Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information för dig inom företags­hälsovården

Här hittar du information om arbetsplatsnära stöd och bidrag för köp av medicinsk service. Du hittar även information om vad som krävs för att bli godkänd anordnare.

Arbetsplatsnära stöd

Arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som ska förebygga sjukfall eller underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete. Stödet ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. Det kan vara företagshälsovård eller annan likvärdig aktör.

Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.

1. Fyll i blanketten för att redovisa arbetsplatsnära stöd.

2. Skicka blanketten till den anställdes arbetsgivare.

7008 Redovisning av arbetsplatsnära stödpdf öppnas i nytt fönster   

 

Bidrag för köp av medicinsk service

Medicinsk service är undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår som ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga. Godkända anordnare kan ansöka om ersättning för kostnader av medicinsk service.

Kostnader för medicinsk service i samband med allmänna hälsokontroller ersätts inte.

Bidraget för köp av medicinsk service är högst 100 kronor per ansluten anställd under ett kalenderår. Det finns dock endast ett visst belopp avsatt för ändamålet varje år. Bidrag betalas ut så länge det finns medel tillgängliga.

1. Fyll i ansökan

Ansökan om bidrag för medicinsk service genom att fylla i blanketten:

7012 Ansökan om bidrag för medicinsk servicepdf öppnas i nytt fönster I ansökan ska du bland annat ange antalet anslutna anställda den 1 januari respektive den 1 juli under kalenderåret och den totala kostnaden för medicinsk service som anordnaren har haft för perioden.

2. Bifoga en specifikation

Bifoga en specifikation över kostnaderna. Det kan till exempel vara en lista över samlingsfakturor från leverantörerna av medicinsk service. Listan ska innehålla uppgifter om leverantörer och kostnader. Den behöver inte innehålla uppgifter om personnummer eller undersökningar, men anordnaren ska på begäran kunna lämna sådana uppgifter till Försäkringskassan.

3. Skicka in ansökan senast den 1 februari

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka om bidrag, till exempel månadsvis. Men den sista ansökan för ett kalenderår måste ha kommit in till oss senast den 1 februari påföljande år.

Ansökningar kan skickas in löpande under året. När du ansöker om bidrag kommer du att få ett förhandsbesked om utbetalning. Bidraget betalas ut under första kvartalet efterkommande år.

 

Bli godkänd anordnare

För att få erbjuda arbetsplatsnära stöd och ansöka om bidrag för köp av medicinsk service behöver du vara godkänd av Försäkringskassan som anordnare.

För att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan ska du

  • kunna starta sådana medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken
  • ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik
  • vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen
  • kunna informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning
  • på begäran av Försäkringskassan kunna lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.
 

1. Skicka in din ansökan

Ansökan om godkännande skickar du in till Försäkringskassan. Bifoga handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna.

7007 Ansökan om att bli godkänd anordnare för bidrag av arbetsplatsnära stödpdf öppnas i nytt fönster

2. Du får ett beslut

Du får ett skriftligt beslut om du godkänns som anordnare eller inte. Om du blir godkänd kommer du automatiskt med i vårt register över godkända anordnare.

 

Vanliga frågor

Om ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Nej. Det kan vara en företagshälsovård eller eller annan anordnare med likvärdig kompetens som uppfyller kriterierna.

En lista med godkända anordnare hittar du på arbetsgivarsidorna på vår webbplats.

Information för arbetsgivare om arbetsplatsnära stöd

Ja. Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.