Avstämningsmöte

Avstämningsmötet är en  metod som Försäkringskassan använder för att tillsammans med patienten utreda och bedöma det medicinska tillståndet, arbetsförmågan och möjligheterna till eventuell rehabilitering.

I ett avstämningsmöte deltar patienten, läkaren och Försäkringskassan. Även andra aktörer kan delta, till exempel arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller anhöriga. Tillsammans ser vi om det finns ett behov av rehabilitering och vilka möjligheter som finns. Utifrån behoven och möjligheterna kan vi också tillsammans planera vilka insatser som behövs för att din patient ska kunna arbeta igen.

Du kan ta initiativ till ett avstämningsmöte för en patient genom att kontakta Försäkringskassans handläggare eller notera det på läkarintyget.

Även om du eller någon annan aktör tar initiativ till ett avstämningsmöte så är det ändå Försäkringskassan som bedömer om ett möte ska genomföras och vilket syfte det i så fall ska ha.

Patientens delaktighet är viktig

Patientens delaktighet i utredningen och planeringen för återgången i arbete är en grundläggande förutsättning. Den bidrar till att ansvarsfördelningen blir tydligare för patienten och han eller hon får rimliga förväntningar på det egna ansvaret men också möjligheten att ställa krav på andra parter. 

Försäkringskassan ska inhämta medgivande till att information om patienten lämnas ut till övriga aktörer. Patienten är inte skyldig att lämna medgivande till Försäkringskassan om att uppgifter lämnas till annan aktör. Samtycke får inte ha ett så allmänt innehåll att det innebär att patienten avstår från allt sekretesskydd hos Försäkringskassan. Det ska tydligt framgå vad sekretessen omfattar.

Helhetsbild av patientens situation

Det finns flera syften med ett avstämningsmöte:

  • Alla parter får samma information samtidigt. Det gör att förutsättningarna för att det blir rätt från början ökar.
  • Förutsättningarna för en gemensam förståelse av hinder och resurser ökar. Det kan i sin tur leda till en effektiv och hållbar planering av de åtgärder som din patient behöver för att komma tillbaka till arbetslivet så snart som möjligt.
  • Alla parter kan få en tydligare bild av om det finns andra faktorer än medicinska som påverkar patientens oförmåga att arbeta, till exempel sociala, ekonomiska eller arbetsmarknadsmässiga. I så fall kan Försäkringskassan behöva samordna de olika insatserna.
  • Som behandlande läkare får du en helhetsbild av patientens situation när du ska bedöma eventuella behov av åtgärder.

Plan för återgång i arbete

Under avstämningsmötet upprättas vanligtvis en plan för återgång i arbete. Planen ska ange ett konkret mål för insatserna. Det ska alltid framgå vilken arbetsförmåga patienten förväntas uppnå och till vad han eller hon förväntas återgå.

Arvode

Om du som är läkare deltar i ett avstämningsmöte, kan du eller vanligen arbetsgivaren/sjukvården få ersättning från Försäkringskassan för detta. 

Arvode är högst 750 kronor för den första timmen och därefter högst 375 kronor varje påbörjad halvtimme som läkaren deltar i mötet. Eventuell tid för förberedelse- eller efterarbete ersätts inte.