Statligt tandvårdsstöd

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har från och med det år de fyller 23 år rätt till statligt tandvårdsstöd. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men som inte anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd.

Tandvårdsstödet har tre delar

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag     
  • Särskilt tandvårdsbidrag     
  • Högkostnadsskydd

Mer om de olika delarna kan du läsa på de särskilda sidorna om dem i menyn till vänster.  

Tabell över tandnummer och tandposition

En tabell har tagits fram för att informera om hur IT-stödet fungerar och visar för varje åtgärdskombination vad som ska anges i fälten tandnummer och tandposition. Kravet att ange tandnummer och tandposition är inget nytt i tandvårdsstödet och systemet har inte förändrats.

Försäkringskassan har fått frågor om när IT-stödet kräver att tandnummer och tandposition skall uppges. Utgångspunkt för kravet att ange tandnummer och tandposition är Förordningen om statligt tandvårdsstöd, dels 15 § punkt 6, dels bilaga 1 till förordningen där olika villkor är kopplade till tandposition.

Beskrivning av tabellen:

I fältet tandnummer ska antingen tandnumret (siffra) eller ingenting anges.

I fältet tandposition ska anges:

  • tandposition (siffra) eller
  • käke (ök eller uk, anges siffra här tolkas käke utifrån den första siffran) eller
  • icke-applicerbar (ök/uk eller siffra kan anges, men tolkas som icke-applicerbar).

Åtgärdslista fr o m 2018-01-15

Referenspris för specialisttandvård

Åtgärder för specialisttandvård som ingår i respektive specialistområde fr o m 2018-06-01

Vägledning Statligt tandvårdsstöd

Vägledningen innehåller samlad information om vad som gäller för det statliga tandvårdsstödet och är ett stöd i handläggningen för Försäkringskassan.

Vägledning Statligt tandvårdsstöd 2008:2

Försäkringskassans föreskrifter om statligt tandvårdsstöd

FKFS 2008:6

TLV:s föreskrift

Föreskrift om tandvårdsstödet (tlv.se) 

Kunskapsstödet (tlv.se)

Handbok i statligt tandvårdsstöd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ger ut en handbok som beskriver vilka tandvårdsåtgärder som berättigar till ersättning och under vilka villkor. TLV ansvarar för vilka tandvårdsbehandlingar som ska ingå i det statliga tandvårdsstödet.
Handbok om tandvårdsstödet (tlv.se)

 Vanliga frågor

Varför har jag inte fått min utbetalning?

+

-

Försäkringskassan skapar en betalfil en gång i veckan. Den skapas natten mellan måndag och tisdag och skickas till banken på onsdag. Pengarna finns sedan på vårdgivarens bankgiro (torsdag) samma vecka som betalfilen har skapats. Det innebär att för patientbesök som Försäkringskassan har beslutat på en måndag sker utbetalning samma vecka. För patientbesök som är beslutade på en tisdag eller senare sker utbetalningen veckan därpå.

Vad gör jag om en patient inte är inregistrerad hos Försäkringskassan?

+

-

Rapportera alltid in besöket till Försäkringskassan, ärendet kommer att handläggas manuellt.
Fråga om patienten har ett giltigt intyg som ger rätt till statligt tandvårdsstöd eller ett EU-kort utfärdat av annat land. Intyget/EU-kortet ska då visas upp för er vid besöket. Kopia av EU-kortet ska alltid skickas in till Försäkringskassan, däremot behöver intyg (exempelvis 5164, intyg om rätt till vård i Sverige-Arbetar utomlands) inte skickas in. Skicka gärna EU-kortet elektroniskt tillsammans med patientbesöket. Om underlaget skickas med post ska det skickas till: Försäkringskassan, FE 20, 831 84 Östersund. Märk kopian med patientbesökets ID. Försäkringskassan utreder om patienten har rätt till statligt tandvårdsstöd.

När stängs min patients ersättningsperiod?

+

-

När du kontrollerar/validerar patienten mot Försäkringskassan ser du den aktuella ersättningsperioden.

Vilka patienter har rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

+

-

Vilken information kan jag se om mina patienter när jag kontrollerar/validerar mot Försäkringskassan?

+

-

För att kunna beräkna en patients tandvårdsersättning och få veta om han eller hon använt det allmänna tandvårdsbidraget behöver vårdgivaren uppgifter från Försäkringskassan. Försäkringskassan ska därför på begäran av vårdgivaren lämna uppgifter som denne behöver för att kunna beräkna patientens kostnad för tandvården.

Uppgifterna är:
• om patienten är registrerad hos Försäkringskassan
• om patienten har använt det allmänna tandvårdsbidraget
• det totala ersättningsgrundande beloppet som patienten har under ersättningsperioden
• startdatum för den aktuella ersättningsperioden
• senaste behandlingsdatum
• om patienten omfattas av ett abonnemangsavtal och uppgift om vad detta omfattar
• Förhandsprövning STB
• STB kvar att utnyttja

Hur ska man rapportera in barntänder (51-89)?

+

-

Formatet som används för att rapportera tandposition stödjer inte dessa positioner. För vuxna som har mjölktänder kvar rapporteras tanden som dess motsvarande tandnummer för vuxentand.

Varför kan jag inte se STB på patienten?

+

-

I alla journalsystem samt Tandvårdsportalen finns STB inlagt, det är du som vårdgivare som avgör om patienten har rätt till det eller inte. När ni rapporterar in åtgärder som är STB-relaterade och anger patientens sjukdom eller funktionsnedsättning så kommer möjligheten att begära STB upp.

Vilka behandlingar ska jag rapportera?

+

-

Alla ersättningsberättigade åtgärder som utförs ska rapporteras. Även vård som ingår i ett abonnemangsavtal ska rapporteras in trots att vården inte får ligga till grund för beräkning av högkostnadsskyddet

Vad gäller för en patient som inte är folkbokförd och inskriven i Försäkringskassan?

+

-

Jag har fått väldigt många efterhandskontroller, varför?

+

-

Vid en slumpmässig kontroll görs ett urval av ärenden, exempelvis avseende ett specifikt tillstånd eller åtgärd eller ärenden inom ett visst ersättningsintervall. Detta kan göra att ni under en period får extra mycket efterhandskontroller

Vad gäller för arbetsskador som avser tandvård?

+

-

Ansvaret för att begära ersättning för arbetsskada ligger hos patienten. Den utförda vården/åtgärderna rapporteras som vanligt och ersätts på vanligt sätt av det statliga tandvårdsstödet. Patienten ska betala sin del av vårdkostnaden direkt till vårdgivaren och får begära ersättning i efterhand hos Försäkringskassan.