Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Kontakta statistikenheten

Här hittar du kontaktinformation till statistikenheten på Försäkringskassan.

Om du har frågor om vår publicerade statistik är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se

Vid statistikfrågor ber vi dig att i korthet beskriva vilken statistik du är intresserad av, för vilken tidsperiod och eventuellt vilka jämförelser du vill göra (till exempel mellan åldersgrupper, län, kön). Naturligtvis kan du också rådfråga oss om du är osäker.

Uppgifterna i Försäkringskassans statistikregister är skyddade enligt lag, 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Aggregerade och avidentifierade statistiska uppgifter och sammanställningar kan dock i allmänhet lämnas ut. För att skydda enskilda individer så att risk för röjande inte föreligger lämnar Försäkringskassan inte ut statistik där det blir för få personer i en cell.

I det fall du frågar om statistik som redan finns sammanställd av Försäkringskassan eller som vi kan ta fram med rutinbetonade bearbetningar levererar vi statistik kostnadsfritt.

I mån av resurser kan Försäkringskassans statistikenhet även utföra mindre uppdrag att ta fram ny statistik.

Statistik som innebär att särskilda bearbetningar måste göras debiteras enligt Avgiftsförordningen, AF 4 § punkt 4. I dessa fall skickar Försäkringskassan alltid offert innan uttaget påbörjas.

Timpriset för statistik och data som tas fram och levereras av Försäkringskassan är 850 kronor per arbetstimme exkl. moms. Leverans sker i regel per e-post och faktura skickas ca en månad efter leverans.

 

Genom ett undantag från statistiksekretessen kan data från statistikregister lämnas ut för forskningsändamål. Utlämning kan ske efter ansökan och sekretessprövning. Sedan 1 januari 2004 ska forskning som avser människor prövas av Etikprövningsnämnd. Följande regelverk och lagrum styr utlämning och användning av individdata för forskningsändamål:

  • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  • EU:s dataskyddsförordning (2016/679)
  • Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
För att Försäkringskassan ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå behöver syftet vara forskning, etikprövning skall vara gjord och däri ska tydligt framgå vilken data som ska inhämtas från Försäkringskassan. Om du efterfrågar diagnosuppgifter behöver det framgå av etisk ansökan att den uppgiften ska inhämtas från Försäkringskassans register. I de fall samkörning med annat datamaterial ingår i studien ska även det vara angivet i den etiska ansökan. Om projektet har för avsikt att begära ut data vid fler än ett tillfälle ska detta framgå av etikansökan. Varje utlämnande kräver ny sekretessprövning och därmed också ett nytt beslut och en ny offert.

Information och handlingar som Försäkringskassan behöver för att ta ställning till utlämnanden av individdata finns i dokumentet beställning av data för forskning.

Beställning av mikrodata för forskningdoc öppnas i nytt fönster

Naturligtvis kan du också rådfråga oss om du har frågor kring din beställning.

Så går beställning till

När beställningen inkommit skapas ett diarienummer hos Försäkringskassan. Finns det oklarheter i beställningen kan komplettering behövas. Försäkringskassan återkommer därefter med beslut om utlämnande samt offert på uppdraget. Leverans sker i regel på USB-minne i rekommenderad postförsändelse och faktura skickas ca en månad efter leverans.

Leveranstid

Från att en komplett beställning inkommit till leverans kan det ta 1-4 månader beroende på beställningens omfattning och komplexitet. Beställningen är komplett när Försäkringskassan mottagit formuläret Beställning av data för forskning, signerad etikansökan, beslut från EPN, eventuella kompletteringar inklusive dess beslut, nyckelfil finns redo att levereras till Försäkringskassan samt eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal om data ska behandlas hos fler än forskningshuvudmannen. För information om personuppgiftsavtalet se formuläret nämnt ovan.

Kostnader 

Datauttag för forskningsändamål innebär i regel att särskilda bearbetningar måste göras. Försäkringskassan debiterar då enligt Avgiftsförordningen, AF 4 § punkt 4. Försäkringskassan skickar alltid offert innan uttaget påbörjas. 


Timpriset för statistik och data som tas fram och levereras av Försäkringskassan är 850 kronor per arbetstimme exkl. moms.

Databasen MiDAS

MiDAS används för att ta fram mikrodata över sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet. MiDAS visar ersättningsperioder, när dessa ersättningar nyttjades. För övriga ersättningar finns inte kvalitetssäkrad data över ersättningsperioder. Data i MiDAS presenteras i episoder och paneler.

Nedan kan du hitta dokumentation för sjuk- och rehabiliteringspenning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet i MiDAS. Det finns ingen dokumentation över sjuk- och aktivitetsersättning men MiDAS är uppbyggt på samma sätt för dessa ersättningar med fall och delfall, se variabelförteckning för vilka tabeller som finns.

Dokumentation av sjuk- och rehabiliteringspenning i MiDAS

Dokumentation av föräldrapenning och skattad föräldraledighet i MiDAS

Variabelförteckning av MiDAS Sjuk- och aktivitetsersättning

I en beställning behöver du inte specificera exakt vilken tabell som du vill ha variabler ifrån, inte heller exakta variabler. Däremot är det bra om du utifrån variabelbeskrivningen funderar och föreslår vilken tabell du är intresserad av. Det som skrivs i en beställning ska inte ses som definitivt, Försäkringskassan kan bistå med stöd i val av tabell, exakta variabler osv. innan beslut om utlämnande och offert tas fram.

 

Beställning av individdata för analyser och statistikproduktion kan lämnas ut till andra statistikansvariga myndigheter eller myndigheter med motsvarande sekretesskydd efter särskild prövning. Den information som Försäkringskassan behöver för att behandla en sådan förfrågan är densamma som vid beställning av data för forskning, exklusive forskningsetisk prövning.

Beställning av mikrodata för statistikändamåldoc öppnas i nytt fönster

Så går beställning till

När beställningen inkommit skapas ett diarienummer hos Försäkringskassan. Finns det oklarheter i beställningen kan komplettering behövas. Försäkringskassan återkommer därefter med beslut om utlämnande samt offert på uppdraget. Leveranssätt sker enligt överenskommelse och faktura skickas ca en månad efter leverans.

Kostnader

Datauttag som görs till andra myndigheter innebär i regel att särskilda bearbetningar måste göras. I de fall som Försäkringskassan inte har särskilt beslutad uppgiftslämnarskyldighet debiteras datauttaget enligt Avgiftsförordningen, AF 4 § punkt 4. Försäkringskassan skickar alltid offert innan ett sådant uttag påbörjas. 


Timpriset för statistik och data som tas fram och levereras av Försäkringskassan är 850 kronor per arbetstimme exkl. moms.

Databasen MiDAS

MiDAS används för att ta fram mikrodata över sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet. MiDAS visar ersättningsperioder, när dessa ersättningar nyttjades. För övriga ersättningar finns inte kvalitetssäkrad data över ersättningsperioder. Data i MiDAS presenteras i episoder och paneler.

Nedan kan du hitta dokumentation för sjuk- och rehabiliteringspenning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet i MiDAS. Det finns ingen dokumentation över sjuk- och aktivitetsersättning men MiDAS är uppbyggt på samma sätt för dessa ersättningar med fall och delfall, se variabelförteckning för vilka tabeller som finns.

Dokumentation av sjuk- och rehabiliteringspenning i MiDAS

Dokumentation av föräldrapenning och skattad föräldraledighet i MiDAS

Variabelförteckning av MiDAS Sjuk- och aktivitetsersättning

I en beställning behöver du inte specificera exakt vilken tabell som du vill ha variabler ifrån, inte heller exakta variabler. Däremot är det bra om du utifrån variabelbeskrivningen funderar och föreslår vilken tabell du är intresserad av. Det som skrivs i en beställning ska inte ses som definitivt, Försäkringskassan kan bistå med stöd i val av tabell, exakta variabler osv. innan beslut om utlämnande och offert tas fram.

 

Relaterade länkar

Kontakta statistikenheten