Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stöd till forskning för ökad kunskap om psykisk ohälsa i arbetslivet


Försäkringskassan och forskningsrådet Forte kommer stödja forskning inom psykisk ohälsa med 42 miljoner kronor.

Totalt har nio olika projekt fått bidrag.

Psykisk ohälsa har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Forte och Försäkringskassan har därför etablerat ett forskningssamarbete för att bidra till ökad kunskap kring åtgärder som stödjer individen till hållbar återgång i arbete och som förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa.

Även forskning som belyser samverkan mellan aktörer inom välfärden får forsknings­­medel. Nio projekt har fått treåriga projektbidrag i denna gemensamma utlysning.

– Genom dessa forsknings­­projekt får både hälso- och sjukvården, arbetsgivare och Försäkrings­kassan mer kunskap för att värna och utveckla socialförsäkringen så att den lever upp till de politiska målen, ger trygghet och stöd till enskilda över tid och bidrar till ett starkare samhälle, säger Matilde Millares, utrednings- och forskningsstrateg på Försäkrings­kassan.

Fakta

Statistik från Försäkrings­kassan visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökat sedan år 2010 och att den i dag står för närmare hälften av alla pågående sjukfall. Framför allt ökar sjukskrivningar på grund av stress, med diagnoser som till exempel utmattnings­syndrom. Mellan juli 2019 och juli 2022 ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 – en ökning med 12 procent.

De beviljade forskningsprojekten

Forskare

Titel

Title

Erik Andersson, Karolinska Institutet

Individanpassat stöd till arbete för personer som lider av tvångssyndrom

Individual placement and support for individuals with obsessive-compulsive disorder

Helena Tinnerholm Ljungberg, Karolinska Institutet

Personlig assistent – ett utmanande yrke? Personliga assistenters och arbetsgivares erfarenheter av underlättande och hindrande faktorer för återgång i arbete efter sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa

Personal assistant – a challenging occupation? Personal assistants’ and employers’ experiences of facilitators and barriers for return to work after sickness absence due to Common Mental Disorders

Monica Bertilsson, Göteborgs universitet

Chefer som agerar: Att förebygga sjukskrivning hos medarbetare med psykisk ohälsa i offentlig sektor och betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext.

Managers in action: Prevention of sick leave in employees with mental ill-health in the public sector and the importance of organizational and workplace context.

Victoria Blom, Gymnastik och Idrottshögskolan

Samverkansinriktad digital rehabilitering för individer som är sjukskrivna pga. stressrelaterad psykisk ohälsa: Utvärdering av samverkan samt effekter på psykisk ohälsa och återgång i arbete

Collaborative-focused digital rehabilitation for individuals on sick leave due to stress-related mental health problems: Evaluation of collaboration and effects on mental health and return to work

Elin Lindsäter,

Region Stockholm

Utmattning som transdiagnostisk symtomdimension: Nya metoder för bedömning och behandling i primärvård

Fatigue as a transdiagnostic symptom dimension: Novel approaches to assessment and treatment in primary care

Anna Finnes,

Region Stockholm

Vägen ut ur sjukskrivning: är integrerade arbetsfokuserade insatser effektiva för behandling av stressrelaterad ohälsa?

The way out of sick leave: are integrated work-focused interventions effective for the treatment of stress-related illness?

Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska Institutet

Arbetsinriktade interventioner inom primärvård för anställda sjukskrivna pga depression, ångest eller stressreaktion: En feasibility studie av vad som fungerar, för vem och under vilka förhållanden

Work-directed interventions in primary care among employees on sickness absence due to common mental disorders: A feasibility study exploring what works, for whom, and under which circumstances

Lena Enqvist, Umeå universitet

Rättsliga dimensioner av rehabiliteringssamverkan - förutsättningar för samarbete mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och företagshälsovård vid återgång i arbete för anställda med psykisk ohälsa

Legal Dimensions of Collaborative Rehabilitation - the role of Swedish Social Security, Employers, and Occupational Health in Enabling Mental Health Return-to-Work

Jacqueline Borg, Västra Götalandsregionen

Vilka interventioner för ADHD och autism kan minska sjukskrivning och stödbehov? Utvärdering av effekter och individuella behov

Evaluation of interventions for sickness absence in patients with ADHD and autism