Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Här hittar du olika grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan. Dessa utbildningar är främst till för läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Här hittar du de utbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan. Dessa utbildningar riktar sig till läkare, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar.

Så påverkas grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar som arrangeras av Försäkringskassan med anledning av Coronaviruset.

Försäkringskassan följer de rekommendationer som myndigheterna ger och uppdaterar vid behov informationen här. Under rådande läge har Försäkringskassan hållit utbildningarna på distans via en digital lösning. Även utbildningstillfällena framöver planeras att hållas digitalt, men detta kan komma att ändras utifrån rådande läge.

Datum för utbildningarna för läkare:

26–28 januari, 16–18 mars samt 4–6 maj

Datum för utbildningarna för psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter:

9 - 10 december, 10-11 februari, 14-15 april samt 26-27 maj

Sista anmälningsdatum:

 • till utbildningen den 9–10 december är den 13 november
 • till utbildningen den 26–28 januari är den 5 januari
 • till utbildningen den 10–11 februari är den 20 januari
 • till utbildningen den 16–18 mars är den 2 mars
 • till utbildningen den 14–15 april är den 24 mars
 • till utbildningen den 4–6 maj är den 13 april
 • till utbildningen den 26–27 maj är den 5 maj

De digitala utbildningarna ger behörighet att utföra aktivitetsförmågeutredning (AFU).

För att anmäla sig skickar man e-post med nedanstående uppgifter till:

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post – adress och telefonnummer)
 • Yrke
 • Arbetsplats
 • Adress till arbetsplatsen
 • Region i vilken man kommer att utföra aktivitetsförmågeutredningar och regionens kontaktperson

Alla ovanstående uppgifter är obligatoriska och måste därför anges för att anmälan ska genomföras.

Vid frågor kontakta

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

Vad leder utbildningarna till?

Utbildningarna ger behörighet att utföra aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vem gör försäkringsmedicinska utredningar?

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs av personer med följande kompetens:

 • Legitimerade läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd. Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans utbildning för läkare som ska utföra aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade psykologer som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för psykologer som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade fysioterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för fysioterapeuter som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade arbetsterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för arbetsterapeuter som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.

Utbildning i metoden får inte ha genomgåtts senare än 12 kalendermånader före utförandet av aktivitetsförmågeutredningen. I annat fall krävs att personen efter utbildningen har utfört en aktivitetsförmågeutredning högst 12 kalendermånader tidigare. Detta gäller även utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.

Samtliga tester som används vid aktivitetsförmågeutredningar ska tillhandahållas av uppdragsgivaren.

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla dig om du:

 • är anställd av regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • är anställd av en underleverantör till regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • något av ovanstående samt att du de senaste 12 kalendermånaderna varken har genomgått Försäkringskassans utbildning i metoden eller att du efter genomgången utbildning inte har utfört en aktivitetsförmågeutredning inom 12 kalendermånader.

Aktuella för utbildningen kan också vara professioner vid enheter som är i färd med att starta upp försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet.