Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukfrånvaro i Europa – så sticker Sverige ut


Jämfört med andra europeiska länder har Sverige både hög sysselsättnings­grad, relativt sett starka trygghets­system och därtill en historiskt sett låg och stabil sjuk­frånvaro. Dessa tre politiskt fast­slagna mål kan delvis vara i konflikt med varandra men i Sverige tyder utfallet på att de går att kombinera – det visar en ny analys från Försäkrings­kassan som jämfört sjuk­frånvaron och sjuk­försäkrings­systemen i ett antal europeiska länder.

Bagerianställd tar ut bröd ur ugnen.

Försäkrings­kassan har i uppdrag att på system­nivå analysera social­försäkringen och dess utfall. Den svenska sjuk­försäkringen, liksom flera andra europeiska, styrs av och bidrar till två viktiga samhälls­mål: att ge ekonomisk trygghet vid tillfälligt nedsatt arbets­förmåga och möjlig­göra hög syssel­sättning genom att erbjuda den som är sjuk­skriven stöd för att komma tillbaka i arbete. Sedan år 2009 har Sverige även, genom beslut i riks­dagen, mål­sättningen att sjuk­frånvaron ska vara låg och stabil.

Detta tredje mål kan sägas balan­sera de två första vilka kan bidra till en högre och varierande sjuk­frånvaro. Under de senaste 20 åren har Sverige dock, jämfört med andra europeiska länder, lyckats relativt väl med samtliga av de tre mål våra politiker satt upp. Sverige har ett relativt starkt skydd vid sjuk­dom, en hög syssel­sättning och samtidigt en historiskt låg och mer stabil sjuk­frånvaro.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att det faktum att vi lyckats förena de olika målen i högre ut­sträckning än andra länder inte betyder att utfallet är att lik­ställa med att målen är upp­fyllda. Det väcker också frågor om vilka mekanis­mer som minskat den svenska sjuk­frånvaron under de senaste decennierna och det är någonting som vi hoppas kunna titta vidare på framöver, säger Jon Dutrieux, områdes­chef och analytiker på Försäkrings­kassan.

Hög sysselsättnings­grad ger ofta högre sjuk­frånvaro

Att Sverige jämfört med många andra länder har en hög sysselsättnings­grad, det vill säga att en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder arbetar, beror främst på att kvinnor och äldre i Sverige yrkes­arbetar i högre utsträckning än i många andra länder.

Av de europeiska länder som ingått i analysen har sysselsättnings­graden sedan mitten av 1990‑talet blivit mer likartad. Den stigande sysselsättnings­graden i de utomnordiska länderna förklaras till stor del av att kvinnor och äldre i allt högre grad arbetar.

– Att fler kvinnor arbetar tror vi är en viktig del­förklaring till att sjuk­frånvaron i till exempel Tyskland och Frankrike ökat sedan 00-talet. Att kvinnor dessutom oftare arbetar i lägre positioner och även i andra yrken än män kan också ha bidragit till att förstärka kopplingen mellan sjuk­frånvaro och sysselsättnings­grad, säger Jon Dutrieux.

Förändringar i lag­stiftningen har bidragit till minskad sjuk­frånvaro i Sverige och Neder­länderna

I två europeiska länder, Sverige och Neder­länderna, har utvecklingen sedan 90‑talet gått åt andra hållet. Här har istället sjuk­frånvaron minskat trots stigande syssel­sättning. För dessa länder tyder mycket på att det är förändringar i lag­stiftningen, till exempel begränsningar i hur länge man kan få sjuk­penning, som gjort att sjuk­skrivningarna sjunkit.

– Idag ligger Sverige på en betydligt mer genom­snittlig och stabil nivå när det gäller sjuk­frånvaro än tidigare, säger Jon Dutrieux.

De länder som ingår i analysen är Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Neder­länderna, Frankrike och Stor­britannien.

Den svenska sjukfrånvaron i ett europeiskt perspektiv, 1995–2022 (Arbetsrapport 2023:2) Pdf, 591 kB, öppnas i nytt fönster.