Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om aktivitets- och sjukersättning och bostadstillägg

Här hittar du statistik och analys för aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning. Dessa är ersättningar som syftar till ekonomisk trygghet för personer som har stadigvarande eller långvarigt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Bostadstillägg kan även beviljas till ålderspensionärer, men dessa ingår i inte i den statistik vi presenterar här.

Statistik

Den senaste statistiken om aktivitets- och sjukersättning och bostadstillägg.

Publikationer

Ett urval av publikationer om aktivitets- och sjukersättning och bostadstillägg.

Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag 2017-06-01)

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning (Socialförsäkringsrapport 2017:5)

Allt fler unga får aktivitetsersättning (Korta analyser 2017:3)

Sjukfrånvarons utveckling 2016 (Socialförsäkringsrapport 2016:7)

Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning. En uppföljning av insatser finansierade av samordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning (Socialförsäkringsrapport 2016:4)

Barns relativa ålder och funktionsnedsättning. Betydelsen av att vara född i slutet av året för vårdbidrag, aktivitetsersättning och assistansersättning (Socialförsäkringsrapport 2016:3)

 

Vanliga frågor

Sjukersättning kan beviljas till personer som har en arbetsförmåga som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning är stadigvarande nedsatt. Stadigvarande betyder att nedsättningen gäller för all överskådlig framtid. Personer i åldern 30 -64 år kan beviljas sjukersättning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel och ersättningen kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt. Personer i åldern 19 - 29 år beviljas hel sjukersättning om det är troligt att de aldrig mer kommer att kunna arbeta.

Sjukersättning kan betalas ut i form av inkomstrelaterad ersättning och garantiersättning. Garantiersättning betalas ut till personer med inga eller låga förvärvsinkomster. För mer information om aktuella belopp för sjukersättning, se aktuella belopp.

Aktuella belopp

Aktivitetsersättning kan beviljas till personer som är 19–29 år och har en arbetsförmåga som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Detta kallas aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Aktivitetsersättningen kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt. Aktivitetsersättning kan även beviljas till personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver längre tid för att avsluta grundskolan eller gymnasiet. Detta kallas aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång betalas alltid ut som hel ersättning.

Aktivitetsersättning kan beviljas för högst tre år i taget. Den kan kombineras med en medverkan i olika aktiviteter som syftar till att ta tillvara möjligheter till utveckling och arbete.

Aktivitetsersättning kan betalas ut i form av inkomstrelaterad ersättning och garantiersättning. Garantiersättning betalas ut till personer med inga eller låga förvärvsinkomster. Garantiersättningens storlek beror bland annat på ålder. För mer information om aktuella belopp för sjuk- och aktivitetsersättning, se aktuella belopp.

Aktuella belopp

Bostadstillägg kan beviljas till den som har sjukersättning eller aktivitetsersättning med låg inkomst. Bostadstillägget beräknas utifrån bostadskostnader, inkomster och eventuell förmögenhet. Den som ansöker om och beviljas bostadstillägg kan även få särskilt bostadstillägg. Det särskilda bostadstillägget ska garantera en skälig levnadsnivå.

Ja, det några finns viktiga regelförändringar som man måste ta hänsyn till när man tolkar statistiken. År 2003 införs sjukersättning och aktivitetsersättning och ersätter förtidspension och sjukbidrag. År 2008 togs möjligheten att få tidsbegränsad sjukersättning bort samtidigt som det infördes högre krav för att få ersättning. Slutligen infördes sjukersättning från 19 års ålders under år 2017.

Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE. För antal mottagare och utbetalt belopp bygger statistiken på utbetalningar av aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg som bokförts under den period som utbetalningen gjordes. För nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar bygger statistiken på fattade beslut och statistiken registreras vid tidpunkten när beslutet fattades.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se