Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sinun oikeuvet ja velvolisuuet Vakkuutuskassan kontaktissa

Tässä sie saatat lukea lissää laista ja määräyksistä jokka jällaavat Vakkuutuskassale, joka on viranomhainen, ja sulle kansalaisena.

Ylheinen tokymentti

Suuriin osa tokymentistä mitä viranomhainen säilyttää on ylheisiä tokymenttiä. Se merkittee ette kaikila jokka asuvat Ruottissa on oikeus ottaa ossaa niistä. Se jällaa usseimiten kans niitä jokka ei ole Ruottin kansalaisia. Painovaphausmääräyksessä kuvathaan mikkä tokymentit jokka on just ylheisiä asiapaperia ja kuinka viranomhainen pittää valvoa ette sie saat net käytettäväks. 

Salapito

Se joka on viranomhaisen työnottaja ja on saanu käshiin tietoja jokka on määrätty salapithoon on velvolinen valvomhaan vaitioloa sekä työsuhteessa ja jälkhiin kun työ on loppunu. Se koskee kans suuriin osan niitä jokka ottavat tehtäviä ja muita jokka osalistuvat viranomhaisen toiminthaan, esimerkiks tulkit ja kääntäjät. Tietyilä eelytyksilä työntekijät saavat jättää ulos tietoja esimerkiks muile viranomhaisile. On poikkeuksia kun vaitiolo ei jällaa, esimerkiks sitä joka on osana asiassa. Vaitiolo määräykset on julkisen- ja salapionlaissa.

Sinun henkilötiot 

Vakkuutuskassala oon paljon tietoa privattihenkilöistä. Niitä oon lakia ja sääntöjä kunka met saama käyttää tietoja. Net oon sen takia ette suojata sinun henkilötietoja niin ette sinun henkilökohtasta integriteettiä ei loukata. Täälä sie saatat lukea mikä henkilötieto oon, kunka met käytämä henkilötietoja, lakia ja sääntöjä ja mikkä oikeuet sulla oon.

Mikäs henkilötieto oon?

Henkilötiot oon kaikenlaiset tiot yhestä henkilöstä. Tyypilisiä henkilötietoja oon henkilönumero, nimi ja osote mutta kuva, terhveystiot elikkä asian diarienumero saattavat kansa olla henkilötietoja.

Ette käyttää henkilötietoa

Henkilötion käyttämisellä meinathaan prinsiipisti kaikkia jotako mennee tehhä tioitten kansa. Se saattaa esimerkiksi olla ette lukea, koota sisäle, rekistreerata, säilyttää, risthiinkäyttää elikkä kirjottaa ulos tietoja.

Näin Vakkuutuskassa käyttää henkilötietoja

Vakkuutuskassa käyttää henkilötietoja monen erin etun yhtheyvessä niinku esimerkiksi ko oon kyse siukkarahasta, vanhuustenrahasta, lastenavustuksesta ja asuntoavustuksesta. 

Met saama käyttää henkilötietoja vain vishiin tarkotukshiin, esimerkiksi ette

 • käsitellä asioita
 • informeerata sosiaalivakkuutuksesta
 • suunitella, ohjata ja arvioija meän toimintaa
 • ottaa näköselle statistiikkaa
 • jättää ulos tietoja muile viranomhaisille.

Vakkuutuskassa tekkee jatkuvasti töitä ette turvata henkilötioitten käyttämistä ja ette seurata ylös laatua muun muassa testaamalla IT-systeemiä. Se saattaa aiheuttaa ette sinun henkilötietoja käytethään.

Vakkuutuskassa tekkee töitä ette vastustaa vääriä ulosmaksoja. Se tarkottaa ette met tehemä kontrollia asioista. Sinun henkilötietoja saatethaan tulla käyttämhään semmosissa kontrollissa.

Met emmä saa säästää henkilötietoja pitempää aikaa ko tarve vaatii huomihoon ottaen tarkotusta. Vissiä tietoja saapii kuitenki säästää arkiveerinkiä varten ylheisen innostuksen, tutkimuksen elikkä statistiikan vuoksi.

Näin met nouama sisäle ja jätämä ulos tietoja

Met saama noutaa sisäle vain semmosia henkilöhtietoja joitako met tarttema erhiin tarkotukshiin.

Usseimat henkilötiot met saama henkilöltä itteltä. Joskus met nouama tietoja muilta viranomhaisilta, esimerkiksi Verovirastolta, Sentraalilta oppitukilautakunnalta (CSN), Työvälitykseltä ja työttömyyskassoilta.

Joskus met jätämä ulos henkilötietoja muile viranomhaisille, esimerkiksi Verovirastolle, CSN:ile, Kruunuvuotiviranohaiselle, Pansuuniviranomhaiselle Valtion työpansuunivirastolle ja kunnile. Sen met tehemä esimerkiksi ko sie olet saanu ulosmakson meiltä. Met jätämä ulos vain semmosia tietoja joitako net tarttevat ja joitako meilä oon oikeus antaa ulos. 

Met jätämä kansa ulos henkilötietoja muile vasthaanottajille. Met jätämä ulos esimerkiksi tietoja pankhoon ette sie saatat saaja meiltä rahhaa ulosmaksetuksi.

Joskus met tarttema antaa ulos elikkä noutaa sisäle henkilötietoja viranomhaiselta muussa maassa, niin EU/EES:issä ko EU/EES:in ulkopuolela (niin sanottu kolmas maa). Se saattaa esimerkiksi olla jos sie olet töissä elikkä olet ollu töissä sielä elikkä jos sie elikkä joku sinun perejäsenistä asutta elikkä oletta asuhneet sielä.

Sinun oikeuet

Sulla oon oikeus saaja saatavaksi sinun henkilötiot jokka koskevat sinua elikkä oon Vakkuutuskassala. Sen tion jonka sie saat sie saat rekisteriulosvetona. Ette tilata rekisteriulosveon sie häyt täyttää tämän planketin.

-------------------------

Sulla oon oikeus ette

 • saaja väärät tiot oikastuksi
 • vissilä ehoila kompleteerata henkilötiot jokka ei ole täyeliset
 • vissilä ehoila vaatia rajotuksen meän käytöstä sinun henkilötioista.

Ko met saama siäle sinun vaatimuksen met olema velvoliset ette niin kätevästi ko maholista ilmottaa sulle mihinkä toimenpithoin sinun vaatimus oon johtanu.

Daattainspeksuuni oon se viranomhainen joka pittää tuottaa siiheen ette käyttäminen henkilötioista ei joha sopimattomhaan tunkeutumisheen yksityisitten intiviititten henkilökohtasheen integriteethiin. Jos sie halvaat valittaa kunka Vakkuutuskassa hantteeraa sinun henkilötietoja sie tehet sen Daattainspeksuuhniin. Informasuunia kunka sie tehet löytyy www.datainspektionen.se.

Vakkuutuskassa oon henkilötietovastuulinen, ja se merkittee ette met olema vastuuliset hantteeraahmaan sinun henkilötietoja oikealla laila. Vakkuutuskassan daattasuojaeustaja valvoo ette met viranomhaisenna seuraama EU:n daattasuojamääräystä (GDPR) ja muuta daattasuojasäätäntöä. Daattasuojaeustaja oon kansa kontaktihenkilö sulle jollako oon kysymyksiä henkilötioista.

Kontaktitiot daattasuojaeustajalle:

Lakia ja sääntöjä jokka ohjaavat kunka met käytämä henkilötietoja

EU:n daattasuojamääräys (2016/679)

 • laki (2018:218) kompleteeraavilla säätänöilä EU:n daattasuojamääräykselle
 • 114 kap. sosiaalivakkuutuspalkissa
 • laki (2001:99) julkisesta statistiikasta ja siiheen kuuluvat määräykset.

Allekirjottaa kunnialisesti ja omatunnola

Kun allekirjotat blanketin kunnialisesti ja omatunnola se merkittee ette sie toteat ette tiot on täyeliset ja reheliset. Se joka täyttää puutheelisesti eli virheelisesti tietoja ja allekirjottaa kunnialisesti ja omatunnola saattaa olla syylinen tukiraharikoksheen.

Sulla on oikeus vaatia Vakkuutuskassan päätöksen uuestiarvioinin

Jos et ole tyytyväinen Vakkuutuskassan päätöksen kans sie saatat tahtoa ette met tarkistama asiaa uuesti. Sillon met otama ossaa sinun näkökulmista ja tehemä uuen arvioinin asiasta. Met kattoma sekä maholisia uusia tokymenttiä ja tietoja ja kaikki sen mikä jo on tunnettu asiasta aiemin.

Näin sie tehet ette tahtoa uuestiarvioinin: 

 1. Kirjota preivi meile missä sie kerrot ette sie tahot uuestiarvioinin päätöksestä. Anna päätöksen päivämäärän ja mitä päätös koskee. Kerro kuinka ja miksi sie haluat ette päätöstä muutethaan.
 2. Lähätä sinun uuestiarvioinin tahtomuksen siihen kontturhiin joka teki päätöksen. Osote seisoo päätöksessä otsikon alla Jos et ole tyytyväinen päätöksen kans.

Sie häyt lähättää sinun pyynön uuestiarvioinista tietylä aikakautena jälkhiin kun sait päätöksen. Se seisoo päätöksessä kuinka pitkä aika sulla on. 

Jos käytät asiamiestä sie piät ilmottaa meile asiamiehen nimen, osotheen ja telefooninumeron. Met otama sillon kantaa jos tarttee kirjalisen fulmahin ja jos sen fulmahin pittää näyttää ylös orkinaalissa. Jos olet jo jättäny fulmahin asiasta sie et tartte lähättää sitä uuesti.   

Sulla on oikeus valittaa uuestiarviointi päätöstä.

Jos et ole tyytyväinen Vakkuutuskassan uuestiarviointi päätöksestä sie saatat valittaa sitä hallinto-oikeutheen.

Näin sie tehet:

 1. Kirjota preivi missä sie mainittet mitä päätöstä se koskee, kuinka sie haluat ette päätöstä muutethaan ja miksi. Kirjota kans sinun nimi, henkilönumero, osote ja telefooninumero.
 2. Lähätä sinun valitus uuestiarvioinin yksikhöön, osote näkkyy uuestiarviointi päätöksestä.

Jos käytät asiamiestä sie piät jättää asiamiehen nimen, osotheen ja telefooninumeron. Tuomioistuin ottaa kantaa jos tarttee kirjalisen fulmahin ja jos sen pittää näyttää ylös orkinaalissa. 

Se on Vakkuutuskassa joka lähättää sinun valituksen hallinto-oikeutheen, jälkhiin kun on tarkistanu ette sinun valitus on tullu aijoissa.

Jos piät ette hallinto-oikeuksen päätös on väärä sie saatat jatkaa valitusta kamarioikeutheen ja viimi käessä Korkeimphaan hallintotuomioistuimheen.

Sulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta

Jos piät ette Vakkuutuskassa on aiheuttanu sulle vahinkoa ja sie haluat saa raahalisen korvauksen sie saatat tahtoa vahingonkorvausta.

Sen sie tehet kirjottamalla preivin missä sie tahot vahingonkorvausta. Preivissä sie kuvvaat millä tavala sie meinaat ette Vakkuutuskassa on tehny väärin eli on ollu huolimattomana ja mitä vahinkoa se on sulle aiheuttanu. Kirjota kans sinun nimi, osote ja muita kontaktitietoja ja mielelhään sinun henkilönumero.