Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.
Oikeutesi ja velvollisuutesiyhteydenotoissa Vakuutuskassaan Actions
Loading...

Oikeutesi ja velvollisuutesiyhteydenotoissa Vakuutuskassaan

Seuraavassa esitetään lisätietoja Vakuutuskassaa viranomaisena ja sinua kansalaisena koskevista laeista ja säännöistä.

Julkinen asiakirja

Useimmat jonkin viranomaisen luona säilytettävät asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja. Tämä merkitsee, että kaikilla Ruotsissa asuvilla on oikeus saada ne käyttöönsä. Tämä koskee useimmissa tapauksissa myös niitä, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia. Painovapausasetuksessa kuvataan, mitkä asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja ja miten viranomaisen on huolehdittava niiden toimittamisesta nähtäväksesi.

Salassapito

Salassa pidettäviä tietoja vastaanottaneet viranomaisen työntekijät ovat velvollisia noudattamaan salassapitoa sekä työsuhteessa ollessaan että sen jälkeen. Tämä koskee myös useimpia toimeksisaajia ja muita viranomaisen toimintaan osallistuvia, kuten tulkkeja ja kielenkääntäjiä. Työntekijät saavat tietyin edellytyksin luovuttaa tietoja esimerkiksi muille viranomaisille. Salassapitomääräyksistä on poikkeuksia, esimerkiksi silloin kun salassapitäjä on osapuoli jossakin asiassa. Salassapitomääräykset sisältyvät julkisuus- ja salassapitolakiin.

Vakuutuskassan suorittama henkilötietojen rekisteröinti

Kaikki sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvat, ts. melkein kaikki 16 vuotta täyttäneet Ruotsissa asuvat henkilöt ovat mukana sosiaalivakuutusrekistereissä. Tämä on välttämätöntä, jotta Vakuutuskassa pystyisi maksamaan korvauksia ja avustuksia, esimerkiksi sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa ja lapsilisiä. Rekisteriä koskevat säännöt sisältyvät sosiaalivakuutuskaareen ja henkilötietolakiin.

Oikeutesi saada tietoja sinua koskevista, Vakuutuskassalla olevista tiedoista

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja Vakuutuskassalla on sinusta ja miten Vakuutuskassa käsittelee niitä. Sinulla on oikeus kerran vuodessa saada kustannuksitta tiedoksi nämä tiedot.

Kunnian ja omantunnon kautta allekirjoittaminen

Jos allekirjoitat jonkin lomakkeen kunnian ja omantunnon kautta, se merkitsee, että vakuutat tietojen olevan täydellisiä ja totuudenmukaisia. Se, joka jättää epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja ja allekirjoittaa lomakkeen kunnian ja omantunnon kautta, saattaa syyllistyä avustusrikokseen.

Sinulla on oikeus vaatia  Vakuutuskassan päätöksen tarkistamista

Ellet ole tyytyväinen Vakuutuskassan päätökseen, voit vaatia sen tarkistamista. Perehdymme silloin näkökantoihisi ja tutkimme asian uudelleen. Tarkistamme mahdolliset asiaan liittyvät uudet ja kaikki asiassa jo aikaisemmin esitetyt tiedot.

Voit vaatia päätöksen tarkistamista tällä tavalla: 

  1. Kirjoita meille kirje, jossa kerrot vaativasi tietyn päätöksen tarkistamista. Ilmoita päätöksen päiväys ja sen sisältö. Kerro, miten ja miksi haluat päätöstä muutettavan.
  2. Lähetä vaatimuksesi päätöksen tarkistamisesta päätöksen tehneeseen Vakuutuskassan toimistoon. Sen osoite on kappaleessa "Är du inte nöjd med beslutet" (Etkö ole tyytyväinen päätökseen).

Sinun on lähetettävä vaatimukseksi päätöksen tarkistamisesta tietyn ajan sisällä siitä, kun vastaanotit päätöksen. Päätöksessä lukee, minkä ajan sisällä vaatimus pitää lähettää.

Jos käytät asiamiestä, sinun pitää ilmoittaa Vakuutuskassalle hänen nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Otamme tämän jälkeen kantaa siihen, tarvitaanko kirjallinen valtakirja ja pitääkö valtakirja esittää alkuperäiskappaleena. Jos olet jo jättänyt valtakirjan, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen.

Sinulla on oikeus valittaa päätöksen tarkistamisen tuloksesta

Ellet olet tyytyväinen  siihen ratkaisuun, joka oli seurauksena Vakuutuskassan pyynnöstäsi tekemästä päätöksen tarkistamisesta, voit valittaa tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Tee näin:

  1. Kirjoita meille kirje, jossa kerrot, mitä päätöstä asia koskee, sekä miten ja miksi haluat päätöstä muutettavan. Lisää kirjeeseen nimesi, henkilö- ja puhelinnumerosi.
  2. Lähetä valituksesi päätösten tarkistusyksikköön. Sen osoite käy ilmi tarkistettavaa päätöstä koskevasta päätöksestä.

Jos käytät asiamiestä, sinun pitää ilmoittaa asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero. Tuomioistuin ottaa kantaa siihen, tarvitaanko kirjallinen valtakirja ja pitääkö valtakirja esittää alkuperäiskappaleena.

Vakuutuskassa lähettää valituksesi hallinto-oikeuteen tarkistettuaan ensin, että valituksesi on tullut oikean ajan sisällä.

Jos myös hallinto-oikeuden päätös on mielestäsi virheellinen, voit valittaa edelleen kamarioikeuteen ja viime kädessä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sinulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta

Jos Vakuutuskassa on mielestäsi aiheuttanut sinulle vahinkoa, ja haluat saada siitä taloudellista korvausta, voit vaatia vahingonkorvausta.

Tämä tehdään kirjoittamalla kirje, jossa vaadit vahingonkorvausta. Kuvaa kirjeessä, miten Vakuutuskassa on mielestäsi toiminut virheellisesti tai laiminlyönyt tehtävänsä, sekä minkä vahingon se on aiheuttanut sinulle. Lisää nimesi, osoitteesi ja muut yhteystietosi ja mielellään myös henkilönumerosi.

Svensk version för handledare Actions
Loading...