassan som utreder och fattar beslut om sådana förmåner och ersättningar.

Pris­basbeloppet

Pris­basbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor. Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna från Försäkringskassan. Det gäller från januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Högsta möjliga SGI: 573 000 kronor
Lägsta möjliga SGI: 13 700 kronor
Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan vara högst 10 gånger prisbasbeloppet och lägst 24 procent av prisbasbeloppet.

Läs mer om SGI

Sjuk­penning

Sjukpenning

Sjuk­penning

Kronor per dag

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 80 procent

1 218

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 75 procent

1 142

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 80 procent

29

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 75 procent

27

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning vid hel arbets­löshet, högst

543

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Inkomstrelaterad ersättning

Högsta belopp för inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning:

  • 23 171 kronor/månad
  • 278 048 kronor/år

Garantiersättning

Beloppet för den som får garantinivå av sjuk- eller aktivitetsersättning beror på ålder. Beloppen nedan gäller 2024 och kommer att ändras vid årsskiftet när prisbasbeloppet ändras.

Garantiersättning

Ålder

Kronor per månad

Kronor per år

Upp till 20 år

11 842

142 104

21–22 år

12 081

144 969

23–24 år

12 320

147 834

25–26 år

12 558

150 699

27–28 år

12 797

153 564

29–30 år

13 036

156 429

Från och med 30 år

13 275

159 294

Arbetsskadelivränta

Arbetsskadelivränta räknas om varje år genom att multipliceras med ett indexeringstal. Indexeringstalet för 2024 är 1,0624.
Den högsta möjliga arbetsskadelivräntan för 2024 är 429 750 kronor (7,5 prisbasbelopp).

Underhållsstöd

Beloppen gäller fullt underhållsstöd.

Underhållsstöd

Barnets ålder

Kronor per månad

Till och med den månad då barnet fyller 7 år

1 673

Från och med månaden efter barnet har fyllt 7 år

1 823

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Antal barn

Barn­bidrag, kronor per månad

Flerbarns­tillägg, kronor per månad

Summa, kronor per månad

1

1 250

0

1 250

2

2 500

150

2 650

3

3 750

730

4 480

4

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet får föräldrarna ytterligare 1 250 kronor i flerbarnstillägg per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Typ av dag

Kronor

Dagar på sjukpenningnivå, högsta möjliga belopp

1 218

Dagar på sjukpenningnivå, lägsta belopp

250

Dagar på lägstanivå

180

Assistansersättning

Schablonbelopp: 332,60 kronor.
Högsta möjliga timbelopp: 372,51 kronor.

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag

Omfattning

Kronor per månad

Helt bidrag

11 938

Tre fjärdedels bidrag

8 953

Halvt bidrag

5 969

En fjärdedels bidrag

2 984

Helt omvårdnadsbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

30

1 433

40

1 910

50

2 388

60

2 865

70

3 343

Beloppet för merkostnadsersättning beräknas utifrån hur många procent av prisbasbeloppet som merkostnaderna utgör.

Vårdbidrag, merkostnadsdelen

Vårdbidrag, merkostnadsdelen

Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

18

860

36

1 719

53

2 531

69

3 295

Handikappersättning

Handikappersättning

Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet i procent

Kronor per månad

36

1 719

53

2 531

69

3 295