Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Sinun oikeuvet ja velvolisuuet Vakkuutuskassan kontaktissa Actions
Loading...

Sinun oikeuvet ja velvolisuuet Vakkuutuskassan kontaktissa

Tässä sie saatat lukea lissää laista ja määräyksistä jokka jällaavat Vakkuutuskassale, joka on viranomhainen, ja sulle kansalaisena.

Ylheinen tokymentti

Suuriin osa tokymentistä mitä viranomhainen säilyttää on ylheisiä tokymenttiä. Se merkittee ette kaikila jokka asuvat Ruottissa on oikeus ottaa ossaa niistä. Se jällaa usseimiten kans niitä jokka ei ole Ruottin kansalaisia. Painovaphausmääräyksessä kuvathaan mikkä tokymentit jokka on just ylheisiä asiapaperia ja kuinka viranomhainen pittää valvoa ette sie saat net käytettäväks. 

Salapito

Se joka on viranomhaisen työnottaja ja on saanu käshiin tietoja jokka on määrätty salapithoon on velvolinen valvomhaan vaitioloa sekä työsuhteessa ja jälkhiin kun työ on loppunu. Se koskee kans suuriin osan niitä jokka ottavat tehtäviä ja muita jokka osalistuvat viranomhaisen toiminthaan, esimerkiks tulkit ja kääntäjät. Tietyilä eelytyksilä työntekijät saavat jättää ulos tietoja esimerkiks muile viranomhaisile. On poikkeuksia kun vaitiolo ei jällaa, esimerkiks sitä joka on osana asiassa. Vaitiolo määräykset on julkisen- ja salapionlaissa.

Vakkuutuskassan henkilötietoitten rejisteerinki

Kaikin jokka kuuluvat sosiaalivakkuutuksheen, siis kohtapa kaikki jokka asuvat Ruottissa ja on täyttänheet 16 vuotta, on sosiaalivakkuutusrejisterissä. Se on tarvittava ette Vakkuutuskassa saattaa maksaa ulos korvauksia ja tukirahhaa, esimerkiks siukkaraha, vanhempainraha ja lastenavustus. Rejisterin määräykset on sosiaalivakkuutuslaissa ja henkilötietolaissa. 

Sinun oikeus tiethoon mitä Vakkuutuskassala on sinusta

Sulla on oikeus tietää minkälaista tietoja Vakkuutuskassala on sinusta ja kuinka met käsittelemä sitä. Sulla on oikeus ottaa ossaa siittä tiosta kerran vuessa ilman kostanusta.

Allekirjottaa kunnialisesti ja omatunnola

Kun allekirjotat blanketin kunnialisesti ja omatunnola se merkittee ette sie toteat ette tiot on täyeliset ja reheliset. Se joka täyttää puutheelisesti eli virheelisesti tietoja ja allekirjottaa kunnialisesti ja omatunnola saattaa olla syylinen tukiraharikoksheen.

Sulla on oikeus vaatia Vakkuutuskassan päätöksen uuestiarvioinin

Jos et ole tyytyväinen Vakkuutuskassan päätöksen kans sie saatat tahtoa ette met tarkistama asiaa uuesti. Sillon met otama ossaa sinun näkökulmista ja tehemä uuen arvioinin asiasta. Met kattoma sekä maholisia uusia tokymenttiä ja tietoja ja kaikki sen mikä jo on tunnettu asiasta aiemin.

Näin sie tehet ette tahtoa uuestiarvioinin: 

  1. Kirjota preivi meile missä sie kerrot ette sie tahot uuestiarvioinin päätöksestä. Anna päätöksen päivämäärän ja mitä päätös koskee. Kerro kuinka ja miksi sie haluat ette päätöstä muutethaan.
  2. Lähätä sinun uuestiarvioinin tahtomuksen siihen kontturhiin joka teki päätöksen. Osote seisoo päätöksessä otsikon alla Jos et ole tyytyväinen päätöksen kans.

Sie häyt lähättää sinun pyynön uuestiarvioinista tietylä aikakautena jälkhiin kun sait päätöksen. Se seisoo päätöksessä kuinka pitkä aika sulla on. 

Jos käytät asiamiestä sie piät ilmottaa meile asiamiehen nimen, osotheen ja telefooninumeron. Met otama sillon kantaa jos tarttee kirjalisen fulmahin ja jos sen fulmahin pittää näyttää ylös orkinaalissa. Jos olet jo jättäny fulmahin asiasta sie et tartte lähättää sitä uuesti.   

Sulla on oikeus valittaa uuestiarviointi päätöstä.

Jos et ole tyytyväinen Vakkuutuskassan uuestiarviointi päätöksestä sie saatat valittaa sitä hallinto-oikeutheen.

Näin sie tehet:

  1. Kirjota preivi missä sie mainittet mitä päätöstä se koskee, kuinka sie haluat ette päätöstä muutethaan ja miksi. Kirjota kans sinun nimi, henkilönumero, osote ja telefooninumero.
  2. Lähätä sinun valitus uuestiarvioinin yksikhöön, osote näkkyy uuestiarviointi päätöksestä.

Jos käytät asiamiestä sie piät jättää asiamiehen nimen, osotheen ja telefooninumeron. Tuomioistuin ottaa kantaa jos tarttee kirjalisen fulmahin ja jos sen pittää näyttää ylös orkinaalissa. 

Se on Vakkuutuskassa joka lähättää sinun valituksen hallinto-oikeutheen, jälkhiin kun on tarkistanu ette sinun valitus on tullu aijoissa.

Jos piät ette hallinto-oikeuksen päätös on väärä sie saatat jatkaa valitusta kamarioikeutheen ja viimi käessä Korkeimphaan hallintotuomioistuimheen.

Sulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta

Jos piät ette Vakkuutuskassa on aiheuttanu sulle vahinkoa ja sie haluat saa raahalisen korvauksen sie saatat tahtoa vahingonkorvausta.

Sen sie tehet kirjottamalla preivin missä sie tahot vahingonkorvausta. Preivissä sie kuvvaat millä tavala sie meinaat ette Vakkuutuskassa on tehny väärin eli on ollu huolimattomana ja mitä vahinkoa se on sulle aiheuttanu. Kirjota kans sinun nimi, osote ja muita kontaktitietoja ja mielelhään sinun henkilönumero.

Svensk version för handledare Actions
Loading...

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare.

Allmän handling

De flesta dokument som förvaras hos en myndighet är allmänna handlingar. Det innebär att alla som bor i Sverige rätt att ta del av dem. Det gäller i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. I tryckfrihetsförordningen beskrivs vilka handlingar som är just allmänna handlingar och hur myndigheten ska se till att du får ta del av dem.

Sekretess

Den som är anställd hos en myndighet och har fått reda på sekretessbelagd information är skyldig att iaktta sekretess både under sin anställning och efter att hen har slutat anställningen. Det gäller också de flesta uppdragstagare och andra som deltar i myndighetens verksamhet, till exempel tolkar och översättare. Under vissa förutsättningar får de anställda lämna ut information till exempel till andra myndigheter. Det finns undantag när sekretessen inte gäller, till exempel för den som är part i ett ärende. Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Försäkringskassas registrering av personuppgifter

Alla som omfattas av socialförsäkringen, det vill säga nästan alla som bor i Sverige och som har fyllt 16 år, finns i socialförsäkringsregistren. Det är nödvändigt för att Försäkringskassan ska kunna betala ut ersättningar och bidrag, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Reglerna för registren finns i socialförsäkringsbalken och personuppgiftslagen.

Din rätt till information som Försäkringskassan har om dig

Du har rätt att få veta vilken information Försäkringskassan har om dig och hur vi behandlar den.  Du har rätt att ta del av den informationen utan kostnad en gång per år.

Att skriva under på heder och samvete

När du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Den som fyller i ofullständiga eller felaktiga uppgifter och skriver under på heder och samvete kan vara skyldig till bidragsbrott.

Du har rätt att begära omprövning av Försäkringskassans beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar det. Då tar vi del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar både på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Så här gör du för att begära omprövning:

1. Skriv ett brev till oss där du berättar att du begär omprövning av ett beslut. Ange beslutets datum och vad beslutet gäller. Berätta hur och varför du vill att beslutet ändras.

2. Skicka din begäran om omprövning till det kontor som fattat beslutet. Adressen står i beslutet under rubriken Är du inte nöjd med beslutet.

Du måste skicka din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du fick beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du anlitar ett ombud så ska du meddela oss ombudets namn, adress och telefonnummer. Vi tar då ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om fullmakten måste visas upp i original. Om du redan har lämnat in en fullmakt i ärendet så behöver du inte skicka den igen.

Du har rätt att överklaga omprövningsbeslutet

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så här gör du:

1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter att ha kontrollerat att ditt överklagande har kommit in i rätt tid.

Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Du har rätt att begära skadestånd

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd.

Det gör du genom att skriva ett brev där du begär skadestånd. I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Skriv också ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.