Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Statistik om föräldrapenning

Här hittar du statistik och analyser som gäller föräldrapenning. Föräldrapenning ger en grundläggande ekonomisk trygghet till föräldrar och gör det möjligt för dem att vara hemma med barnen när de är små utan att tappa kontakten med arbetsmarknaden.

Statistik

Den senaste statistiken om föräldrapenning.

Antal mottagare och dagar efter omfattning, 1989–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal mottagare, nettodagar och belopp efter kommun, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal nettodagar och utbetalt belopp efter dagtyp, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Antal uttagna nettodagar vid uppnådd ålder på barnet efter födelseår, 1999–xls öppnas i nytt fönster

Andel föräldrar som delat lika (40/60) på dagarna när barnet fyllt 2 år, barn födda 2005–xls öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning och yrke, 2005–xls öppnas i nytt fönster

Föräldrapenningdagar som inte använts när barnet fyllt 8 år

Skattad föräldraledighet

 

Publikationer

Ett urval av publikationer om föräldrapenning.

Jämställd föräldraförsäkring. Utvärdering av de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen (Socialförsäkringsrapport 2019:2)

Reserverade dagar ökar pappors uttag av föräldrapenning (Korta analyser 2019:1)

Många föräldrar har föräldrapenningdagar som brinner inne (Korta analyser 2019:2)

Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2018 (Svar på regeringsuppdrag 2018-06-13)

Uttaget av föräldrapenning skiljer sig beroende på inkomst (Korta analyser 2018:4)

Akademiker delar mest lika (Korta analyser 2016:1)

Ojämställd arbetsbörda. Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt arbete (Socialförsäkringsrapport 2013:9)pdf öppnas i nytt fönster

De jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? (Socialförsäkringsrapport 2013:8)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning. Analys av användandet 1974–2011 (Socialförsäkringsrapport 2012:9)pdf öppnas i nytt fönster

Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? (Socialförsäkringsrapport 2011:13)pdf öppnas i nytt fönster

Socialförsäkringstaket och föräldralön - ekonomi vid föräldraledighet (Socialförsäkringsrapport 2011:11)pdf öppnas i nytt fönster

Outnyttjad föräldrapenning (Socialförsäkringsrapport 2010:14)pdf öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Alla föräldrar som har vårdnad om ett barn har rätt till föräldrapenning. Föräldrapenning kan också tas ut innan förlossningen om mamman vill gå ner i arbetstid. Om barnet är fött 2014 eller senare kan föräldrarna ta ut föräldrapenning fram till den dagen barnet fyller 12 år. För barn som är födda tidigare är gränsen 8 år eller första året i grundskolan.

Det går att ta ut föräldrapenning i olika omfattningar, det vill säga för en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag

Föräldrapenning kan betalas ut i sammanlagt 480 dagar för ett barn. Av dessa är 60 dagar reserverade för vardera föräldern, medan de övriga kan överlåtas. En förälder som har ensam vårdnad får alla de 480 dagarna. Föräldrar till tvillingar får sammanlagt 660 dagar.

Det finns två nivåer av föräldrapenning. Under 390 av de sammanlagt 480 dagarna motsvarar föräldrapenningen knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). För mer information, se Sjukpenninggrundande inkomst.

Sjukpenninggrundande inkomst

Under de resterande 90 dagarna betalas föräldrapenning ut på lägstanivå, det vill säga med ett lägre fast belopp som är lika för alla.

Det finns ett tak för hur hög ersättningen per dag kan bli. Taket är högre än motsvarande för sjukpenning. Det finns också en grundnivå som betalas ut till den som saknar eller har mycket låga inkomster.

För mer information om aktuella nivåer för föräldrapenning, se aktuella belopp.

Aktuella belopp

Ja, reglerna för föräldrapenning har ändrats vid en rad tillfällen på ett sätt som påverkar hur statistiken ska tolkas. Här redovisas de viktigaste förändringarna:

• 1989 utökades antalet dagar med föräldrapenning för ett barn till 450 dagar, varav 90 på garantinivån (motsvarande dagens lägstanivå).

• 1995 ändrades reglerna så att föräldrapenningen delas lika mellan föräldrar som har gemensam vårdnad. 30 dagar reserveras för vardera föräldern, övriga dagar kan överlåtas.

• 2002 utökades antalet dagar igen, nu till totalt 480 dagar för barn födda den 1 januari 2002 eller senare. Antalet reserverade dagar ökade till 60.

• 2007 höjdes taket för den högsta möjliga ersättningen genom att inkomster upp till 10 prisbasbelopp grundar föräldrapenning. Tidigare var gränsen 7, 5 prisbasbelopp.

• 2008 infördes en jämställdhetsbonus för barn som föds 1 juli 2008 eller senare.

• 2012 fick föräldrarna möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår, så kallade dubbeldagar.

• 2014 blev det möjligt att ta ut föräldrapenning ända tills barnet fyller 12 år mot tidigare normalt 8 år. Samtidigt infördes en gräns för hur länge dagarna kan sparas. Efter att barnet fyllt 4 år kan endast 96 dagar tas ut.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE. Uppgifterna bygger på utbetalningsperioder som bokförts dels under den perioden som betalningarna avser dels under den period som utbetalningarna skedde.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se