När ett barn blir sjukt

Tillfällig föräldrapenning

En förälder som måste avstå från sitt arbete för att vårda ett sjukt barn kan få tillfällig föräldrapenning. Ersättningen kan också betalas ut i samband med att ett barn föds eller adopteras.

I vissa fall kan den tillfälliga föräldrapenningen överlåtas till andra än en förälder, till exempel en farmor eller god vän som avstår från sitt arbete för att vårda barnet.

Blanketterna som du som arbetar inom sjukvården ska använda i samband med tillfällig föräldrapenning finns längst ner på sidan.

Barn som inte fyllt 12 år

Om barnet inte har fyllt 12 år behöver vi få ett intyg (7443) om barnets sjukdom från och med den åttonde kalenderdagen i barnets vårdperiod. Periodens första dag är samma som den första ersättningsdagen för barnet.

Intyget kan utfärdas av en läkare eller sjuksköterska.

Barn som fyllt 12 men inte 16 år

Om det inte finns något förhandsbeslut behöver vi få ett läkarutlåtande. (7447) från och med den första ersättningsdagen i vårdperioden.

Läkarutlåtandet kan sedan ligga till grund för ett förhandsbeslut om att barnet behöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning. Ett förhandsbeslut kan gälla antingen generellt eller vid en specifik sjukdom eller för en serie behandlingstillfällen. Ett generellt förhandsbeslut gäller vanligtvis i två år. 

Om det finns ett förhandsbeslut
Om det redan finns ett förhandsbeslut, räcker det med ett intyg (7443) om barnets sjukdom eller smitta från och med den åttonde kalenderdagen i barnets vårdperiod. Periodens första dag är samma som den första ersättningsdagen för barnet.

Intyg vid enstaka läkarbesök
För barn som fyllt 12 men inte 16 år ska läkaren intyga, på läkarvårdskvitto eller intyg om sjukvård, att förälderns närvaro var nödvändig vid besöket. Något utförligare intyg behövs alltså inte.

Barn som är allvarligt sjukt och inte fyllt 18 år

För ett barn som är allvarligt sjukt och som inte har fyllt 18 år behöver vi få läkarutlåtande (7436). Läkarutlåtandet behövs inte om vi redan har andra underlag som styrker att barnet är allvarligt sjukt.

Ett barn anses allvarligt sjukt när

  • det finns ett påtagligt hot mot barnets liv
  • barnet får behandling mot sin sjukdom och det utan behandlingen finns en fara för barnets liv.

Barn som fyllt 16 år och omfattas av LSS

För barn som har fyllt 16 men inte 21 år och som hör till personkretsen i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) behöver vi få ett intyg om barnets sjukdom (7443) från och med den åttonde kalenderdagen i vårdperioden. Periodens första dag är samma som den första ersättningsdagen. 

Med sjukdom menas här en tillkommande sjukdom eller en försämring av grundsjukdomen.

I vissa fall kan föräldern få tillfällig föräldrapenning tills barnet fyller 23 år. Det gäller barn som vid fyllda 21 år går i särskolans gymnasieutbildning eller är svårt rörelsehindrade och går i någon av de särskilt inrättade gymnasieskolor som finns för dessa barn.  Då kan tillfällig föräldrapenning betalas ut intill utgången av vårterminen det år som barnet fyller 23 år.

Läs mer

Information om tillfällig föräldrapenning för privatpersoner

Kontakt med Försäkringskassan för dig som arbetar i sjukvården. Ring 0771-17 90 00