Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget.

Vilka sjukdomar omfattas och vilket underlag behövs? 

För att vårdgivaren ska kunna bedöma om patienten har rätt till bidraget behövs ett underlag. Vilket underlag som krävs beror på patientens diagnos eller tillstånd. Nedan finns en lista på de underlag som behövs för respektive diagnos eller tillstånd. Mer om dessa regler samt läkarintyg finns på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16)

Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsförteckning eller läkarintyg 
 • Resultat av salivprov  

Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen

 • Läkarintyg 
 • Resultat av salivprov 

Sjögrens syndrom

 • Läkarintyg  

Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck

 • Läkarintyg 

Cystisk fibros

 • Läkarintyg 

Ulcerös Colit

 • Läkarintyg 

Crohns sjukdom

 • Läkarintyg 

Tarmsvikt

 • Läkarintyg  

Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom

 • Läkarintyg 
 • Kopia på patientjournal från tandläkare  

Svårinställd diabetes

 • Läkarintyg 

Dialysbehandling

 • Läkarintyg  

Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling

 • Läkarintyg  

Genomgått organtransplantation

 • Läkarintyg

 Vanliga frågor

Hur stort är det särskilda tandvårdsbidraget?

+

-

Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och gäller från och med 1 januari och 1 juli varje år.

Bidraget får delas, men kan inte sparas till nästa halvår


Hur kan patienten använda det särskilda tandvårdsbidraget?

+

-

Det särskilda tandvårdsbidraget får användas till förebyggande tandvårdsåtgärder och undersökningar.

TLV föreskriver om vilka åtgärder det gäller. 4 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd - Särskilt tandvårdsbidrag, STB - förebyggande tandvård. Bidraget får också användas till abonnemangsavtal.

Hur begär man särskilt tandvårdsbidrag för en patient?

+

-

Ange patientens sjukdom eller funktionsnedsättning.
Om bidraget ska delas måste även beloppet anges. Inga intyg ska skickas in. Det behövs endast vid en eventuell efterhandskontroll.

Ansökan om förhandsprövning?

+

-

Om du inte kan bedöma om patienten har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du eller patienten ansöka om förhandsprövning.

Som vårdgivare gör du ansökan elektroniskt. Ansökan ska innehålla uppgift om vilken sjukdom eller funktionsnedsättning det gäller. Till ansökan ska du bifoga ett underlag som styrker att patienten har sjukdomen eller funktionsnedsättningen som du har angivit i ansökan.

Vilken typ av underlag som ska bifogas för respektive sjukdom eller funktionsnedsättning framgår av texten ovan. Vi vill gärna att du även skickar in underlaget elektroniskt men om du väljer att skicka in underlaget per post ska det skickas till:

Försäkringskassan, FE 20, 831 84 Östersund.