Vårdgivarens informationsskyldighet

Behöver du som arbetar i tandvården kontakt med Försäkringskassan? Ring 0771-179000.

Vårdgivaren ansvarar för korrekt ersättning

Som vårdgivare har du alltid ansvar för att bedöma om en tandvårdsåtgärd ger rätt till ersättning. Om Försäkringskassan vid en efterhandskontroll upptäcker att du har gjort en felaktig bedömning som har lett till att ersättning betalats ut på oriktiga grunder är det du som blir skyldig att betala tillbaka pengarna.

Denna regel har bara ett undantag. Det är om den felaktiga ersättningen beror på att patienten har lämnat felaktiga uppgifter till dig, till exempel om hon inte talat om att det allmänna tandvårdsbidraget redan har använts, eller att vården som patienten fått omfattas av ett abonnemangsavtal.

Undersökningsprotokoll

Direkt efter varje undersökning ska patienten få ett protokoll. Undersökningsprotokollet ska innehålla:

  • allmän information om patientens tandhälsa
  • råd om tandvård
  • diagnos för tänder som behöver behandlas. Med undersökning menas undersökningar och utredningar som omfattar en allmän bedömning av patientens tänder. Det gäller alltså inte vid undersökning av enstaka tänder eller ett enstaka problem, till exempel vid akutbesök.

Prislista

Du måste ha en prislista med både pris och referens­pris för de ersättningsberättigande åtgärder som du utför.  I prislistan ska det också stå om du erbjuder någon form av garanti för utförda behandlingar.

Skriftlig prisuppgift och behandlingsplan

Om patienten ska behandlas vid mer än ett tillfälle är du skyldig att ge en skriftlig preliminär prisuppgift som täcker hela behandlingen. Vid mer omfattande behandlingar har patienten rätt till en skriftlig behandlingsplan. För att en behandling ska räknas som omfattande måste den innehålla protetiska eller tandreglerande åtgärder.

I behandlingsplanen ska finnas uppgift om:

  • diagnos
  • den behandling du föreslår och varför du föreslår den
  • eventuellt förslag till alternativa behandlingar
  • behandlingen kan ge rätt till ersättning
  • pris, referenspris och åtgärdskod för åtgärderna
  • om patienten bör få behandling inom en viss tid.

Behandlingsplanen ska vara begriplig för patienten.

Information om material

Du är skyldig att informera patienten om vilka material som används i behandlingen. Det gäller både material i protetik och tandfyllningar.

Information om behandlingen ger rätt till ersättning

Du kan föreslå en patient vilken behandling som helst som är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet (lege artis) och som tillgodoser patientens behov av behandling. Men om du föreslår en behandlingsåtgärd som inte ger rätt till ersättning är du skyldig att informera patienten om detta. Patienten har då alltid rätt att få veta om det finns någon alternativ behandlingsåtgärd som ger rätt till ersättning.

Kvitto

Patienten har rätt att få ett kvitto. På kvittot ska stå vad varje åtgärd kostar och vad den har för referenspris . Det ska också stå vilken åtgärdskod den har och om patienten har fått ersättning från högkostnadsskyddet.

Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska tillsammans med kvittot också bifogas en kopia av det underlaget från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget.