Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om tillfällig föräldrapenning vid vård av barn

Vanliga frågor

Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn kan betalas ut till den som avstår från att arbeta för att vårda ett sjukt barn som inte har fyllt 12 år. I vissa fall kan tillfällig föräldrapenning betalas ut även för äldre barn. Tillfällig föräldradrapenning för vård av barn kan också betalas ut om

• Den som brukar ta hand om barnet är sjuk

• Barnet kan smitta andra och därför inte kan gå till skolan, förskolan eller motsvarande

• Föräldern följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri.

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut i olika omfattningar, vilket blir aktuellt om föräldern bara behövt avstå från att arbeta en del av dagen. Omfattningen kan förutom hel vara tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel.

Tillfällig föräldrapenning är knappt 80 procent av förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För mer information, se Sjukpenninggrundande inkomst.

Sjukpenninggrundande inkomst

Ja, reglerna för tillfällig föräldrapenning har ändrats vid en rad tillfällen på ett sätt som påverkar hur statistiken ska tolkas.

• Januari 1995 infördes möjligheten att överlåta tillfällig föräldrapenning till någon annan som avstår från arbete för att vårda barnet i förälderns ställe.

• Januari 2005 utvidgades rätten till tillfällig föräldrapenning till att även omfatta föräldrar till ett svårt sjukt barn som inte har fyllt 18 år. Båda föräldrarna har då rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar. Med svårt sjuk menas att det finns ett påtagligt hot mot barnets liv.

• Juli 2008 infördes krav på att förskola eller skola ska intyga att barnet varit frånvarande den tid som man begär tillfällig föräldrapenning för. Kravet gällde dock enbart barn under 12 år.

• Januari 2010 blev det möjligt för en person som inte är förälder till barnet att överta rätten till tillfällig föräldrapenning om en ensamstående förälder inte själv kan vårda sitt barn på grund av sjukdom eller smitta. Personen måste avstå från sitt arbete och barnet ska inte ha fyllt tre år.

• Januari 2013 togs kravet på intyg från förskola eller skola bort.

Du kan läsa mer om regeländringarna i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE och bygger på bokförda utbetalningsdatum.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se