Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Svar på Regeringsuppdrag

Här hittar du de svar på de regeringsuppdrag från år 2008 och framåt som har med statistik och analys att göra.

 

 

2019-06-20 - Resultatindikatorer för assistansersättningen 2019

2019-06-18 - Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2019

2019-06-11 - Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2019pdf öppnas i nytt fönster

2019-06-10 - Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvårdenpdf öppnas i nytt fönster

2019-05-20 - Insatser finansierade genom samordningsförbund

2019-05-17 - Återrapportering av uppdrag i regleringsbrev: villkor 3 2018 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

2019-05-17 – Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättningpdf öppnas i nytt fönster

2019-04-03- Försäkringskassans redogörelse för de personella konsekvenserna av beslutet att överföra uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service vid servicekontor till Statens servicecenter (S2018/01820/SF)

2019-03-27 –Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhetpdf öppnas i nytt fönster

2019-02-25 - Försäkringskassans viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatser 2018 och framtida utmaningar

2019-02-25 - Allmänna ombudets årliga rapport 2018

2019-02-11 - Rapport – Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2018

2019-02-18 - Rapport – Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

2019-02-11 - Redovisning av miljöledningsarbetet 2018 Försäkringskassan

2019-02-11 - Samlad redovisning avseende villkor 1 och 2 inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 – 2018

2019-02-11 – Främja ökad anslutning till Mina meddelanden

2019-02-11 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2018 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

2019-02-11 - Slutrapport regeringsuppdraget Mötesplatser och information

2019-01-28 - Uppföljning av reformer för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

2019-01-25 - Förbättrade möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling

2019-01-07 - Uppföljning av administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet

 

 

2018-08-20 – Rapport - Utökad information om tandvårdsstöden

2018-06-25 - Rapport – Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

2018-06-15 - Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2018-06-13 - Delredovisning av regeringsuppdraget Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården - Försäkringskassan och Socialstyrelsen

2018-06-13 – Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2018

2018-06-08 - Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018

2018-03-19 - Ds 2017:67 Lönegaranti och utbetalande myndighet

2018-02-27 - Utvecklade utredningar inför beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning

2018-02-28 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen – Årlig rapport 2017

2018-02-27 - Uppföljning av samordningsförbundens insatser

2018-02-23 – Statistik inom det internationella området

2018-02-21 - Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

2018-02-19 – Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om uppföljning av tidigare regeringsuppdrag om tillämplig lagstiftningpdf öppnas i nytt fönster 2018-02-12 – Samlad redovisning avseende villkor 1 och 2 2017 2018-02-12 – Ökad anslutning Mina Meddelanden 2018-02-12 – Årlig redovisning av Försäkringskassans miljöledningsarbete

2018-01-29 - Försäkringskassans analys och bedömning av informationssäkerheten i den egna verksamhetenpdf

2018-01-29 - Försäkringskassans delrapportering av regeringsuppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhetpdf öppnas i nytt fönster

2018-01-31 Svar på ISF-rapport: Arbetsresor i stället för sjukpenning

 

 

2017-01-15 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2017 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020        

2017-12-22 - Uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en överföring av utbetalning av lönegaranti och därmed sammanhängande uppgifter

2017-12-15 - Ökad kunskap om sjukskrivningspraxis – läkares attityd till sjukskrivning

Tillhörande dokument: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning, Karolinska institutet

2017-12-15 –Slutrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2017-12-15 - Mötet mellan medborgaren och staten. En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan (2017:13)

2017-12-08 – Kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning

2017-12-08 – Kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning Missiv Dnr 041508-2017

2017-12-01 - Kvalitetsuppföljning av förmånen ersättning för höga sjuklönekostnader (Socialdepartementets dnr S2017/03474/SF)

2017-10-13 - Ökad kunskap för bättre stöd tillbaka från sjukskrivning

2017-09-26 - Slutredovisning av regeringsuppdrag avseende utveckling av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

2017-06-12 – Delrapportering avseende Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

2017-05-29 - Strategiskt kompetensförsörjning – personalomsättning och sjukfrånvaro

2017-05-19 - Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

2017-05-12 - Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund

2017-03-27 - Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2017-12-14 - Analys av assistansersättningen

2017-10-20 – Rapportering av uppdrag för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis del 2 och 3

2017-09-01 Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in

2017-06-21 – Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

2017-06-01 – Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning

Övriga uppdrag

2017-12-01 - Redovisning avseende Ramverk för IT-kostnader

2017-11-24 - Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/D

2017-08-03 – Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare2017-02-03 - Redovisning över Försäkringskassans planering inom ramen för det civila försvaret

 

 

 

Återrapportering enligt regleringsbreven 2016

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialförsäkringsrapport 2016:5 Assistansersättningens utveckling. Förändringsprocesser 2005–2015

2017-02-01- Assistansersättningens utveckling

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionshinder

Socialförsäkringsrapport 2016:07 - Sjukfrånvarons utveckling 2016

2017-02-24 – Uppföljning av samordningsförbundens insatser

2017-02-03 - FK återrapportering resultat av granskning landstingens planer 2016

2017-02-03 - Bilaga-FK återrapportering resultat av granskning landstingens planer 2016

2017-01-31 – Svar på regeringsuppdrag om sjukskrivningsmönster

Tabellbilaga – Kommun - Svar på regeringsuppdrag om sjukskrivningsmönster

2017-02-01- Assistansersättningens utveckling

2016-09-30 Förslag på utfallsmått för att mäta återgång i arbete efter sjukskrivning (873 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Övriga uppdrag

2017-02-24 - Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

2017-03-10 – Kostnader för hälso- och sjukvård

2017-02-28 - Årlig rapport 2016