Grundutbildningar i försäkringsmedicinska utredningar

Utbildningarna ger behörighet att medverka i försäkringsmedicinska utredningar, särskilt läkarutlåtande (SLU), läkarutlåtande efter teamutredning (TMU) och aktivitetsförmågeutredning (AFU). Möjlighet att anmäla sig har den som är anställd av landstinget eller av landstinget upphandlad underleverantör för att medverka i utredning för SLU, TMU och AFU. Aktuella för utbildningen kan också vara de som planerar för sådan verksamhet.

Försäkringsmedicinska utredningar - SLU, TMU och AFU

Försäkringskassan behöver i vissa fall underlag utöver befintligt medicinsk underlag för en rättssäker prövning av sjukförsäkringsärendet. En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Utredningen kan därigenom ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga och eventuella behov av samordnande insatser.

I vissa ärenden finns behov av utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, ett särskilt läkarutlåtande – SLU. I andra ärenden behövs en teambaserad utredning med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården; arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog – TMU.

Landstingen ansvarar för dessa utredningar genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilket framgår i ”Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016”.

Regeringen och SKL har också beslutat om en fortsatt försöksverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar (AFU) under 2016. ”Pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016.” Från och med den överenskommelse som börjar gälla från och med november 2016 kommer AFU att vara en del av ordinarie verksamhet, vilket öppnar upp för samtliga landsting att genomföra AFU.

De försäkringsmedicinska utredningarna ska utföras av följande personalkategorier

  • Legitimerad läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd.
  • Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och deltagit i de uppföljningsdagar som Försäkringskassan regelbundet erbjuder tillsammans med landstinget.
  • Legitimerad psykolog med den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd och som har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.
  • Legitimerad fysioterapeut med den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd och som har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin
  • Legitimerad arbetsterapeut med den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd och som har deltagit i Försäkringskassans grundläggande utbildning i försäkringsmedicin.