Grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Utbildningarna ger behörighet att medverka i försäkringsmedicinska utredningar, aktivitetsförmågeutredning (AFU), särskilt läkarutlåtande (SLU) och läkarutlåtande efter teamutredning (TMU).

Möjlighet att anmäla sig har den som är legitimerad läkare med specialistkompetens eller som är legitimerad psykolog/fysioterapeut/arbetsterapeut. Vidare ska du vara anställd av landstinget eller av landstinget upphandlad underleverantör för att medverka i utredning för AFU, SLU och TMU.

Aktuella för utbildningen kan också vara de som planerar för sådan verksamhet.

Försäkringsmedicinska utredningar – AFU, SLU och TMU

Försäkringskassan behöver i vissa fall underlag utöver befintligt medicinskt underlag för en rättssäker prövning av sjukförsäkringsärendet. En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Utredningen kan därigenom ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga och eventuella behov av samordnande insatser.

I vissa ärenden finns behov av utredningar som baseras på enbart en läkares utredning. I andra ärenden behövs en utvidgad utredning där en eller flera övriga kompetenser inom hälso- och sjukvården också medverkar; arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog.

Landstingen ansvarar för dessa utredningar genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilket framgår i ”Försäkringsmedicinska utredningar - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för perioden 1 november 2016 till 31 december 2017”.

AFU ersätter TMU och SLU

Från och med hösten 2017 ingår endast aktivitetsförmågeutredning (AFU) i grundutbildningen för försäkringsmedicinska utredningar. Anledningen är att teamutredning (TMU) och särskilt läkarutlåtande (SLU) successivt kommer att fasas ut och helt ersättas av AFU under 2018.

De försäkringsmedicinska utredningarna ska utföras av följande personalkategorier:

  • Legitimerad läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd.
  • Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och deltagit i de uppföljningsdagar som Försäkringskassan regelbundet erbjuder tillsammans med landstinget.
  • Legitimerad psykolog med den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd och som har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.
  • Legitimerad fysioterapeut med den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd och som har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.
  • Legitimerad arbetsterapeut med den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd och som har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.