Missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet.

Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt (vårdgivarens) namn, organisationsnummer, adress och telefonnummer. Skicka sedan din begäran om omprövning till den enhet där grundbeslutet fattades, adressen framgår av det beslut som du är missnöjd med.

Du måste skicka in din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du tagit del av brevet med beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig. I det fall du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med om det inte redan har lämnats in i ärendet.

Underlag vid omprövning av beslut om efterhandskontroll

Om du begär omprövning av ett beslut avseende en efterhandskontroll, och Försäkringskassan har återsänt underlaget, kan du för att påskynda handläggningen bifoga detta underlag på nytt. Det kan till exempel vara analoga röntgenbilder, modeller och/eller fotografier. Om du tidigare har sänt in underlaget som pappersutskrift bör du även sända in detta på nytt.

Vill du åberopa något ytterligare material som du inte skickade in vid efterhandskontrollen bör du även skicka in detta.

Om du vid efterhandskontrollen inte skickade in något underlag alls bör du sända in allt underlag för den utförda vården.

Missnöjd med Försäkringskassans omprövning

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt (vårdgivarens) namn, organisationsnummer, adress och telefonnummer och underteckna brevet.  Det står i beslutet hur lång tid du har på dig. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet och nedan:

Försäkringskassan
NFC Göteborg City
Omprövningsenheten
Box 119 28
404 39 GÖTEBORG
Fax: 010-119 46 95

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll av att ditt brev har kommit in i rätt tid.

Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Mer information finns på Sveriges Domstolar (www.domstol.se).

Om skadestånd

Om du som vårdgivare anser att Försäkringskassan orsakat dig skada och vill ha ekonomisk kompensation finns möjlighet att begära skadestånd.

Det gör du genom att skriva ett brev där du talar om att du begär skadestånd. I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det orsakat dig. Du skriver också ditt namn, organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Brister i handläggning eller information

Om du anser skadan orsakats genom brister i handläggningen av ärendet eller genom felaktig information ska du skicka brevet, tillsammans med alla handlingar som du vill att vi ska ta del av, till:

Försäkringskassan,
HK, Verksamhetsområde processjuridik,
103 51 Stockholm.

Du får ett brev som bekräftar att vi tagit emot din begäran om skadestånd.

Felaktigt eller uteblivet beslut

Om du istället anser att Försäkringskassan orsakat vårdgivaren skada genom att fatta ett felaktigt beslut eller genom att inte ett fatta beslut, ska du istället skicka brevet och handlingarna till:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Försäkringskassan alternativt Justitiekanslern prövar sedan om vårdgivaren har rätt till skadestånd enligt bestämmelserna i skadeståndslagen.