Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Oikeutesi ja velvollisuutesiyhteydenotoissa Vakuutuskassaan

Seuraavassa esitetään lisätietoja Vakuutuskassaa viranomaisena ja sinua kansalaisena koskevista laeista ja säännöistä.

Julkinen asiakirja

Useimmat jonkin viranomaisen luona säilytettävät asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja. Tämä merkitsee, että kaikilla Ruotsissa asuvilla on oikeus saada ne käyttöönsä. Tämä koskee useimmissa tapauksissa myös niitä, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia. Painovapausasetuksessa kuvataan, mitkä asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja ja miten viranomaisen on huolehdittava niiden toimittamisesta nähtäväksesi.

Salassapito

Salassa pidettäviä tietoja vastaanottaneet viranomaisen työntekijät ovat velvollisia noudattamaan salassapitoa sekä työsuhteessa ollessaan että sen jälkeen. Tämä koskee myös useimpia toimeksisaajia ja muita viranomaisen toimintaan osallistuvia, kuten tulkkeja ja kielenkääntäjiä. Työntekijät saavat tietyin edellytyksin luovuttaa tietoja esimerkiksi muille viranomaisille. Salassapitomääräyksistä on poikkeuksia, esimerkiksi silloin kun salassapitäjä on osapuoli jossakin asiassa. Salassapitomääräykset sisältyvät julkisuus- ja salassapitolakiin.

Henkilötiedot 

Vakuutuskassalla on paljon tietoja yksityishenkilöistä. Lait ja säännöt määrittelevät sen, miten henkilötietoja saa käsitellä. Niiden tarkoitus on suojata henkilötietojasi siten että yksityisyyden suojaa ei loukata. Tästä voit lukea siitä, mikä henkilötieto on, kuinka käsittelemme henkilötietoja, niitä koskevista laeista ja säännöistä sekä omista oikeuksistasi.

Mikä on henkilötieto? 

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia yksittäistä henkilöä koskevia tietoja. Tyypillisiä henkilötietoja ovat henkilötunnus, nimi ja osoite mutta myös kuva, terveystiedot tai asian diaarinumero voivat olla henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan periaatteessa kaikkea, mitä tiedoilla voidaan tehdä. Tietoja voidaan esimerkiksi lukea, kerätä, rekisteröidä, tallentaa, yhdistää tai tulostaa.

Henkilötietojen käsittely Vakuutuskassassa

Vakuutuskassa käsittelee moniin eri etuihin liittyviä henkilötietoja, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, vanhempainraha, lapsilisä ja asumistuki.

Saamme käsitellä henkilötietoja ainoastaan määrättyihin tarkoituksiin, kuten

 • asioiden hoitaminen 
 • sosiaalivakuutuksesta tiedottaminen
 • oman toimintamme suunnittelu, ohjaus ja arviointi
 • tilastojen tuottaminen
 • tietojen luovuttaminen muille viranomaisille.

Vakuutuskassa tekee jatkuvaa työtä voidakseen turvata henkilötietojen käsittelyn ja seuraa sen laatua muun muassa testaamalla tietojärjestelmiä. Tämä voi antaa perusteen käsitellä henkilötietojasi.

Vakuutuskassa tekee työtä välttääkseen virheelliset maksut. Se merkitsee, että me teemme tarkastuksia asioihin. Henkilötietojasi voidaan käsitellä näissä tarkastuksissa.

Meillä ei ole lupaa säilyttää henkilötietoja pidempään kuin mikä on niiden tarkoituksen kannalta välttämätöntä. Määrättyjä tietoja voidaan kuitenkin säilyttää arkistossa yleishyödyllisiin, tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin.

Tietojen hakeminen ja luovuttaminen

Meillä on lupa hakea ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita me tarvitsemme eri tarkoituksia varten.

Suurimman osan henkilötiedoista saamme henkilöltä itseltään. Joskus haemme tietoja muilta viranomaisilta, esimerkiksi verovirastolta, opintotukiasiain keskuslautakunnalta (CSN), työvoimatoimistolta ja työttömyyskassoista.

Luovutamme joskus henkilötietoja muille viranomaisille, esimerkiksi verovirastolle, CSN:lle, ulosottovirastolle, eläkevirastolle, valtion eläkevirastolle ja kunnille. Tietoja luovutetaan esimerkiksi, kun olet saanut meiltä maksusuorituksen. Luovutamme ainoastaan ne tiedot, joita he tarvitsevat ja jotka meillä on lupa luovuttaa.

Luovutamme henkilötietoja myös muille vastaanottajille. Luovutamme esimerkiksi tietoja pankille, jotta saat meidän maksamamme rahat. 

Joskus voimme joutua luovuttamaan henkilötietojasi toisen maan viranomaiselle tai hakemaan niitä toisen maan viranomaiselta, sekä EU:n/ETA:n sisäpuolella että EU:n/ETA:n ulkopuolella (niin kutsuttu kolmas maa). Esimerkiksi silloin, jos työskentelet tai olet työskennellyt maassa tai jos sinä tai joku perheenjäsenesi asuu tai on asunut maassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja Vakuutuskassalla on. Tiedot saat rekisteriselosteen muodossa. Tilataksesi rekisteriselosteen sinun tulee täyttää tämä lomake.

--------------------------
Sinulla on oikeus

 • saada virheelliset tiedot oikaistuksi
 • täydentää puutteelliset tiedot määrätyin edellytyksin
 • vaatia rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn määrätyin edellytyksin.

Kun olemme vastaanottaneet pyynnön, meillä on velvollisuus ilmoittaa sinulle niin pian kuin mahdollista, mihin toimenpiteisiin pyyntö johtaa.

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, jonka velvollisuus on huolehtia siitä, että henkilötietojen käsittely ei loukkaa tarpeettomasti henkilön yksityisyyden suojaa. Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä Vakuutuskassassa, se tehdään tietosuojavaltuutetulle. Tiedot valituksen tekemisestä löytyvät sivustolta www.datainspektionen.se.

Vakuutuskassa on rekisterinpitäjä, mikä tarkoittaa, että vastaamme siitä, että henkilötietojasi käsitellään oikealla tavalla. Vakuutuskassan tietosuojavastaava valvoo, että viranomaisena noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavastaava on myös henkilötietoja koskeviin kysymyksiin vastaava yhteyshenkilö.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat lait ja säännöt

 • EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
 • EU:n tietosuoja-asetusta täydentävä laki määräyksineen ja siihen kuuluvine asetuksineen
 • Sosiaalivakuutuskaaren 114 kappale
 • laki (2001:99) ja siihen kuuluvat asetukset julkisista tilastoista.

Kunnian ja omantunnon kautta allekirjoittaminen

Jos allekirjoitat jonkin lomakkeen kunnian ja omantunnon kautta, se merkitsee, että vakuutat tietojen olevan täydellisiä ja totuudenmukaisia. Se, joka jättää epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja ja allekirjoittaa lomakkeen kunnian ja omantunnon kautta, saattaa syyllistyä avustusrikokseen.

Sinulla on oikeus vaatia  Vakuutuskassan päätöksen tarkistamista

Ellet ole tyytyväinen Vakuutuskassan päätökseen, voit vaatia sen tarkistamista. Perehdymme silloin näkökantoihisi ja tutkimme asian uudelleen. Tarkistamme mahdolliset asiaan liittyvät uudet ja kaikki asiassa jo aikaisemmin esitetyt tiedot.

Voit vaatia päätöksen tarkistamista tällä tavalla: 

 1. Kirjoita meille kirje, jossa kerrot vaativasi tietyn päätöksen tarkistamista. Ilmoita päätöksen päiväys ja sen sisältö. Kerro, miten ja miksi haluat päätöstä muutettavan.
 2. Lähetä vaatimuksesi päätöksen tarkistamisesta päätöksen tehneeseen Vakuutuskassan toimistoon. Sen osoite on kappaleessa "Är du inte nöjd med beslutet" (Etkö ole tyytyväinen päätökseen).

Sinun on lähetettävä vaatimukseksi päätöksen tarkistamisesta tietyn ajan sisällä siitä, kun vastaanotit päätöksen. Päätöksessä lukee, minkä ajan sisällä vaatimus pitää lähettää.

Jos käytät asiamiestä, sinun pitää ilmoittaa Vakuutuskassalle hänen nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Otamme tämän jälkeen kantaa siihen, tarvitaanko kirjallinen valtakirja ja pitääkö valtakirja esittää alkuperäiskappaleena. Jos olet jo jättänyt valtakirjan, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen.

Sinulla on oikeus valittaa päätöksen tarkistamisen tuloksesta

Ellet olet tyytyväinen  siihen ratkaisuun, joka oli seurauksena Vakuutuskassan pyynnöstäsi tekemästä päätöksen tarkistamisesta, voit valittaa tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Tee näin:

 1. Kirjoita meille kirje, jossa kerrot, mitä päätöstä asia koskee, sekä miten ja miksi haluat päätöstä muutettavan. Lisää kirjeeseen nimesi, henkilö- ja puhelinnumerosi.
 2. Lähetä valituksesi päätösten tarkistusyksikköön. Sen osoite käy ilmi tarkistettavaa päätöstä koskevasta päätöksestä.

Jos käytät asiamiestä, sinun pitää ilmoittaa asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero. Tuomioistuin ottaa kantaa siihen, tarvitaanko kirjallinen valtakirja ja pitääkö valtakirja esittää alkuperäiskappaleena.

Vakuutuskassa lähettää valituksesi hallinto-oikeuteen tarkistettuaan ensin, että valituksesi on tullut oikean ajan sisällä.

Jos myös hallinto-oikeuden päätös on mielestäsi virheellinen, voit valittaa edelleen kamarioikeuteen ja viime kädessä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sinulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta

Jos Vakuutuskassa on mielestäsi aiheuttanut sinulle vahinkoa, ja haluat saada siitä taloudellista korvausta, voit vaatia vahingonkorvausta.

Tämä tehdään kirjoittamalla kirje, jossa vaadit vahingonkorvausta. Kuvaa kirjeessä, miten Vakuutuskassa on mielestäsi toiminut virheellisesti tai laiminlyönyt tehtävänsä, sekä minkä vahingon se on aiheuttanut sinulle. Lisää nimesi, osoitteesi ja muut yhteystietosi ja mielellään myös henkilönumerosi.