Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringsrapporter

Publikationsserie som omfattar analys, utvärderingar och fördjupade studier.

 

Analys av det förstärkta samarbetet för sjukskrivna (Socialförsäkringsrapport 2018:11)

Ett interventionsprojekt för att förbättra bemötandet av och stödet till chefer vid arbetsrehabilitering, rekrytering och anställning av personer med psykisk ohälsa (Socialförsäkringsrapport 2018:10) Familj och arbete under småbarnsåren (Socialförsäkringsrapport 2018:9)

Vad händer efter avslutad sjukpenning? Sysselsättning och försörjning för de som får avslag eller avslutar sjukpenning dag 180–365 - Socialförsäkringsrapport 2018:8pdf öppnas i nytt fönster

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En fördjupad bild av utvecklingen över tid och Försäkringskassans handläggning - Socialförsäkringsrapport 2018:7

Utvärdering av omorganisationen av Försäkringskassans kundcenterverksamhet (Socialförsäkringsrapport 2018:6)

Anhöriga till personer med statlig assistansersättning. En beskrivning av anhöriga som personliga assistenter, mottagare av personlig assistans och assistansersättningen, Socialförsäkringsrapport 2018:5

Barn och föräldrar i socialförsäkringen (Socialförsäkringsrapport 2018:4)

Föräldraskapsideal och deras förverkligande (Socialförsäkringsrapport 2018:3)

Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad. Sjukskrivningar längre än 14 dagar och avslut inom 180 dagar i olika branscher och yrken - Socialförsäkringsrapport 2018:2

Statistikbilaga till Socialförsäkringsrapport 2018:2

Felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning (Socialförsäkringsrapport 2018:1)

 

 

Aktivitetsförmågeutredning (AFU). Tillämpning, upplevelser och utfall - Socialförsäkringsrapport 2017:15

Assistansersättning. Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis - Socialförsäkringsrapport 2017:14

Sjukfrånvarons utveckling 2017. Sjuk- och rehabiliteringspenning - Socialförsäkringsrapport 2017:13

Vilka ringer till Försäkringskassans kundcenter och varför? (Socialförsäkringsrapport 2017:12)

Sjukfrånvaro i Jämtland och Västernorrland. En jämförande fallstudie (Socialförsäkringsrapport 2017:11)

Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka överutnyttjande och bedrägeri med statligt tandvårdsstöd? Analys och förslag (Socialförsäkringsrapport 2017:10)

Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2017 (Socialförsäkringsrapport 2017:9)

Avslag inom assistansersättningen (Socialförsäkringsrapport 2017:8)

Sjukfrånvaro efter invandring. Utrikes föddas tillgång till och nyttjande av sjukpenning (Socialförsäkringsrapport 2017:7)

Migration och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2017 (Socialförsäkringsrapport 2017:6)

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning (Socialförsäkringsrapport 2017:5)

Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2017:4)

Sjukskrivningsmönster. Skillnader mellan län, kommuner och vårdenheter. Socialförsäkringsrapport 2017:3.pdf (1 Mb)

Tabellbilaga Kommuner, till Socialförsäkringsrapport 2017:3.pdf (3 Mb)

Arbetslivet och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 13–14 januari 2016 (Socialförsäkringsrapport 2017:2)

En sjukförsäkring att lita på? Rapport från forskarseminarium i Umeå 14–15 januari 2015 Socialförsäkringsrapport 2017:1)

 

 

 

Assistansersättningens utveckling. Orsaker till ökningen av antalet assistansmottagare och genomsnittligt antal timmar (Socialförsäkringsrapport 2015:13)

Utökad sammanfattning till Assistansersättningens utveckling 2015:13

Människors tillit till våra ekonomiska trygghetssystem - (Socialförsäkringsrapport 2015:12)

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2, år 2015 - (Socialförsäkringsrapport 2015:11)

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2, år 2015 - Utökad sammanfattning till Socialförsäkringsrapport 2015:11 Bred samverkan krävs för att minska sjukfrånvaron

Evidence-based methods for enhancing the labour-force entrance of people with mental disabilities. A systematic literature review. (Socialförsäkringsrapport 2015:10)

Läkares upplevelser av kontakter med Försäkringskassan – med fokus på förtroende (Socialförsäkringsrapport 2015:9)

Förtroendet för Försäkringskassan 1999-2010 (Socialförsäkringsrapport 2015:8)

Studier om könsskillnader. Skillnader mellan kvinnor och män i diagnosspecifik sjukfrånvaro, könsskillnader inom assistansersättningen, samt en kunskapsöversikt av tidigare studier. (Socialförsäkringsrapport 2015:7)

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 1, år 2015 (Socialförsäkringsrapport 2015:6)

Förutsättningar för implementering och användning av motiverade samtal (MI) inom Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 2015:5)

Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2015(Socialförsäkringsrapport 2015:4)

Jämställdhet och sjukfrånvaro. Förstagångsföräldrar och risken för sjukfrånvaro vid olika jämställdhetssituationer och effekter på sjukfrånvaron av reformer inom föräldraförsäkringen Socialförsäkringsrapport 2015:3

Lågt och stabilt? Indikatorer på politisk måluppfyllelse inom sjukförsäkringsområdet. Socialförsäkringsrapport 2015:2

Sjukskrivningar 60 dagar eller längre. En beskrivning av sjukskrivna åren 1999–2014 efter kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, yrke, sjukskrivningslängd och diagnospanorama - Socialförsäkringsrapport 2015:1

 

 

Långtidssjukskrivna personers upplevelse av bemötande från Försäkringskassans handläggare, med fokus på professionellt bemötande (Socialförsäkringsrapport 2014:19)

Analyzing the variation in the level of sickness absence (Social Insurance Report 2014:17)

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2, år 2014. (Socialförsäkringsrapport 2014:18)

Analys av sjukfrånvarons variation. Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid. (Socialförsäkringsrapport 2014:17)

Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan. (Socialförsäkringsrapport 2014:16)

Nya siffror om inflödet till sjukpenning. Sjukfrånvaron under sjuklöneperioden. (Socialförsäkringsrapport 2014:15)

Kvinnors sjukfrånvaro. En studie av förstagångsföräldrar (Socialförsäkringsrapport 2014:14)

Varför har medborgarna högre förtroende för Skatteverket än för Försäkringskassan och vad behöver Försäkringskassan göra för att förtroendet ska öka? (Socialförsäkringsrapport 2014:13)

Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 1, år 2014 (Socialförsäkringsrapport 2014:12)

Barnhushållens ekonomi - utveckling, omfördelning och valfrihet. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2014 (Socialförsäkringsrapport 2014:11)

Hur upplevs kontakten med Försäkringskassan? (Socialförsäkringsrapport 2014:10)

Det komplexa förtroendet. En forsknings- och analysöversikt om förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringen under 2000-talet (Socialförsäkringsrapport 2014:9)

Upplevd kvalitet av personlig assistans. En litteraturöversikt över upplevd kvalitet i personlig assistans enligt studier över utfall under LSS reformens 20 år (Socialförsäkringsrapport 2014:8)

Bilaga: Upplevd kvalitet av personlig assistans. En litteraturöversikt över upplevd kvalitet i personlig assistans enligt studier över utfall under LSS reformens 20 år (Socialförsäkringsrapport 2014:8)

Det förstärkta rehabiliteringssamarbetets effekter. Utvärdering av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta rehabiliteringssamarbete (Socialförsäkringsrapport 2014:7)

Analyser av sjukförsäkringens utveckling 2013 - Socialförsäkringsrapport 2014:6

Förtroendet under kontroll? Analys av en enkätstudie om kontroller och förtroende. Socialförsäkringsrapport 2014:5

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. En studie av Sveriges befolkning 16–64 år (Socialförsäkringsrapport 2014:4)

På väg in: Ungdomars liv och försörjning. Rapport från forskarseminarium i Umeå 15–16 januari 2014 (Socialförsäkringsrapport 2014:3)

Mediebilden av Försäkringskassan 2003–2012 (Socialförsäkringsrapport 2014:2)

Låg kunskap om jämställdhetsbonus (Socialförsäkringsrapport 2014:1)

 

 

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet. Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002–2010 Socialförsäkringsrapport 2012:14 (pdf 659 kB, öppnar nytt fönster)

Kvalitetsgranskning av läkarintyg. En del av sjukskrivningsmiljarden år 2011. Socialförsäkringsrapport 2012:13 (pdf 2 212 kB, öppnar nytt fönster)

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning. Socialförsäkringsrapport 2012:12 (pdf 1 500 kB, öppnar nytt fönster)

När tänderna får vänta. Analys av de som inte har regelbunden kontakt med tandvården Socialförsäkringsrapport 2012:10 (pdf 241 kB, öppnar nytt fönster)

Det statliga tandvårdsstödet – en lägesrapport 2012. Socialförsäkringsrapport 2012:7 (pdf 527 kB, öppnar nytt fönster) 

Ohälsoskulden 2010 Socialförsäkringsrapport 2012:5 (pdf 197 kB, öppnar nytt fönster) 

Abonnemangstandvård. En beskrivning av abonnemangstandvården och de patienter som tecknar avtal Socialförsäkringsrapport 2012:2 (pdf 385 kB, öppnar nytt fönster) 

Med bristande känsla av sammanhang. De försäkrades upplevelse av tiden innan, under och efter programmet arbetslivsintroduktion Socialförsäkringsrapport 2012:1 (pdf 230 kB, öppnar nytt fönster)

Förtroende för Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2012:11 (pdf 337 kB, öppnar nytt fönster)

Försäkrad inkomst i socialförsäkringen 1991–2010. Inkomster över taken samt individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst i olika grupper av befolkningen Socialförsäkringsrapport 2012:6 (pdf 1 890 kB, öppnar nytt fönster)

Kön, klass och etnicitet. Jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2012(Socialförsäkringsrapport 2012:4) (pdf 2020 kB, öppnar nytt fönster)

Med målet i sikte. Analys av Försäkringskassans handläggningstider 2006–2010 (Socialförsäkringsrapport 2012:3) (pdf 1192 kB, öppnar nytt fönster)

En analys av vissa frågor om återbetalning och eftergift. Rättsfallsöversikt (Anser 2012:1) (pdf 161 kB, öppnar nytt fönster)

Föräldrapenning. Analys av användandet 1974–2011 (Socialförsäkringsrapport 2012:9) (pdf 980 kB, öppnar nytt fönster)

Vårdbidraget - Utvecklingen fram till i dag och försörjningssituationen i morgon (Socialförsäkringsrapport 2012:8) (pdf 630 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken. Startade sjukskrivningar (>14 dagar) per diagnos bland anställda i olika yrken år 2009 Socialförsäkringsrapport 2011:17 (pdf 483 kB, öppnar nytt fönster) 

Varför finns det skillnader i bifallsfrekvensen inom arbetsskadeförsäkringen? En studie om orsakerna till skillnader i bifall och avslag mellan kön, födelseland och var beslutet fattas Socialförsäkringsrapport 2011:16 (pdf 363 kB, öppnar nytt fönster)

Utvärdering av prognosverktyget (Socialförsäkringsrapport 2011:14) (pdf 161 kB, öppnar nytt fönster)

Undersökning av i vilken utsträckning information om det statliga tandvårdsstödet nått befolkningen Socialförsäkringsrapport 2011:10 (pdf 374 kB, öppnar nytt fönster)

Kvalitetsgranskning av läkarintyg. En del av sjukskrivningsmiljarden Socialförsäkringsrapport 2011:12 (pdf 495 kB, öppnar nytt fönster)

Nyttjande av det statliga tandvårdsstöd som infördes 1 juli 2008. Analys utifrån ett demografiskt och socioekonomiskt perspektiv Socialförsäkringsrapport 2011:9 (pdf 760 kB, öppnar nytt fönster)

Försäkringskassans samarbetspartners kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen. Resultat från en undersökning hösten 2010 Socialförsäkringsrapport 2011:8 (pdf 796 kB, öppnar nytt fönster)

Försäkringsmedicinska beslutsstödet. En långtidsuppföljning av förändringar i sjukskrivningsmönster Socialförsäkringsrapport 2011:7 (pdf 293 kB, öppnar nytt fönster)

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen. En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1000 registrerade försäkrade Socialförsäkringsrapport 2011:6 (pdf 345 kB, öppnar nytt fönster)

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning år 2009 fördelat på diagnos Socialförsäkringsrapport 2011:4 (pdf 625 kB, öppnar nytt fönster)

Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet Socialförsäkringsrapport 2011:2 (pdf 886 kB, öppnar nytt fönster)

Mellan arbete och sjukdom. Rapport från forskarseminariet i Umeå 19–20 januari 2011

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning år 2009 fördelat på diagnos Socialförsäkringsrapport 2011:4 (pdf 625 kB, öppnar nytt fönster)

En utvärdering av sjukskrivningsprocessen efter införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna 2008-07-01 Socialförsäkringsrapport 2011:15 (pdf 446 kB, öppnar nytt fönster)

Statlig personlig assistans – resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade (Socialförsäkringsrapport 2011:18) (pdf 1 130 kB, öppnar nytt fönster)

Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring?(Socialförsäkringsrapport 2011:13) (pdf 366 kB, öppnar nytt fönster)

Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid föräldraledighet (Socialförsäkringsrapport 2011:11) (pdf 236 kB, öppnar nytt fönster)

Särlevande föräldrar och deras barns boende och underhåll (Socialförsäkringsrapport 2011:5) (pdf 1 070 kB, öppnar nytt fönster)

Intygskrav inom tillfällig föräldrapenning. En utvärdering av införd reform 1 juli 2008 (Socialförsäkringsrapport 2011:1) (pdf 539 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

 

Sjukskrivning i olika yrken. Antal ersatta sjukskrivningsdagar från Försäkringskassan per anställd år 2008 Socialförsäkringsrapport 2010:17 (pdf 394 kB, öppnar nytt fönster)

Långtidssjukskrivna. Beskrivande statistik 1999–2009: kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, sjukskrivningslängd, och diagnospanorama Socialförsäkringsrapport 2010:16 (pdf 397 kB, öppnar nytt fönster)

Prisutvecklingen inom tandvården 2008–2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Socialförsäkringsrapport 2010:13 (pdf 487 kB, öppnar nytt fönster)

Utvärdering av handläggningsprocessen inför deltagande i aktiv insats Socialförsäkringsrapport 2010:12 (pdf 345 kB, öppnar nytt fönster)

Det nya tandvårdsstödet från den 1 juli 2008 Socialförsäkringsrapport 2010:11 (pdf 493 kB, öppnar nytt fönster)

Underlättar tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen återgången i arbete? Socialförsäkringsrapport 2010:9 (pdf 400 kB, öppnar nytt fönster)

Tidiga insatser i sjukfallen – vad leder de till? Socialförsäkringsrapport 2010:8 (pdf 303 kB, öppnar nytt fönster)

Beslutsstödet - Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av specifika försäkringsmedicinska rekommendationer för psykiska sjukdomar Socialförsäkringsrapport 2010:7 (pdf 407 kB, öppnar nytt fönster)

Hälsa, arbetsmarknadsanknytning och behov av stödjande insatser hos personer med sjuk- och aktivitetsersättning Socialförsäkringsrapport 2010:2 (pdf 570 kB, öppnar nytt fönster)

Tidig bedömning – en analys av faktorer som påverkar tidpunkten för överlämnande av ärenden till LFC Socialförsäkringsrapport 2010:1 (pdf 433 kB, öppnar nytt fönster)

Global kris – Håller välfärdssystemen? Rapport från forskarseminarium i Umeå 20–21 januari 2010 (Socialförsäkringsrapport 2010:6) (pdf 1 490 kB, öppnar nytt fönster) 

Orsaker till att föräldrar inte ansökte om jämställdhetsbonus år 2010 (Socialförsäkringsrapport 2010:15) (pdf 301 kB, öppnar nytt fönster)

Outnyttjad föräldrapenning. En studie om föräldrapenningdagar som inte har använts (Socialförsäkringsrapport 2010:14) (pdf 372 kB, öppnar nytt fönster)

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2010:10 ) (pdf 600 kB, öppnar nytt fönster)

Jämställdhetsbonusen – en effektutvärdering (Socialförsäkringsrapport 2010:5 ) (pdf 355 kB, öppnar nytt fönster)

Föräldrars syn på Försäkringskassans information om föräldraförsäkringen. Resultat från en enkätundersökning hösten 2009 (Socialförsäkringsrapport 2010:3 ) (pdf 524 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Inkomstutvecklingen för individer med sjukersättning och aktivitetsersättning - Ekonomisk standard åren 1991–2006 Socialförsäkringsrapport 2009:12 (pdf 597 kB, öppnar nytt fönster)

Slaget om välfärden - Sjutton essäer om socialförsäkringarna och Försäkringskassan i framtiden (Socialförsäkringsrapport 2009:11)

Sjukfrånvaron i Sverige – på väg mot europeiska nivåer? Utvecklingen i åtta länder 1990–2007 Socialförsäkringsrapport 2009:10 (pdf 484 kB, öppnar nytt fönster)

Ohälsoskulden 2008 Socialförsäkringsrapport 2009:8 (pdf 145 kB, öppnar nytt fönster)

Kartläggning av försörjningskällor efter avslutad period med sjukpenning Socialförsäkringsrapport 2009:7 (pdf 210 kB, öppnar nytt fönster)

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå. Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete. Socialförsäkringsrapport 2009:6 (pdf 161 kB, öppnar nytt fönster)

Beslutsstödet - Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av försäkringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomar Socialförsäkringsrapport 2009:5 (pdf 495 kB, öppnar nytt fönster)

Trygghetens variationer - Om hälsa och lokal kultur Socialförsäkringsrapport 2009:2 (pdf 445 kB, öppnar nytt fönster)

Kundundersökningen 2008 (Socialförsäkringsrapport 2009:13) (pdf 613 kB, öppnar nytt fönster)

Medelpensioneringsålder.(Socialförsäkringsrapport 2009:9) (pdf 185 kB, öppnar nytt fönster)

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation (Socialförsäkringsrapport 2009:4) (pdf 305 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Ensamstående föräldrars ekonomiska situation (Socialförsäkringsrapport 2009:4) (pdf 316 kB, öppnar nytt fönster)

Hur länge spelar pappors föräldraledighet roll? En studie av sambandet mellan pappors föräldraledighet och deras kontakt med sina barn (Socialförsäkringsrapport 2009:1) (pdf 273 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Mäter Försäkringskassan kvalitet tillförlitligt? En analys av handläggningen av sjukpenningärenden (Socialförsäkringsrapport 2008:16) (pdf 421 kB, öppnar nytt fönster)

Deltidssjukskrivning. En registerstudie över utvecklingen 1995–2006 (Socialförsäkringsrapport 2008:12) (pdf 563 kB, öppnar nytt fönster)

Nej till sjukpenning. Vad hände sen? Uppföljning av undersökning från 2007 (Socialförsäkringsrapport 2008:10) (pdf 1 630 kB, öppnar nytt fönster)

Försäkringskassan och arbetslivsinriktad rehabilitering. Regelverket i praktiken och återgång i arbete efter aktiv åtgärd (Socialförsäkringsrapport 2008:8) (pdf 519 kB, öppnar nytt fönster)

Uppföljning av Pilas pilotverksamhet (Socialförsäkringsrapport 2008:7) (pdf 463 kB, öppnar nytt fönster)

Strategier för begränsning av sjukfrånvaro och förtidspensionering. Erfarenheter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 1990-2007 (Socialförsäkringsrapport 2008:5) (pdf 405 kB, öppnar nytt fönster)

Köns- och länsskillnader inom arbetsskadeförsäkringen. Beslut om livränta 2005–2006 (Socialförsäkringsrapport 2008:3) Rapporten har tagits bort då denna bygger på data som grundar sig på manuella registreringar som visat sig ha sådana brister att det är tveksamt att använda denna data för analys.

Möjliga vägar ut ur sjuk- och aktivitetsersättning (Socialförsäkringsrapport 2008:2) (pdf 344 kB, öppnar nytt fönster)

Nordiska strategier för att begränsa sjukfrånvaro (Socialförsäkringsrapport 2008:1) (pdf 864 kB, öppnar nytt fönster)

Social Insurance in Figures 2008 (Socialförsäkringen i siffror) (pdf 2 060 kB, öppnar nytt fönster) 

Socialförsäkringen i siffror 2008 (pdf 2 590 kB, öppnar nytt fönster) 

Varning för brott. ”Försäkringsområdet – en inte tillräckligt uppmärksammad brottsplats i Sverige” (Socialförsäkringsrapport 2008:13) (pdf 672 kB, öppnar nytt fönster) 

Mål, mått och resultat – analys av handläggningstider (Socialförsäkringsrapport 2008:6) (pdf 433 kB, öppnar nytt fönster)

Medelpensioneringsålder 2007 (Socialförsäkringsrapport 2008:9) (pdf 313 kB, öppnar nytt fönster)

Family policy in Sweden 2008 (Socialförsäkringsrapport 2008:15) (pdf 281 kB, öppnar nytt fönster)

Uppföljning av den koncentrerade bilstödsverksamheten (Socialförsäkringsrapport 2008:14) (pdf 317 kB, öppnar nytt fönster)

Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2008:11) (pdf 465 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (Socialförsäkringsrapport 2008:11) (pdf 327 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Inflöde till sjuk- och aktivitetsersättning – har reglerna någon betydelse? (Analyserar 2007:13) (pdf 374 kB, öppnar nytt fönster)

Vägen tillbaka – en beskrivande studie av flödet ut från sjuk- och aktivitetsersättning (Analyserar 2007:12) (pdf 319 kB, öppnar nytt fönster)

Ohälsoskulden år 2006 (Redovisar 2007:11) (pdf 121 kB, öppnar nytt fönster)

Nya sjuk- och aktivitetsersättningar/förtidspensioner – med fokus på yngre med psykiska diagnoser under åren 1995–2005 (Analyserar 2007:11) (pdf 463 kB, öppnar nytt fönster) 

Prövade och avslutade arbetsskadeärenden. Fördelning på diagnos och län, 2005–2006 (Statistik 2007:6) (pdf 196 kB, öppnar nytt fönster)

Förlängd skolgång – en ny väg in i aktivitetsersättning (Redovisar 2007:7) (pdf 185 kB, öppnar nytt fönster)

De gemensamma metoderna i sjukförsäkringen – hur blev det? (Redovisar 2007:8) (pdf 266 kB, öppnar nytt fönster)

Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2006 (Statistik 2007:2) (pdf 187 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2006 (Statistik 2007:2) (pdf 45 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2006 (Statistik 2007:2) (pdf 93 kB, öppnar nytt fönster)

Diagnosmönster i förändring – nybeviljade förtidspensioner, sjukersättningar och aktivitetsersättningar 1971–2005 (Redovisar 2007:3) (pdf 458 kB, öppnar nytt fönster)

Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen – nybeviljade förtidspensioner, sjukersättningar och aktivitetsersättningar 1987–2005 (Redovisar 2007:4) (pdf 494 kB, öppnar nytt fönster)

Unga med sjuk- och aktivitetsersättning – vilka är de? (Analyserar 2007:8) (pdf 291 kB, öppnar nytt fönster) 

Vad händer efter avstämningsmötet? (Analyserar 2007:3) (pdf 317 kB, öppnar nytt fönster) 

Vad händer efter avstämningsmötet? (Analyserar 2007:3) (pdf 317 kB, öppnar nytt fönster) 

Nej till sjukpenning. Vad hände sen? (Analyserar 2007:1) (pdf 335 kB, öppnar nytt fönster) 

Att säga nej på ett bra sätt. Intervjuer med personer som blivit nekade sjukpenning – om beslut, bemötande och information (Analyserar 2007:2) (pdf 356 kB, öppnar nytt fönster) 

Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst (Statistik 2007:1) (pdf 248 kB, öppnar nytt fönster)

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2005–2008 (Analyserar 2007:5) (pdf 511 kB, öppnar nytt fönster) 

Socialförsäkring – för alla? Rapport från forskarseminarium i Umeå 24–25 januari 2007 (Analyserar 2007:4) (pdf 1 310 kB, öppnar nytt fönster) 

Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 (Statistik 2007:5) Ladda ner (pdf 166 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 (Statistik 2007:5) Ladda ner (pdf 74 kB, öppnar nytt fönster

Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet (Statistik 2007:3) (pdf 151 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet (Statistik 2007:3) (pdf 109 kB, öppnar nytt fönster)

Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning (Statistik 2007:4) (pdf 153 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning (Statistik 2007:4) (pdf 22 kB, öppnar nytt fönster)

Medelpensioneringsålder 2006 (Redovisar 2007:5) (pdf 207 kB, öppnar nytt fönster)

Hur länge arbetar vi i Sverige? Om arbetslivets längd med regional uppdelning (Analyserar 2007:6) (pdf 311 kB, öppnar nytt fönster) 

Vad händer när någon i aktiv ålder dör? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2003 (Redovisar 2007:2) (pdf 154 kB, öppnar nytt fönster)

Nyckeltal för balanstalet 2005 (Redovisar 2007:1) (pdf 118 kB, öppnar nytt fönster)

VAB – Vård Av Barn. Tillfällig föräldrapenning 1974–2006 (Redovisar 2007:10) (pdf 286 kB, öppnar nytt fönster)

Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen (Analyserar 2007:10) (pdf 345 kB, öppnar nytt fönster) 

Attityder till misstänkt bidragsbrott inom tillfällig föräldrapenning (Redovisar 2007:9) (pdf 435 kB, öppnar nytt fönster)

Nöjd med Försäkringskassan? Hur personer som ansökt om handikappersättning och vårdbidrag uppfattat Försäkringskassan (Analyserar 2007:9) (pdf 559 kB, öppnar nytt fönster) 

Hur påverkar den ekonomiska familjepolitiken? Resultatindikatorer för 2006 (Analyserar 2007:7) (pdf 312 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Utvecklingen av tandvårdsförsäkringen, tandvårdskonsumtionen och tandhälsan (Analyserar 2006:24) (pdf 438 kB, öppnar nytt fönster) 

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter. Försäkringskassans metodundersökning 2005 (Analyserar 2006:23) (pdf 556 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter. Försäkringskassans metodundersökning 2005 (Analyserar 2006:23) (pdf 620 kB, öppnar nytt fönster) 

Hur säkra känner sig handläggarna på att använda metoderna och aktiviteterna i ohälsoarbetet? Faktorer som påverkar deras attityder (Analyserar 2006:22) (pdf 429 kB, öppnar nytt fönster) 

Handläggarnas attityder till rehabiliterande åtgärder och insatser samt lagar och regler (Analyserar 2006:21) (pdf 369 kB, öppnar nytt fönster) 

Ohälsoskulden – förändringar i statens åtagande 1996–2005 (Analyserar 2006:20) (pdf 332 kB, öppnar nytt fönster) 

Sjukförsäkring, Kulturer och attityder (Analyserar 2006:16) (pdf 23 200 kB, öppnar nytt fönster)

Sjukskrivna arbetssökande (Statistik 2006:5) (pdf 194 kB, öppnar nytt fönster)

Arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningen – en första utvärdering (Analyserar 2006:18) (pdf 340 kB, öppnar nytt fönster) 

Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2003–2005 (Statistik 2006:3) (pdf 175 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar. Fördelning på län och diagnos, 2003–2005 (Statistik 2006:3) (pdf 172 kB, öppnar nytt fönster) 

Professionellt ohälsoarbete på Försäkringskassan – förutsättningar i organisationen (Analyserar 2006:15) (pdf 306 kB, öppnar nytt fönster) 

Försäkringskassan och arbetslivsinriktad rehabilitering – aktiva åtgärder och återgång i arbete (Analyserar 2006:10) (pdf 446 kB, öppnar nytt fönster) 

Försäkringskassan och arbetslivsinriktad rehabilitering – regelverket i praktiken (Analyserar 2006:6) (pdf 1 190 kB, öppnar nytt fönster) 

Prognosverktyget – ett stöd i det första väg­valet vid handläggningen av sjukfall (Analyserar 2006:4) (pdf 670 kB, öppnar nytt fönster) 

Ungdomars ersatta ohälsa – en redogörelse utifrån sju statistiska mått (Redovisar 2006:3) (pdf 208 kB, öppnar nytt fönster)

Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (pdf 254 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (pdf 279 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (pdf 278 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Sjuklöneperioden åren 2002–2004 (Statistik 2006:1) (pdf 279 kB, öppnar nytt fönster)

Trygg i början – om samspelet sjukförsäkring, avtalsersättningar och tid (del 1) (Analyserar 2006:2) (pdf 529 kB, öppnar nytt fönster) 

Trygg i början – om samspelet sjukförsäkring, avtalsersättningar och tid (del 2) (Analyserar 2006:3) (pdf 481 kB, öppnar nytt fönster)

SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Redovisar 2006:1) (pdf 224 kB, öppnar nytt fönster)

Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004–maj 2005 (Analyserar 2006:14) (pdf 446 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga 1–3 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004–maj 2005 (Redovisar 2006:6) (pdf 1 260 kB, öppnar nytt fönster)

Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 (Redovisar 2006:7) (pdf 199 kB, öppnar nytt fönster)

SASSAM-kartläggning - Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Redovisar 2006:1) (pdf 224 kB, öppnar nytt fönster)

Kundundersökningen 2006 (Analyserar 2006:25) (pdf 916 kB, öppnar nytt fönster)

Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst (Statistik 2006:4) (pdf 251 kB, öppnar nytt fönster)

Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens finansiering (Analyserar 2006:13) (pdf 445 kB, öppnar nytt fönster) 

Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 (Analyserar 2006:12) (pdf 253 kB, öppnar nytt fönster) 

Försäkringskassans utredningar av misstänkt fusk – metoder och kostnadseffektivitet (Analyserar 2006:9) (pdf 306 kB, öppnar nytt fönster) 

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2004–2007 (Analyserar 2006:8) (pdf 437 kB, öppnar nytt fönster) 

Socialförsäkringarna – rätt och fel. Rapport från forskarseminarium i Umeå 25–26 januari 2006 (Analyserar 2006:5) (pdf 856 kB, öppnar nytt fönster)

Kvalitetsindex för Försäkringskassan (Redovisar 2006:2) (pdf 301 kB, öppnar nytt fönster)

Kundundersökning 2004 (Analyserar 2006:1) (pdf 1 120 kB, öppnar nytt fönster)

Medelpensioneringsålder 2005 (Redovisar 2006:8) (pdf 205 kB, öppnar nytt fönster)

Genomsnittlig pensionsålder i de nordiska länderna – med internationell utblick (Analyserar 2006:11) (pdf 233 kB, öppnar nytt fönster) 

Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren (Redovisar 2006:5) (pdf 154 kB, öppnar nytt fönster)

Efterlevandepension 1993–2005 (Statistik 2006:2) (pdf 149 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Efterlevandepension 1993–2005 (Statistik 2006:2) (pdf 17 kB, öppnar nytt fönster)

Merkostnader i vårdbidraget (Analyserar 2006:19) (pdf 334 kB, öppnar nytt fönster) 

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med ungdomsperspektiv (Analyserar 2006:17) (pdf 761 kB, öppnar nytt fönster)

Skilda vägar. Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll (Analyserar 2006:7) (pdf 830 kB, öppnar nytt fönster) 

Kontroll av skenseparationer (Redovisar 2006:4) (pdf 102 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Utrikesfödd och sjukskriven – en framtid med förhinder (Analyserar 2005:24) (pdf 345 kB, öppnar nytt fönster) 

Köp av aktiva tjänster – mål och resultat (Analyserar 2005:21) (pdf 319 kB, öppnar nytt fönster) 

Att arbeta med köp av aktiva tjänster. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:22) (pdf 322 kB, öppnar nytt fönster) 

Försäkringskassans metodundersökning 2004 – en sammanfattning av åtta studier (Analyserar 2005:23) (pdf 263 kB, öppnar nytt fönster) 

Flöden till och från sjukbidrag, förtidspension och aktivitets- och sjukersättning (Analyserar 2005:20) (pdf 372 kB, öppnar nytt fönster) 

Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv 1983–2004 (Redovisar 2005:6) (pdf 160 kB, öppnar nytt fönster)

Särskilt läkarutlåtande. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:15) (pdf 459 kB, öppnar nytt fönster) 

Ettårsbedömning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:16) (pdf 649 kB, öppnar nytt fönster) 

Rehabiliteringsutredning - plan för återgång i arbete. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:17) (pdf 554 kB, öppnar nytt fönster) 

Avstämningsmöte. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:18) (pdf 623 kB, öppnar nytt fönster) 

Förkorta sjukperioden. Försäkringskassans metodundersökning 2004 (Analyserar 2005:19) (pdf 675 kB, öppnar nytt fönster) 

Försäkringskassans metodundersökning 2004. Bakgrund och metod (Redovisar 2005:5) (pdf 608 kB, öppnar nytt fönster)

Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2003 och 2004 (Statistik 2005:6) (pdf 231 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2003 och 2004 (Statistik 2005:6) (pdf 280 kB, öppnar nytt fönster)

Aktiviteter. Ett steg i rätt riktning (Analyserar 2005:11) (pdf 964 kB, öppnar nytt fönster) 

Att samordna aktiviteter. Intervjuer med handläggare (Analyserar 2005:12) (pdf 412 kB, öppnar nytt fönster) 

Aktiv med förhinder. Intervjuer med unga personer som har aktivitetsersättning (Analyserar 2005:13) (pdf 1 750 kB, öppnar nytt fönster) 

Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 2003 och 2004 (Statistik 2005:5) (pdf 236 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 2003 och 2004 (Statistik 2005:5) (pdf 267 kB, öppnar nytt fönster)

Statens åtagandekostnad för sjuk- och aktivitetsersättning (Redovisar 2005:3) (pdf 163 kB, öppnar nytt fönster)

Sjukskriven i onödan? (Analyserar 2005:5) (pdf 281 kB, öppnar nytt fönster) 

Att leva på kassan. Allmän försäkring och lokal kultur (Analyserar 2005:4) (pdf 271 kB, öppnar nytt fönster) 

Leder misstänkt fusk till åtal? En studie av polisanmälda ärenden från försäkringskassorna (Analyserar 2005:10) (pdf 530 kB, öppnar nytt fönster)

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2003-2006 (Analyserar 2005:8) (pdf 784 kB, öppnar nytt fönster) 

Alltjämt ojämnt. Hur kvinnor och män nyttjar socialförsäkringen (Analyserar 2005:6) (pdf 786 kB, öppnar nytt fönster) 

I gemenskapen. Rapport från forskarseminarium i Umeå 26-27 januari 2005 (Analyserar 2005:2) (pdf 1 640 kB, öppnar nytt fönster) 

Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren (Redovisar 2005:4) (pdf 152 kB, öppnar nytt fönster)

Uppskattning av mörkertalet i BTP (Redovisar 2005:2) (pdf 157 kB, öppnar nytt fönster)

Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995-2004 (Statistik 2005:3) (pdf 133 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995-2004 (Statistik 2005:3) (pdf 59 kB, öppnar nytt fönster)

Vägen ur föräldraledigheten (Redovisar 2005:7) (pdf 249 kB, öppnar nytt fönster)

Assistansersättning åren 2000–2004 (Statistik 2005:7) (pdf 212 kB, öppnar nytt fönster)

På egna ben - betalning av barnets underhåll direkt mellan föräldrarna (Analyserar 2005:14) (pdf 546 kB, öppnar nytt fönster)

Merutgifter i handikappersättningen (Analyserar 2005:9) (pdf 427 kB, öppnar nytt fönster) 

Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid föräldraledighet (Analyserar 2005:7) (pdf 392 kB, öppnar nytt fönster) 

Bostadsbidrag 2004 – för barnfamiljer med flera (Statistik 2005:4) (pdf 172 kB, öppnar nytt fönster)

Bilstöd - åren 1988-2004 (Statistik 2005:2) (pdf 176 kB, öppnar nytt fönster)

Bilaga Bilstöd - åren 1988-2004 (Statistik 2005:2) (pdf 96 kB, öppnar nytt fönster)

Föräldrapenning - att mäta hälften var (Statistik 2005:1) (pdf 233 kB, öppnar nytt fönster) 

Bilaga Föräldrapenning - att mäta hälften var (Statistik 2005:1) (pdf 40 kB, öppnar nytt fönster)

Utbetalning av familjeförmåner med stöd av EG-lagstiftningen under 2004 (Analyserar 2005:3) (pdf 324 kB, öppnar nytt fönster) 

Bostadsbidrag - effekter av ändrat intervall för återkrav/tilläggsutbetalning (Redovisar 2005:1) (pdf 62 kB, öppnar nytt fönster)

Råd att umgås - en analys av umgängesavdrag inom underhållsstödet (Analyserar 2005:1) (pdf 280 kB, öppnar nytt fönster) 

 

 

Full arbetsförmåga under åtta år 1995 - 2002 (RFV Redovisar 2004:9) (pdf 198 kB, öppnar nytt fönster)

Sjukskrivning ett år eller längre - riskfaktorer (RFV Analyserar 2004:18) (pdf 303 kB, öppnar nytt fönster)

Orsaker till skillnader i kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster - en kunskapsöversikt (RFV Analyserar 2004:16) (pdf 575 kB, öppnar nytt fönster) 

Långtidssjukskrivnas uppfattning om rehabiliterande åtgärder och insatser (RFV Analyserar 2004:8) (pdf 303 kB, öppnar nytt fönster) 

Attityder till deltidssjukskrivning (RFV Analyserar 2004:13) (pdf 316 kB, öppnar nytt fönster)

Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär - Långvariga sjukskrivningar åren 1999 till 2003. (RFV Redovisar 2004:8) (pdf 198 kB, öppnar nytt fönster)

Regionala skillnader i utgifter för sjukpenning och förtidspension. En studie av utbetalade belopp i rikets kommuner 1993 - 2000 (RFV Analyserar 2004:12) (pdf 383 kB, öppnar nytt fönster)

Vem önskar lämna arbetslivet med förtidspension? (RFV Analyserar 2004:7) (pdf 360 kB, öppnar nytt fönster) 

Arbetslösa sjukskrivna - uppföljning av samverkansinsatser (RFV Analyserar 2004:5) (pdf 1 120 kB, öppnar nytt fönster) 

Försäkringskassornas arbete med arbetshjälpmedel. (RFV Redovisar 2004:6) (pdf 142 kB, öppnar nytt fönster)

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? - sjukpenningkostnaderna fördelade efter kön och sjukskrivningsdiagnos (RFV Redovisar 2004_5) (pdf 202 kB, öppnar nytt fönster)

Det reformerade förtidspensionssystemet. Effekterna av förändrade beräkningsregler (RFV Analyserar 2004:2) (pdf 264 kB, öppnar nytt fönster) 

Aktiviteter inom aktivitetsersättningen (RFV Redovisar 2004:2) (pdf 223 kB, öppnar nytt fönster)

Nybeviljade förtidspensioner. Utveckling av riskfaktorer under 1990-talet (RFV Analyserar 2004:1) (pdf 327 kB, öppnar nytt fönster) 

Beslut av socialförsäkringsnämnderna 2003 (RFV Redovisar 2004:10) (pdf 206 kB, öppnar nytt fönster)

Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2002-2005 (RFV Analyserar 2004:3) (pdf 302 kB, öppnar nytt fönster) 

Medelpensioneringsålder (RFV Redovisar 2004:11) (pdf 184 kB, öppnar nytt fönster)

Vad händer efter ett dödsfall i aktiv ålder? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2001 och med regler som gällde före 2003 (RFV Redovisar 2004:4) (pdf 175 kB, öppnar nytt fönster)

Barnfamiljernas bostadsstandard (RFV Analyserar 2004:17) (pdf 307 kB, öppnar nytt fönster) 

Leder delad föräldrapenning till fler barn? En studie om hur pappor och mammors föräldrapenninguttag påverkar benägenheten att skaffa ytterligare barn. (RFV Analyserar 2004:15) (pdf 286 kB, öppnar nytt fönster) 

Flexibel föräldrapenning - hur mammor och pappor använder föräldraförsäkringen och hur länge de är föräldralediga(RFV Analyserar 2004:14) (pdf 335 kB, öppnar nytt fönster) 

Assistans för kvinnor och män - en genderanalys av assistansersättningen (RFV Analyserar 2004:11) (pdf 1 310 kB, öppnar nytt fönster) 

Assistansersättning efter 65 - utvärdering av de nya reglerna (RFV Analyserar 2004:10) (pdf 1 200 kB, öppnar nytt fönster)

Barns rätt till personlig assistans och assistansersättning (RFV Analyserar 2004:9) (pdf 491 kB, öppnar nytt fönster) 

Provisoriska beslut om assistansersättning - en kartläggning och utvärdering av nya regler från 1 januari 2001 (RFV Analyserar 2004:6) (pdf 277 kB, öppnar nytt fönster) 

Skilda världar. En kartläggning av särlevande föräldrar ombildade familjer och deras barn inom bidragssystemen (RFV Analyserar 2004:4) (pdf 4 880 kB, öppnar nytt fönster) 

Effekter av Pappabrevet. En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj (RFV Redovisar 2004:3) (pdf 142 kB, öppnar nytt fönster)

Slutligt bostadsbidrag och eftergift (RFV Redovisar 2004:1) (pdf 157 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? (RFV Redovisar 2003:5) (pdf 219 kB, öppnar nytt fönster)

Högkostnadsskyddet inom tandvården. Första året (RFV Analyserar 2003:18) (pdf 424 kB, öppnar nytt fönster)

Långtidssjukskrivna - egenskaper vid 2003 års RFV-LS-undersökning (RFV Redovisar 2003:4) (pdf 202 kB, öppnar nytt fönster)

Sjuka kommuner? Skillnader i sjukfrånvaro mellan Sveriges kommuner år 2000 (RFV Analyserar 2003:17) (pdf 705 kB, öppnar nytt fönster) 

Att förhindra och förkorta sjukfrånvaro - erfarenheter från fyra länder (RFV Analyserar 2003:16) (pdf 472 kB, öppnar nytt fönster) 

Dialogen - en ny metod för samarbete med vårdgivare och arbetsgivare (RFV Analyserar 2003:14) (pdf 870 kB, öppnar nytt fönster) 

Sjukskrivna och vanebildande läkemedel. (RFV Analyserar 2003:13) (pdf 492 kB, öppnar nytt fönster) 

Arbetsförhållanden - orsak till sjukskrivning? (RFV Analyserar 2003:10) (pdf 454 kB, öppnar nytt fönster) 

Regionala skillnader i sjukskrivning - hur ser de ut och vad beror de på? (RFV Analyserar 2003:12) (pdf 289 kB, öppnar nytt fönster) 

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV (RFV Redovisar 2003:2) (pdf 137 kB, öppnar nytt fönster)

Sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarvbete - resultat från tillsynen 2002 (RFV Analyserar 2003:6) (pdf 823 kB, öppnar nytt fönster) 

Regionala skillnader i sjukskrivningar - kommun och bransch (RFV Analyserar 2003:4) (pdf 3 740 kB, öppnar nytt fönster) 

Nybeviljade förtidspensioner och psykisk ohälsa - ålder, kön och diagnos (RFV Redovisar 2003:1) (pdf 350 kB, öppnar nytt fönster)

Psykosocial arbetsmiljö och långvarig sjukskrivning (RFV Analyserar 2003:3) (pdf 513 kB, öppnar nytt fönster) 

Beslut av socialförsäkringsnämnderna 1998-2002 - förmån, län och kön (RFV Redovisar 2003:3) (pdf 305 kB, öppnar nytt fönster)

Socialförsäkringens omfattning 2001-2004. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2003:9) (pdf 283 kB, öppnar nytt fönster) 

Ekonomisk standard för efterlevande (RFV Analyserar 2003:2) (pdf 702 kB, öppnar nytt fönster) 

Mamma vet bäst. En kunskapsmätning om föräldrapenning och föräldraledighet (RFV Analyserar 2003:19) (pdf 524 kB, öppnar nytt fönster) 

Ojämlikhet i levnadsvillkor - en jämförelse mellan personer med funktionshinder och övriga befolkningen (RFV Analyserar 2003:15) (pdf 357 kB, öppnar nytt fönster) 

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken (RFV Analyserar 2003:11) (pdf 316 kB, öppnar nytt fönster) 

När har vi råd att skaffa fler barn? En studie om hur inkomst påverkar fortsatt barnafödande (RFV Analyserar 2003:8) (pdf 438 kB, öppnar nytt fönster) 

Gravida kvinnors situation (RFV Analyserar 2003:7) (pdf 732 kB, öppnar nytt fönster) 

Nya eftergiftsregler i bostadsbidraget - en utvärdering (RFV Analyserar 2003:5) (pdf 454 kB, öppnar nytt fönster) 

Underhållsstöd vid växelvis boende - utvärdering av reformen (RFV Analyserar 2003:1) (pdf 700 kB, öppnar nytt fönster) 

 

 

Sjukskrivnas syn på hälsa och arbete (RFV Analyserar 2002:16) (pdf 683 kB, öppnar nytt fönster) 

Långtidssjukskrivna - regionala skillnader i diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete (RFV Redovisar 2002:8) (pdf 522 kB, öppnar nytt fönster)

Svensk sjukfrånvaro i ett europeiskt perspektiv (RFV Analyserar 2002:11) (pdf 586 kB, öppnar nytt fönster)

Långtidssjukskrivna - diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete (RFV Redovisar 2002:3) (pdf 177 kB, öppnar nytt fönster)

Prissättning av parallellimporterade läkemedel i Sverige (RFV Redovisar 2002:4) (pdf 174 kB, öppnar nytt fönster)

Samråd i rehabiliteringen. Samrådet mellan handläggare och de försäkrade 2001. (RFV Redovisar 2002:5) (pdf 145 kB, öppnar nytt fönster)

Vad kostar olika sjukdomar? - sjukpenningkostnaderna fördelade efter sjukskrivningsdiagnos (RFV Redovisar 2002:2) (pdf 307 kB, öppnar nytt fönster)

Förhöjd ersättning - en förmån? En studie om den förhöjda ersättningen inom tandvårdsförsäkringen 1 januari 1999 t o m juni 2001 (RFV Analyserar 2002:8) (pdf 227 kB, öppnar nytt fönster)

Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och arbetslösa (RFV Redovisar 2002:1) (pdf 147 kB, öppnar nytt fönster)

Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001. (RFV Analyserar 2002:7) (pdf 201 kB, öppnar nytt fönster) 

Tandvårdsutnyttjandet 1998 och 2000. (RFV Analyserar 2002:5) (pdf 280 kB, öppnar nytt fönster) 

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet - vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? (RFV Analyserar 2002:4) (pdf 321 kB, öppnar nytt fönster) 

Beslut av socialförsäkringsnämnder (RFV Redovisar 2002:7) (pdf 189 kB, öppnar nytt fönster)

Socialförsäkringens omfattning 2000-2003. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2002:9) (pdf 319 kB, öppnar nytt fönster) 

Mötet med försäkringskassan. Kundundersökning 2001 (RFV Analyserar 2002:6) (pdf 346 kB, öppnar nytt fönster) 

Äldres utträde ur arbetskraften - nu och i framtiden (RFV Analyserar 2002:3) (pdf 1 550 kB, öppnar nytt fönster) 

RFV:s pensionsframskrivning 2001 (RFV Analyserar 2002:2) (pdf 371 kB, öppnar nytt fönster) 

Spelade pappamånaden någon roll? - pappornas uttag av föräldrapenning (RFV Analyserar 2002:14) (pdf 546 kB, öppnar nytt fönster) 

För barnets bästa? En studie över hur föräldrar till barn med funktionshinder upplever det offentliga stödsystemet (RFV Analyserar 2002:13) (pdf 398 kB, öppnar nytt fönster) 

Brinnande dagar - en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut (RFV Analyserar 2002:12) (pdf 310 kB, öppnar nytt fönster) 

Fjärde avstämningen av bostadsbidrag. Resultatet av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2002:6) (pdf 199 kB, öppnar nytt fönster)

Vårdbidragen ökar - en kartläggning av orsakerna (RFV Analyserar 2002:10) (pdf 371 kB, öppnar nytt fönster) 

Frihet och beroende. Personer med funktionshinder beskriver samhällets stödsystem (RFV Analyserar 2002:1) (pdf 314 kB, öppnar nytt fönster)

 

 

Långtidssjukskrivna - diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 1999 och 2000 (RFV Redovisar 2001:11) (pdf 179 kB, öppnar nytt fönster)

Landstingets tandvårdstaxor 1 september 2001. En undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika landstingsområden. (RFV Analyserar 2001:13) (pdf 459 kB, öppnar nytt fönster) 

Arbetsmiljöns betydelse på sjukfrånvaro och utbyte av arbete (RFV Analyserar 2001:11) (pdf 405 kB, öppnar nytt fönster) 

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? (RFV Redovisar 2001:10) (pdf 136 kB, öppnar nytt fönster)

Invandrares förtidspensioner under 1990-talet (RFV Redovisar 2001:7) (pdf 209 kB, öppnar nytt fönster)

Partiell sjukskrivning - förekomst och utfall (RFV Redovisar 2001:4) (pdf 138 kB, öppnar nytt fönster)

Kvinnor, män och sjukfrånvaro, om könsskillnader i sjukskrivning, förtidspensionering och rehabilitering. (RFV Redovisar 2001:5) (pdf 90 kB, öppnar nytt fönster)

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 - hälsoekonomiskt underlag och internationella priser (RFV Analyserar 2001:5) (pdf 234 kB, öppnar nytt fönster) 

Utveckling av närståendepenningen under 1990-talet.(RFV Redovisar 2001:2) (pdf 36 kB, öppnar nytt fönster)

Varför varierar försäkringskassans handläggningstider? (RFV Analyserar 2001:10) (pdf 405 kB, öppnar nytt fönster) 

Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma (RFV Analyserar 2001:9) (pdf 344 kB, öppnar nytt fönster) 

Socialförsäkringens omfattning 1999-2002. Vem får pengarna och hur finansieras försäkringen? (RFV Analyserar 2001:6) (pdf 244 kB, öppnar nytt fönster) 

Socialförsäkringar, jämställdhet och ekonomisk tillväxt. (RFV Redovisar 2001:1) (pdf 41 kB, öppnar nytt fönster)

Flexibel pensionsålder (RFV Analyserar 2001:7) (pdf 451 kB, öppnar nytt fönster) 

Vad får oss att arbeta fram till 65? (RFV Analyserar 2001:4) (pdf 260 kB, öppnar nytt fönster) 

Delpensionärerna - vilka är de? - En statistisk översiktsbild (RFV Redovisar 2001:3) (pdf 55 kB, öppnar nytt fönster)

Bostadsbidrag till barnfamiljer 1991-2000 (RFV Analyserar 2001:14) (pdf 451 kB, öppnar nytt fönster) 

Är barnen sjukare? Ökad användning av den tillfälliga föräldrapenningen 2001 (RFV Analyserar 2001:12) (pdf 294 kB, öppnar nytt fönster) 

Barn med vårdbidrag (RFV Redovisar 2001:9) (pdf 116 kB, öppnar nytt fönster)

Trender och tendenser för bostadsbidrag bidragsåren 1997-1999 (RFV Redovisar 2001:8) (pdf 152 kB, öppnar nytt fönster)

Tredje avstämningen av bostadsbidrag. Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (RFV Redovisar 2001:6) (pdf 156 kB, öppnar nytt fönster)

När har vi råd att skaffa barn? (RFV Analyserar 2001:8) (pdf 387 kB, öppnar nytt fönster) 

Resurser för att leva som andra - en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen (RFV Analyserar 2001:3) (pdf 686 kB, öppnar nytt fönster) 

Underhållsstöd - bidragsskyldiga som är föremål för indrivning (RFV Analyserar 2001:2) (pdf 244 kB, öppnar nytt fönster)