Förhandsprövning


Förhandsprövning innebär att Försäkringskassan måste besluta om vården ger rätt till ersättning innan vården utförs. Om tandläkaren inte har begärt en förhandsprövning lämnar inte Försäkringskassan någon ersättning för den utförda vården.

Det är dock tillåtet att genomföra en behandling utan förhandsprövning om det är nödvändigt av odontologiska, medicinska eller andra särskilda skäl. Om vården har utförts utan att en förhandsprövning har begärts ska en sådan komma in till Försäkringskassan senast två veckor efter att vården påbörjades.

När krävs förhandsprövning?

Inom det statliga tandvårdsstödet kan det bli aktuellt med förhandsprövning vid två olika tillfällen:

  • Om en patient ska få ersättning när protetik måste göras om inom en viss tid efter behandlingen.
  • När Försäkringskassan har förelagt en vårdgivare att viss tandvård ska förhandsprövas.

Det går inte att begära förhandsprövning av ett behandlingsförslag vid några andra tillfällen.

Inlämning av förhandsprövning

Förhandsprövningar ska lämnas till Försäkringskassan via Tandvårdsportalen eller via det journalsystem som du använder, det vill säga i elektronisk form.

Behöver du lämna underlag som hör till förhandsprövningen men inte är i elektronisk form, kan du skicka det till Försäkringskassans nationella försäkringscentrum (NFC) i Umeå som handlägger förhandsprövningsärenden tandvård. Adressen är:
Försäkringskassan
FE 20
831 84 Östersund

Ersättning i samband med omgörning av protetik

Observera att det endast är den del av behandlingen som ska göras om som ska förhandsprövas. Övrig behandling ska sändas in som vanligt patientbesök.

Grundregeln är att Försäkringskassan inte betalar ut ersättning när fast protetik måste göras om inom två år, eller avtagbar protetik måste göras om inom ett år. Men det finns några undantag från regeln.

Det gäller till exempel om

  • patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
  • konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld
  • konstruktionen på ingående tand behöver göras om på grund av en ny skada på annan tandposition.

Om vårdgivaren anser att ett sådant undantag ska gälla och att patienten ska få ersättning ska detta förhandsprövas av Försäkringskassan innan vårdgivaren behandlar patienten.

Om en protetisk behandling görs om av en annan vårdgivare än den som utförde den ursprungliga behandlingen krävs alltid en förhandsprövning för att ersättning ska kunna bli aktuell.

Om behandlingen behöver göras om därför att den ursprunglige vårdgivaren begått något fel kan ersättning betalas ut även i detta fall.

Försäkringskassan kan kräva förhandsprövning

Försäkringskassan kan använda föreläggande av förhandsprövning som en sanktion mot en vårdgivare som inte följer reglerna i det statliga tandvårdsstödet.

Förhandsprövningens syfte är då att kontrollera vårdgivare som allvarligt missköter sina uppgifter. Ett beslut om föreläggande kan till exempel innebära att vårdgivaren ska komma in med kopior på undersökningsprotokoll tillsammans med förhandsprövningen.

 Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på vid förhandsprövningar för patienter födda 1996?

+

-

Under 2016 har patienter som är födda 1996 omfattats av det statliga tandvårdsstödet. På grund av de höjda åldersgränserna får de fri tandvård från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Om du under 2016 har gjort omgörning av protetik för patienter födda 1996 kan du, om du inte redan har gjort det, skicka in förhandsprövningen för omgörning till och med 1 juli 2017. När du skickar in det förhandsprövade besöket görs kontrollen av patientens ålder utifrån besöksdatumet.