Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Polski

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące szwedzkiego ubezpieczenia społecznego. Najczęściej zadawane pytania zostały podzielone na różne kategorie. Aby przeczytać odpowiedź, kliknij na znak +.

Rejestracja w Försäkringskassan

 • Rejestracja w Försäkringskassan jest konieczna tylko wtedy, gdy:

  • chcesz ubiegać się o zaświadczenie lub świadczenie, które wypłacamy,
  • ubiegasz się o zwrot kosztów leczenia za granicą,
  • potrzebujesz karty EHIC (EU kort),
  • chcesz korzystać z dofinansowania do leczenia stomatologicznego w Szwecji.

  Aby Försäkringskassan rozpatrzyła twoją sprawę, musisz wypełnić wniosek 5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige. Możesz to zrobić elektronicznie poprzez Bank/Mobiltbankid lub wypełnić wniosek papierowy. Możesz także zamówić wysłanie wniosku do domu. Ważne jest, aby w punkcie dodatkowa informacja (övriga upplysningar) napisać, dlaczego potrzebujesz rejestracji w Försäkringskassan.

  Pamiętaj o dodatkowych dokumentach (załącznikach) do wniosku 5456:

  • jeżeli jesteś osobą zatrudnioną, załącz kopię umów o pracę od początku twojego zatrudnienia w Szwecji,
  • jeśli prowadzisz własną firmę, załącz dokumenty świadczące o tym, że rozpocząłeś/łaś pracę w twojej firmie,
  • jeżeli nie pracujesz w Szwecji, załącz zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające, że jesteś wyrejestrowany z ubezpieczenia społecznego w Polsce,
  • jeżeli posiadasz numer tymczasowy, pamiętaj o załączeniu kopii dokumentu, który cię identyfikuje i na którym widać twoje obywatelstwo np. paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.

  5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB.

Zasiłek rodzicielski po narodzinach dziecka w Polsce

 • 10 dagar - W ciągu dwóch miesięcy od dnia powrotu dziecka ze szpitala do domu, drugi rodzic może skorzystać z 10 płatnych dni (roboczych) spędzonych z nowo narodzonym dzieckiem (wnioskujemy wówczas o 10-dagar - dni są niezależne od zasiłku rodzicielskiego).

  Barnbidrag – Zasiłek na dziecko. Jeśli prawo do zasiłku na dziecko przysługuje w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej/EES, zasiłki podlegają koordynacji między państwami. Prawo do zasiłku ze Szwecji mogą mieć osoby, które zostały zarejestrowane w Försäkringskassan.

  Aby rozpocząć koordynację świadczeń trzeba się z nami skontaktować telefonicznie i zostawić informację o miejscu zamieszkania oraz numery PESEL dziecka (dzieci) i drugiego z rodziców.

  Föräldrapenning – Zasiłek rodzicielski. Są to 480 dni, od których mogą być odjęte dni pobrane przez rodzicow w Polsce . Większość dni z zasiłku rodzicielskiego należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Po 4 roku życia dziecka przysługuje 96 dni. Pozostałe dni, jeśli nie zostaną wykorzystane, przepadną. O resztę dni można ubiegać się do dwunastych urodzin dziecka.

  Aby otrzymać zasiłek rodzicielski na dziecko urodzone w Polsce, należy wypełnić wniosek, dołączyć akt urodzenia dziecka (musi zawierać dane obojga rodziców), akt ślubu (dla małżeństw) oraz dokumenty z Polski (z GOPS lub MOPS oraz ZUS lub KRUS), informujące o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego, lub rodzicielskiego od dnia urodzenia dziecka.

  Rodzice w pierwszym roku życia dziecka mają prawo do 30 wspólnie spędzonych dni tzw. dubbeldagar zachowując prawo do zasiłku rodzicielskiego.

 • Zamów formularz kontaktując się z Biurem obsługi klienta pod numerem 0771-524 524 (obsługa w języku szwedzkim i angielskim)

Zasiłek chorobowy w Szwecji

 • Jeśli pracodawca wypłaca pensję chorobową, to o zasiłek chorobowy z Försäkringskassan możesz się starać, gdy choroba trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych (czyli wnioskujesz o zasiłek chorobowy od 15 dnia choroby).

  Pracodawca musi poinformować Försäkringskassan za jaki okres wypłacił pensję chorobową.

  Następnie wypełniasz wniosek o zasiłek chorobowy przez Mina Sidor (Ansökan om sjukpenning). Jeśli nie masz e-legitymacji, zadzwoń do Biura obsługi klienta pod numer 0771-524 524 (obsługa w języku szwedzkim i angielskim) aby zamówić wniosek.

  Försäkringskassan akceptuje polskie zwolnienia lekarskie, należy jednak pamiętać, że zwolnienie musi zawierać następujące informacje:

  • diagnozę (słownie)
  • jakiego okresu dotyczy zwolnienie
  • w jakim procencie choroba ogranicza zdolność do pracy
  • w jaki sposób choroba ogranicza zdolność do pracy

  W zaświadczeniu lekarz opisuje, w jaki sposób choroba uniemożliwia ci wykonywanie pracy, podaje okres, w którym powinieneś pozostawać na zwolnieniu chorobowym oraz niezdolność w procentach.

  *100% - osoba całkowicie niezdolna do pracy
  *75%, 50%, 25% - osoba częściowo zdolna do pracy

  Zaświadczenie od lekarza wraz z wnioskiem wysyłamy na adres:

  Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund
  Ważne jest, aby twój numer personalny lub tymczasowy był podany na każdym wysyłanym do nas dokumencie.

  1. Jak najszybciej, najlepiej pierwszego dnia, zgłoś chorobę do Försäkringskassan (sjukanmälan).
  2. Wypełnij wniosek o chorobowe (Ansökan om sjukpenning). Jeśli posiadasz legitymację elektroniczną (bank-id), wypełnij wniosek przez Mina sidor. Jeśli nie masz bank-id, zamów papierowy wniosek, dzwoniąc pod numer 0771 524 524 (obsługa w języku szwedzkim i angielskim).
  3. Wyślij zwolnienie lekarskie, jeśli chorujesz dłużej niż 7 dni. Zapytaj placówkę medyczną, czy ma możliwość przesłać zwolnienie lekarskie elektronicznie do Försäkringskassan. Jeśli masz legitymację elektroniczną (bank-id), możesz sam przesłać zwolnienie, logując się na stronę 1177.se. Jeśli potrzebujesz wysłać papierową wersję dokumentu, wyślij na adres:

  Försäkringskassans Inläsningscentral 839 88 Östersund.

  Zgłoszenie (sjukanmälan)

Dochód roczny (SGI)

 • Dochód roczny (SGI) wyliczasz w następujący sposób. Jeżeli twoje dochody miesięczne są takie same, to mnożysz twój dochód miesięczny brutto przez 12. Przy umowie na godziny, kiedy wysokość pensji zależy od ilości przepracowanych godzin w miesiącu, sumujesz wszystkie pensje brutto z ostatnich 6 miesięcy i mnożysz przez 2 (aby uzyskać średnią, roczną kwotę dochodu). O zmianiach dochodu lub pracodawcy informujesz Försäkringskassan wówczas, gdy:

  • ubiegasz się o zasiłek (nowy dochód lub dane nowego pracodawcy wpisujesz bezpośrednio na wniosku)
   lub
  • • jeśli zmiany nastąpiły w trakcie już przyznanego i wypłacanego zasiłku. W takiej sytuacji wypełnij wniosek 5157 Anmäl höjd inkomst – när du får ersättning från Försäkringskassan. Jeśli pobierasz zasiłek mieszkaniowy, wypełnij formularz 5098 Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadsbidrag. Oba wnioski dostępne są poprzez Mina sidor ub do pobrania poniżej.

Zasiłek dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

 • W Szwecji są dwa osobne świadczenia, o które możesz się ubiegać na dziecko niepełnosprawne:

  *merkostnadsersättning - wsparcie finansowe dla rodziców, którzy ponoszą dodatkowe koszta ze względu na niepełnosprawność dziecka (jeśli łączna kwota dodatkowych kosztów przekracza 11.900 koron rocznie)
  *omvårdnadsbidrag - wsparcie finansowe dla rodziców tych dzieci niepełnosprawnych, które wymagają większej pomocy na codzień niż ich rówieśnicy (pomoc przy jedzeniu, ubieraniu, higienie osobistej itp. w zakresie większym niż u rówieśników)

  Z reguły zarówno rodzic, który składa wniosek, jak i dziecko, którego wniosek dotyczy, powinni być ubezpieczeni w Szwecji tytułem zamieszkania. W szczególnych przypadkach można odstąpić od tej reguły (kiedy rodzic pracuje i mieszka w Szwecji, a dziecko mieszka w Polsce, ale jest od tego rodzica zależne np. finansowo). Każda sytuacja wymaga indywidualnego postępowania i obejmuje szereg dodatkowych warunków, które muszą być spełnione, aby otrzymać świadczenie.

  Aby ubiegać się o prawo do jednego lub obu świadczeń, należy złożyć wniosek:

  FK3084 Ansök om omvårdnadsbidrag wraz z orzeczeniem od lekarza (Läkarutlåtande
  för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning).

  FK3085 Ansök om merkostnadsersättning wraz z wraz z orzeczeniem od lekarza (Läkarutlåtande
  för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning).
  i.wykazem wydatków na dziecko z niepełnosprawnością.

  Formularze są dostępne poprzez Mina sidor lub do pobrania poniżej.

  FK3084 Ansök om omvårdnadsbidrag Pdf, 885 kB.

  FK3085 Ansök om merkostnadsersättning Pdf, 1 MB.

Renta chorobowa z tytułu niezdolności do pracy

 • Aby starać się o rentę chorobową z tytułu niezdolności do pracy (sjukersättning), musisz być ubezpieczony w Försäkringskassan. Następnie składasz wniosek 3030 Ansökan om sjukersättning wraz z orzeczeniem lekarskim (läkarutlåtande) dotyczącym twojej choroby lub/i niepełnosprawności. Wniosek dostępny jest poprzez Mina sidor lub poniżej. Wniosek w wersji papierowej oraz załączniki wyślij na adres:

  Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

  3030 Ansökan om sjukersättning Pdf, 878 kB.

Opieka zdrowotna poza Szwecją

 • Osoba zatrudniona w Szwecji, ale mieszkająca w innym kraju Unii Europejskiej/EOG, może starać się o zaświadczenie S1 potwierdzające prawo do opieki medycznej w kraju zamieszkania. Aby uzyskać takie zaświadczenie, należy wypełnić wniosek 5435 Ansök om intyg om rätt till vård oraz wniosek rejestracyjny 5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige, jeśli taki wcześniej nie był wysłany. Do wniosku 5435 należy dołączyć kopie ostatniej specyfikacji wypłaty i umowy o pracę. Ważne, aby na każdym dodatkowym dokumencie był zanotowany numer personalny lub tymczasowy. Wnioski dostępne są poprzez Mina sidor lub poniżej.

  5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 908 kB.

  5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 844 kB.

Opieka zdrowotna na terenie Szwecji

 • Jeżeli posiadasz numer tymczasowy (samordningsnummer) wypełnij wniosek 5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige,aby zarejestrować się w Försäkringskassan oraz wniosek 5435 Ansök om intyg om rätt till vård, aby otrzymać zaświadczenie dające prawo do opieki zdowotnej w Szwecji (Intyg om rätt till vård i Sverige). Nie zapomnij o dołączeniu kopii umowy o pracę i ostatniej specyfikacji płacy. Aby pobrać wnioski użyj poniższych linków.

  5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 908 kB.

  5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige (wersja angielska) Pdf, 844 kB.

 • Osoba, która skończyła 24 rok życia (lub kończy w danym roku) i jest objęta ubezpieczeniem społecznym w Szwecji czyli jest zarejestrowana w Försäkringskassan, może uzyskać dofinansowanie do leczenia stomatologicznego m.in. w formie ochrony przed wysokimi kosztami. W praktyce oznacza to, że pacjent pokrywa tylko część kosztów:

  • do 3 000 kr - należy pokryć koszty leczenia samemu;
  • od 3 000 kr do 15 000 kr - dofinansowanie to 50% ceny referencyjnej;
  • od 15 000 kr oraz powyżej - dofinansowanie to 85% ceny referencyjnej.

  Dofinansowanie obliczanie jest rocznie - koszty poniesione za leczenie dentystyczne sumowane są w ciągu nieprzerwanego okresu dwunastu miesięcy. Dofinansowanie jest odliczane bezpośrednio przy rozliczeniu u dentysty i nie wymaga składania wniosku w Försäkringskassan. Aby dowiedzieć się, czy planowany zabieg uprawnia do ochrony przed wysokimi kosztami, skonsultuj planowany kosztorys z dentystą.

Zgłoszenie konta bankowego do Försäkringskassan

Planowane leczenie poza Szwecją

 • Skontaktuj się ze szpitalem w Polsce, w którym planujesz urodzić. Zapytaj, czy wystawiona w Szwecji karta EKUZ wystarczy, aby nie ponosić kosztów porodu czy też szpital naliczy opłatę za poród i wystawi fakturę.

  Jeżeli jesteś ubezpieczona w Försäkringskassan, możesz ubiegać się o wstępną zgodę na zwrot poniesionych kosztów i otrzymać zwrot kosztów po porodzie.

 • Jeżeli posiadasz numer personalny (personummer) i jesteś zarejestrowany w Försäkringskassan, to masz prawo, aby ubiegać się o zwrot kosztów leczenia planowanego, które jest wykonane w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej (UE) krajach Europejskego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.
  Istnieją trzy możliwości:

  - zaświadczenie S 2,
  - wstępna zgoda na pokrycie kosztów operacji,
  - zwrot kosztów po odbytym leczeniu, bez zaświadczenia S2 i wstępnej zgody na pokrycie kosztów.
  Zaświadczenie S2 , co oznacza, że płacisz tylko opłatę pacjenta obowiązującą w kraju opieki, a Försäkringskassan rozlicza się bezpośrednio z NFZ.

  Możesz uzyskać S 2 jeśli:

  • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Szwecji,
  • jesteś ubezpieczony w Försäkringskassan,
  • mieszkasz lub pracujesz w Szwecji,
  • miejsce wykonania operacji (np. szpital, przychodnia) jest podłączone do ogólnego systemu opieki zdrowotnej w kraju opieki (NFZ w Polsce) i akceptuje zaświadczenie S 2 na operację, którą planujesz wykonać,
  • czas oczekiwania w Szwecji jest na tyle długi i nie jest medycznie uzasadniony, co wpływa na pogorszenie się twojej choroby,
  • opieka/zabieg, którą planujesz wykonać, byałby finansowana przez szwedzki NFZ (Region), gdybyś był wykonany w Szwecji.

  Po otrzymaniu opieki, możesz również ubiegać się o zwrot kosztów za podróż i zakwaterowanie w kraju leczenia, dodatkowe koszty i koszty osoby towarzyszącej.

  Wniosek 5421 o planowane leczenie w kraju UE/EOG i Szwajcarii Pdf, 154 kB, opens in new window.

  Wstępna zgoda na pokrycie kosztów operacji w Polsce, oznacza, że otrzymasz zgodę na zwrot kosztów przed palnowanym zabiegiem. Następnie wypełniasz nowy wniosek (nr 5422) po wykonanym zabiegu i poniesienu faktycznych kosztów.

  Możesz otrzymać wstępną zgodę jeżeli:

  • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Szwecji.
  • jesteś ubezpieczony w Försäkringskassan ,
  • mieszkasz lub pracujesz w Szwecji,
  • opieka/zabieg, którą planujesz wykonać, jest finansowany przez szwedzki NFZ (Region), gdyby był wykonany w Szwecji.
  • zabieg będzie wykonywany przez wykwalifikowany personel medyczny.

  Wstępna zgoda na pokrycie kosztów zabiegu, obejmuje zarówno za opiekę prywatną, jak i publiczną w innym kraju UE/EOG.

  Nie możesz otrzymać odszkodowania wyższego niż koszt takiej opieki w Szwecji. Oznacza to, że jeśli opieka jest droższa w kraju wykonywanego zabiegu niż w twoim regionie w Szwecji, to ty płacisz różnicę.
  Nie możesz również otrzymać rekompensaty za podróż i zakwaterowanie w kraju leczenia, ani za dodatkowe koszty osoby tobie towarzyszącej.

  Wniosek 5421 o planowane leczenie w kraju UE/EOG i Szwajcarii Pdf, 154 kB, opens in new window.

  Wniosek 5422 o zwrot kosztów po odbytym planowanym leczeniu w kraju UE/EOG i Szwajcarii Pdf, 966 kB, opens in new window.


 • Aby ubiegać się o zwrot kosztów leczenia po wykonanym zabiegu, operacji lub rehabilitacji, musisz wypełnić wniosek nr 5422 po otrzymaniu planowanej opieki. Możesz uzyskać zwrot kosztów nawet, jeśli nie posiadałeś zaświadczenia S2 lub wstępnej zgody. Natomast nigdy nie możesz otrzymać zwrotu kosztów leczenia wyższego niż koszt opieki w Szwecji. Oznacza to, że jeśli opieka jest droższa w kraju wykonywanego zbiegu niż w twoim regionie w Szwecji, to ty płacisz różnicę.

  Wniosek 5422 o zwrot kosztów po odbytym planowanym leczeniu w kraju UE/EOG i Szwajcarii Pdf, 966 kB, opens in new window.

  Ważne, aby do wniosku dołączyć:

  • oryginalne rachunki lub kopię faktur,
  • dokumentację medyczną z kraju, w którym udzielona została opieka zdrowotna
  • dokumentację medyczną ze Szwecji.

  Dokumenty można wysłać pocztą na:
  Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund
  lub załaczyć bezpośrednio do wniosku, gdy wypełniasz wniosek elektronicznie.

  Możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia po wykonanym zabiegu jeśli:

  • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Szwecji.
  • jesteś ubezpieczony w Försäkringskassan ,
  • mieszkasz lub pracujesz w Szwecji,
  • opieka/zabieg, którą planujesz wykonać, jest finansowany przez szwedzki NFZ (Region), gdyby był wykonany w Szwecji.
  • zabieg będzie wykonywany przez wykwalifikowany personel medyczny,
  • zapłaciłeś więcej niż koszt wizyty lekarskiej.

  Zwrot kosztów może obejmować:

  • opiekę medyczną
  • opiekę stomatologiczną
  • leki
  • sprzęt i urządzenia do rehabiltacyji
  • sprzęt i akcesoria medyczne
  • inne produkty wiązane z opieką medyczną


Last updated: