Abonnemangstandvård

Abonnemangsavtal

Abonnemangsavtal innebär att du ingår ett avtal med patienten om tandvård till ett fast pris under tre år. Ett abonnemangsavtal för tandvård ska omfatta följande tillstånd:

  • undersökningar och utredningar
  • hälsofrämjande insatser
  • behandling av sjukdoms- och smärttillstånd
  • reparativ vård.

Dessa punkter är minimikrav. Det finns ingenting som förhindrar att även andra tillstånd ingår i abonnemangsavtalet.

För mer information om de olika tillstånden, se förordningen om statligt tandvårdsstöd.
 

Tandvårdsbidrag och abonnemangstandvård

Det allmänna tandvårdsbidraget får användas som delbetalning för ett abonnemangsavtal. Bidragen kan användas var för sig eller vid samma tillfälle.

Exempel
Arja har tecknat ett abonnemangsavtal med sin tandläkare. Hon betalar 90 kr varje månad för sitt abonnemang. Arja är 32 år och får därför ett tandvårdsbidrag på 150 kronor som hon använder när hon betalar för abonnemanget. Tandvårdsbidraget betalas ut direkt till tandläkaren. Arjas årskostnad för abonnemangsavtalet blir 930 kronor (90 x 12 – 150 = 930).

Högkostnadsskyddet gäller inte abonnemangstandvård

En patient som har ett avtal om abonnemangstandvård kan inte få ersättning från högkostnadsskyddet för tandvård som ingår i abonnemangsavtalet. Det gäller även om hon går till en annan tandläkare än den som hon har ingått abonnemangsavtalet med.

Exempel
Lisa har ett avtal om abonnemangstandvård med sin tandläkare Pia Persson. Lisa hälsar på sina föräldrar som bor på en ort som ligger långt från Lisas hem och tandläkare. Under besöket får Lisa tandvärk, och hon måste därför besöka en annan tandläkare än Pia som hon har abonnemangsavtal med.

Efter en undersökning lagar tandläkaren de skadade tänderna. Alla åtgärderna som görs ingår i Lisas abonnemangsavtal. Det betyder att de inte kan ligga till grund för ersättning från högkostnadsskyddet. Lisa inte kan få ersättning för dem och hon får heller inte räkna de åtgärderna för att komma upp över den gräns på 3 000 kronor där högkostnadsskyddet börjar gälla. Lisa måste själv betala hela kostnaden för tandvården.

Du kan själv annullera och avsluta avtal

Du kan själv annullera ett felaktigt pågående eller framtida abonnemangsavtal via ditt journalsystem genom att ändra huvudstatus till ”Avbryt”. Tandvårdsbidrag som betalats ut krävs automatiskt tillbaka och patienten kan därefter använda det på nytt.

Du kan också avsluta ett pågående abonnemangsavtal i förtid via ditt journalsystem genom att ändra slutdatum till ett tidigare datum. Du kan ändra slutdatum på nytt så länge som avtalet är giltigt. Slutdatumet kan inte ändras till en tidpunkt före startdatum för avtalet eller så att avtalet blir längre än tre år. Tandvårdsbidrag som betalats ut och är tilldelade efter det nya slutdatumet krävs automatiskt tillbaka och patienten kan därefter använda det på nytt.

Läs mer om tandvård vid arbetsskador här

 Vanliga frågor

Vad händer med abonnemangsavtal som tecknades under 2016 för patienter födda 1996, som på grund av de höjda åldersgränserna har fri tandvård 2017-2019?

+

-

Befintliga abonnemangsavtal för patienter födda 1996 avslutar Försäkringskassan automatiskt från och med 1 januari 2017  2016.

Kan man teckna abonnemangsavtal retroaktivt med startdatum under 2016 för patienter födda 1996?

+

-

Nej. Abonnemangsavtal med startdatum under 2016 kan bara skickas in efter 31 december 2016 om patienten har fyllt minst 21 år under 2016, det vill säga är född 1995 eller tidigare. Anledningen är att avtalet måste ha en giltighetstid på tre år.

Hur långt framåt i tiden kan jag skapa ett avtal?

+

-

Abonnemangsavtal som du skickar in till Försäkringskassan innan de börjar gälla, kan ha ett startdatum på maximalt sex månader framåt i tiden.

Kan en patient ha mer än ett giltigt abonnemangsavtal samtidigt?

+

-

 En patient kan bara att ha ett giltigt abonnemangsavtal under samma tidsperiod. Det innebär att det inte går att rapportera in ett nytt avtal med samma giltighetstid eller med en giltighetstid som överlappar ett redan registrerat avtal. Om det finns flera abonnemangsavtal som är dubbletter för samma patient raderas de automatiskt. Kriterier för att ett dubblettavtal ska kunna raderas är att det:

  • har status ”Skicka in”
  • har samma start- och slutdatum
  • har skickats in från samma vårdgivare och mottagning
  • inte har betalats ut något tandvårdsbidrag
  • inte finns några patientbesök som är kopplade till avtalet.


Lisa har ett avtal om abonnemangstandvård med sin tandläkare Pia Persson. Lisa hälsar på sina föräldrar som bor på en ort som ligger långt från Lisas hem och tandläkare. Under besöket skadar Lisa ett par av sina tänder, och hon måste därför besöka en annan tandläkare än Pia som hon har abonnemangsavtal med.

Efter en undersökning lagar tandläkaren de skadade tänderna. Alla åtgärderna som görs ingår i Lisas abonnemangsavtal. Det betyder att de inte kan ligga till grund för ersättning från högkostnadsskyddet. Lisa inte kan få ersättning för dem och hon får heller inte räkna de åtgärderna för att komma upp över den gräns på 3 000 kronor där högkostnadsskyddet börjar gälla. Lisa måste själv betala hela kostnaden för tandvården.