Företagshälsovården

Vad krävs för att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan?

För att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan ska du uppfylla kriterierna i förordningen (2014:67) om bidrag för köp av arbetsplatsnära stödinsatser och Försäkringskassans föreskrifter (2014:1) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stödinsatser för återgång i arbete.

Det innebär att du som anordnare ska:

 1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken,
 2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik,
 3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen,
 4. tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning
 5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

I Försäkringskassans föreskrifter finns kompetenskraven definierade.

Ansökan om godkännande

Ansökan om godkännande skickar du in till Försäkringskassan. Till ansökan ska du skicka med handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna.

FK 7007 - Ansökan om att bli godkänd - Företagshälsovård (pdf 52 kB, öppnar nytt fönster)

Godkända anordnare av företagshälsovård

Godkända anordnare för bidrag, alfabetisk ordning utifrån ortsnamn (2017-03-21) (pdf, 54 kB, öppnar nytt fönster)

Godkända anordnare för bidrag, alfabetisk ordning utifrån anordnarnamn (2017-03-21) (pdf, 55 kB, öppnar nytt fönster)

Mer information

Förordning om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete; SFS 2014:67 (pdf 60 kB, öppnar nytt fönster)

FKFS 2014:13 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete (pdf 96 kB, öppnar nytt fönster)

 

Frågor och svar

 1. Hur gör man för att bli en godkänd anordnare av arbetsplatsnära stöd?

  Du skickar in din ansökan om att bli godkänd och bifogar handlingar som styrker att du har de kompetenser som krävs. Därefter kommer ett beslut om godkännande från Försäkringskassan och anordnaren läggs upp i registret över godkända anordnare.

 2. Hur lång är handläggningstiden för att bli godkänd?

  Om ansökan är komplett är handläggningstiden max 30 dagar.