Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Elektronisk överföring av medicinska underlag

Här kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården läsa om elektronisk överföring av medicinska underlag och annan elektronisk kommunikation med Försäkringskassan.

Vårdgivartjänsten är en tjänst som knyter an till Försäkringskassans system och som möjliggör elektronisk kommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Vårdgivartjänsten möjliggör tre olika funktioner

  • Försäkringskassan kan ta emot elektroniska medicinska underlag från Hälso- och sjukvården.
  • Försäkringskassan kan ta emot elektroniska medicinska underlag via Mina intyg på vårdens webbplats Vårdguiden, 1177.se.
  • Medicinsk respektive administrativ dialog, dvs. elektronisk kommunikation i ärendet.

Varför elektronisk överföring?

Elektronisk överföring av medicinska underlag möjliggör snabbare, enklare och säkrare hantering. Den förenklar för läkaren genom ett ifyllnadsstöd och förkortar handläggningstiden hos Försäkringskassan. Kvaliteten förbättras genom att all nödvändig information måste fyllas i för att det ska gå att signera och skicka in underlaget till Försäkringskassan. Vi slipper dessutom onödig pappershantering.

Vilka medicinska underlag kan skickas in elektroniskt till Försäkringskassan?

Den nuvarande tekniska plattformen hanterar följande elektroniska medicinska underlag.

  • läkarintyg för sjukpenning (7804) - som successivt kommer att ersätta FK 7263
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)
  • läkarutlåtande för sjukersättning (7800)

Patienten ska samtycka

De medicinska underlagen är patientens handling. Om vårdgivaren är ansluten till Ineras Intygstjänst kan du som läkare efter önskemål och samtycke från patienten skicka in underlaget elektroniskt till Försäkringskassan. Om patienten inte lämnar sitt samtycke får du inte skicka in det medicinska underlaget elektroniskt. Patienten har alltid rätt att få en kopia av underlaget även när det har skickats in elektroniskt till Försäkringskassan.

Patienten kan själv skicka in det medicinska underlaget elektroniskt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso- och sjukvårdens webbplats 1177 Vårdguiden.

Vårdguiden 1177 (1177.se)

När ska läkarintyget inte skickas in till Försäkringskassan?

Om patienten har en arbetsgivare och blir frisk inom fjorton dagar (sjuklöneperioden) ska läkarintyget inte skickas in elektroniskt till Försäkringskassan. Försäkringskassan ska inte heller ha intyg som utfärdas för att patienten behöver ett läkarintyg för att ge till sin arbetsgivare.

Kommunikation och säkerhet

De tekniska lösningarna för elektronisk överföring av medicinska underlag följer den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Underlaget skickas krypterat och uppfyller alla krav på säkerhet och sekretess för elektronisk överföring av information. 

Viktigt angående sjukanmälan

Sjukanmälan registreras inte automatiskt när ett elektroniskt läkarintyg kommer in till Försäkringskassan. Det innebär bland annat att en patient som inte har någon arbetsgivare måste göra sjukanmälan till Försäkringskassan redan första sjukdagen precis som vanligt.

Vad händer med medicinska underlaget hos Försäkringskassan?

När ett medicinsk underlag kommer in till Försäkringskassan kommer det direkt in i Försäkringskassans handläggningssystem. Patienten kan själv kontrollera om underlaget har kommit in genom att gå in på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats.

Vad är elektronisk ärendekommunikation?

Utöver möjligheten att skicka de nya medicinska underlagen elektroniskt finns möjlighet till elektronisk kommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Det innebär att kommunikationen med Försäkringskassan kan skötas smidigare och snabbare än till exempel via telefon och det minskar pappershantering.

Det finns två former för digital kommunikation, en medicinsk dialog och en administrativ dialog.

Den medicinska dialogen startar Försäkringskassan om vi behöver kompletterande information kring ett elektroniskt medicinskt underlag eller ett ärende.

Den administrativa dialogen kan användas för frågor av administrativ karaktär som att skapa kontakt, boka ett avstämningsmöte eller ställa övriga frågor. Den administrativa dialogen kan initieras av både Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

När kan jag använda elektronisk ärendekommunikation?

Den elektroniska ärendekommunikationen med Försäkringskassan är kopplad till ett insänt elektroniskt medicinskt underlag. Det spelar ingen roll om det är din patient eller du som elektroniskt har skickat in det medicinska underlaget.

Vad bör jag tänka på?

Det är viktigt att du som vårdgivare och din vårdinrättning bevakar systemet med elektronisk ärendekommunikation. Obesvarade frågor kan medföra att patienten får vänta längre på beslutet eller i värsta fall få avslag på sin ansökan om till exempel sjukpenning på grund av bristande underlag. Kontakta ansvarig inom din organisation om du är osäker på rutinerna hos er.

Hur ska ärendekommunikationen användas vid kompletteringar?

Om Försäkringskassan ställt en fråga via den medicinska dialogen innebär det en komplettering av det medicinska underlaget, det vill säga att ny information tillförs det gamla underlaget. Då ska du skriva in kompletteringen eller tilläggsinformationen och skicka underlag till Försäkringskassan.

Du som läkare ska inhämta patientens eller hens ställföreträdares samtycke innan du gör kompletteringen.

 

Vad är elektronisk ärendekommunikation?

Utöver möjligheten att överföra läkarintyg elektroniskt finns möjlighet till elektronisk ärendekommunikation mellan dig som läkare och Försäkringskassan.

Genom en fråga- och svarsfunktion kan du som vårdgivare elektroniskt skicka en fråga om det aktuella sjukskrivningsärendet och få svar elektroniskt från Försäkringskassan. Försäkringskassan kan även ställa en fråga till dig som vårdgivare. Det innebär att kommunikationen med Försäkringskassan kan skötas smidigare och snabbare än till exempel via telefon. Elektroniska flöden minskar dessutom pappershanteringen.

När kan jag använda fråga- och svarsfunktionen?

Den elektroniska ärendekommunikationen med Försäkringskassan är kopplad till ett insänt elektroniskt läkarintyg. Det spelar ingen roll om det är din patient eller du som elektroniskt har skickat in läkarintyget. Ärendekommunikationen kan däremot inte användas om läkarintyget har skickats in på papper.

Vad bör jag tänka på?

Det är viktigt att du som vårdgivare och din vårdinrättning bevakar systemet med elektronisk ärendekommunikation (fråga och svar). Obesvarade frågor kan medföra att patienten får vänta längre på beslut eller att beslut fattas på ofullständigt underlag. Kontakta ansvarig inom din organisation om du är osäker på rutinerna hos er.

Hur ska fråga- och svarsfunktionen användas vid kompletteringar?

Förtydligande av medicinsk information

Om Försäkringskassans fråga gäller ett förtydligande av medicinsk information så ska du göra förtydligandet direkt i fråga- och svarsfunktionen. Med förtydligande menas här ett svar som inte tillför ny medicinsk information utan förklarar eller ytterligare specificerar medicinska begrepp, termer eller mått.

Ny medicinsk information

Om Försäkringskassans fråga innebär komplettering av medicinsk information, det vill säga att ny information tillförs ska du skriva in kompletteringen eller tilläggsinformationen i en kopia av det gamla intyget, alternativt skriva ett nytt läkarintyg och skicka detta till Försäkringskassan. Du ska också skicka en kopia av det nya läkarintyget till patienten. Du som läkare ska inhämta patientens eller hens ställföreträdares samtycke innan du gör kompletteringen.

Om du är osäker på om det är ny medicinsk information ska du alltid följa rutinen för ny medicinsk information.

 

Support (användare från vården)

Försäkringskassans har ingen direkt anslutning till någon region, utan all kommunikation går via den nationella tjänsteplattformen som förvaltas av Inera. Tjänsteplattformen och Ineras Intygstjänst kommunicerar med vårdens journalsystem. Support- och felsökningskedjan nedan är anpassad utifrån detta.

Teknisk support

1. Kontakta din lokala IT-support om det uppstår fel eller problem med elektroniska läkarintyg eller fråga/svarsfunktionen.

2. Den lokala IT-supporten hjälper dig och felsöker lokalt med stöd av checklistor som tagits fram av Inera. Checklistorna finns publicerade på Ineras webbplats.

3. Om problemet eller felet inte kan lösas lokalt kontaktar den lokala IT-supporten Ineras servicedesk. Kontaktuppgifter finns på Ineras webbplats.

4. Inera kontaktar Försäkringskassan, driftsleverantör eller applikationsleverantör vid behov.

www.inera.se (inera.se)

Frågor om sjukförsäkring och läkarintyg

Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.

Generella frågor om tjänsten och anslutning

Har du generella frågor om elektronisk överföring ska du i första hand vända dig till din region. Du kan också få viss information av Ineras nationella kundservice. På Ineras webbplats hittar du aktuella kontaktuppgifter. Där kan du också läsa om Intygstjänster som hanterar hälso- och sjukvårdens elektroniska kommunikation med Försäkringskassan.

Inera har ett fristående Webcert som webblösning för privatläkare och regioner som saknar funktioner för elektroniska läkarintyg och elektronisk ärendekommunikation i sina journalsystem. Med denna webblösning kan medicinska underlag skickas in elektroniskt och det går även att använda sig elektronisk ärendekommunikation. Har du frågor om Webcert inklusive anslutning till tjänsten ska du vända dig till Inera.

www.inera.se (inera.se)

 

Vanliga frågor

Se avsnittet om teknisk support på denna sida.

Nej. Se avsnittet om teknisk support på denna sida.

Vi vill säkerställa identiteten hos den läkare som fyller i det medicinska underlaget. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg. Om du saknar HSA–id anger du ditt personnummer.

Om du använder den elektroniska överföringen av medicinska underlag behöver du inte själv fylla i HSA- id.

Sedan juni 2019 finns inte längre den äldre blanketten 7263 att hämta från fk.se. Vi hänvisar till den nya läkarintyget 7804

I det nya läkarintyget finns tydligare frågeställningar och uppdaterade hjälptexter. Det finns en ny fråga om arbetstidens förläggning vid deltidssjukskrivning och fler svarsalternativ i frågan om prognos för återgång i arbete. I det nya läkarintyget är det även möjligt att ange åtgärder som kan göra det lättare för patienten att återgå i arbete.

Relaterade länkar

Relaterad information

Externa länkar