Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Elektronisk överföring av medicinska underlag

Här kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården läsa om elektronisk överföring av medicinska underlag och annan elektronisk kommunikation med Försäkringskassan.

Vårdgivartjänsten är en tjänst som möjliggör elektronisk kommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Tjänsten består av fyra funktioner:

  • Ta emot elektroniska medicinska underlag från hälso- och sjukvården
  • Ta emot elektroniska läkarintyg från kunder via Mina sidor på Försäkringskassan (FK 7263 och FK 7804)
  • Ta emot elektroniska medicinska underlag från kunder via vårdens e-tjänst Mina intyg
  • Medicinsk dialog (begära komplettering) och administrativ dialog

Varför bör elektronisk överföring användas?

Elektronisk överföring av medicinska underlag möjliggör snabbare, enklare och säkrare hantering. Den förenklar för läkaren genom ett ifyllnadsstöd och förkortar handläggningstiden hos Försäkringskassan. Kvaliteten förbättras genom att all nödvändig information måste fyllas i för att det ska gå att signera och skicka in underlaget till Försäkringskassan. Vi slipper även onödig pappershantering.

Vilka medicinska underlag kan skickas in elektroniskt till Försäkringskassan?

Alla regioner har idag anslutit sig till den så kallade intygstjänsten och ”Mina intyg” när det gäller Läkarintyget (FK 7263). Det innebär bl.a. att kunderna själva kan välja att skicka in läkarintyget elektroniskt.

I november 2017 tas Försäkringskassans nya tekniska plattform i drift med följande medicinska underlag:

  • läkarintyg för sjukpenning (7804) - som successivt kommer att ersätta FK 7263
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)
  • läkarutlåtande för sjukersättning (7800)

Regionerna kommer att ansluta sig successivt till de nya intygen från och med kvartal 1 2018.

Patienten ska samtycka

De medicinska underlagen är patientens handling. Om vårdgivaren är ansluten till Ineras Intygstjänst kan du som läkare efter önskemål och samtycke från patienten skicka in intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Om patienten inte lämnar sitt samtycke får du inte skicka in intyget elektroniskt. Patienten har alltid rätt att få en kopia av läkarintyget, även när det har skickats in elektroniskt till Försäkringskassan.

Patienten kan gärna själv skicka in gärna elektroniskt till Försäkringskassan via Mina intyg som nås från vårdens webbplats Vårdguiden, 1177.se. Läkarintyget kan också skickas in av patienten via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats separat eller i samband med att patienten gör en elektronisk ansökan om sjukpenning.

Vårdguiden 1177 (1177.se)

När ska läkarintyget inte skickas in till Försäkringskassan?

Om patienten har en arbetsgivare och blir frisk inom fjorton dagar (sjuklöneperioden) ska läkarintyget inte skickas in elektroniskt till Försäkringskassan. Om patienten behöver ett läkarintyg för att ge till sin arbetsgivare skriver du ut det och ger det direkt till patienten.

Kommunikation och säkerhet

De tekniska lösningarna för elektronisk överföring av medicinska underlag följer den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Underlaget skickas krypterat och uppfyller alla krav på säkerhet och sekretess för elektronisk överföring av information. Det innebär bland annat att ingen annan än du som läkare, din patient och Försäkringskassan kan se patientens elektroniska medicinska underlag.

Viktigt angående sjukanmälan

Sjukanmälan registreras inte automatiskt när ett elektroniskt läkarintyg kommer in till Försäkringskassan. Det innebär bland annat att en patient som inte har någon arbetsgivare måste göra sjukanmälan till Försäkringskassan redan första sjukdagen precis som tidigare.

Vad händer med medicinska underlaget hos Försäkringskassan?

När ett medicinsk underlag kommer in till Försäkringskassan kommer det direkt in i Försäkringskassans handläggningssystem. Patienten kan själv kontrollera om underlaget har kommit in genom att gå in på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats.

Vad är elektronisk ärendekommunikation?

Utöver möjligheten att skicka de nya medicinska underlagen elektroniskt finns möjlighet till elektronisk ärendekommunikation mellan dig som läkare och Försäkringskassan.

Genom en medicinsk respektive administrativ dialog kan du som vårdgivare elektroniskt kommunicera med Försäkringskassan kring ett underlag eller ärende. Försäkringskassan kan även ställa en fråga till dig som vårdgivare. Det innebär att kommunikationen med Försäkringskassan kan skötas smidigare och snabbare än till exempel via telefon. Elektroniska flöden minskar pappershanteringen och gemensamma processer kan etableras med vården.

En medicinsk dialog innebär att Försäkringskassan behöver kompletterande information kring ett elektroniskt medicinskt underlag.

En administrativ dialog avser andra frågor av administrativ karaktär som att skapa kontakt, boka ett avstämningsmöte eller ställa övriga frågor till hälso- och sjukvården. Dialogen kan också initieras från hälso- och sjukvården.

När kan jag använda elektronisk ärendekommunikation?

Den elektroniska ärendekommunikationen med Försäkringskassan är kopplad till ett insänt elektroniskt medicinsk underlag. Den kan därför inte användas om underlaget har skickats in på papper. Det spelar ingen roll om det är din patient eller du som har skickat in det medicinsk underlaget.

Vad bör jag tänka på?

Det är viktigt att du som vårdgivare och din vårdinrättning bevakar systemet med elektronisk ärendekommunikation. Obesvarade frågor kan medföra att patienten får vänta längre på beslutet eller i värsta fall få avslag på sin ansökan om till exempel sjukpenning på grund av bristande underlag. Kontakta ansvarig inom din organisation om du är osäker på rutinerna hos er.

Hur ska ärendekommunikationen användas vid kompletteringar?

Om Försäkringskassans via den medicinska dialogen ställt en fråga innebär det en komplettering av det medicinska underlaget, det vill säga att ny information tillförs det gamla underlaget. Du ska du skriva in kompletteringen eller tilläggsinformationen och skicka ett nytt medicinskt underlag till Försäkringskassan.

Du ska också skicka en kopia av det nya medicinska underlaget till patienten. Du som läkare ska inhämta patientens eller hens ställföreträdares samtycke innan du gör kompletteringen.

Om du är osäker på om det är ny medicinsk information ska du alltid följa rutinen för ny medicinsk information.

 

Vad är elektronisk ärendekommunikation?

Utöver möjligheten att överföra läkarintyg elektroniskt finns möjlighet till elektronisk ärendekommunikation mellan dig som läkare och Försäkringskassan.

Genom en fråga- och svarsfunktion kan du som vårdgivare elektroniskt skicka en fråga om det aktuella sjukskrivningsärendet och få svar elektroniskt från Försäkringskassan. Försäkringskassan kan även ställa en fråga till dig som vårdgivare. Det innebär att kommunikationen med Försäkringskassan kan skötas smidigare och snabbare än till exempel via telefon. Elektroniska flöden minskar pappershanteringen och gemensamma processer kan etableras med vården.

När kan jag använda fråga- och svarsfunktionen?

Den elektroniska ärendekommunikationen med Försäkringskassan är kopplad till ett insänt elektroniskt läkarintyg. Den kan därför inte användas om läkarintyget har skickats in på papper. Det spelar ingen roll om det är din patient eller du som har skickat in läkarintyget.

Vad bör jag tänka på?

Det är viktigt att du som vårdgivare och din vårdinrättning bevakar systemet med elektronisk ärendekommunikation (fråga och svar). Obesvarade frågor kan medföra att patienten får vänta längre på beslutet eller i värsta fall få avslag på sin begäran om sjukpenning på grund av bristande underlag. Kontakta ansvarig inom din organisation om du är osäker på rutinerna hos er.

Hur ska fråga- och svarsfunktionen användas vid kompletteringar?

Om Försäkringskassans fråga gäller ett förtydligande av medicinsk information så ska du göra förtydligandet direkt i fråga- och svarsfunktionen. Med förtydligande menas här ett svar som inte tillför ny medicinsk information utan förklarar eller ytterligare specificerar medicinska begrepp, termer eller mått.

Om Försäkringskassans fråga innebär komplettering av medicinsk information, det vill säga att ny information tillförs ska du skriva in kompletteringen eller tilläggsinformationen i en kopia av det gamla intyget, alternativt att eller skriva ett nytt läkarintyg och skicka detta till Försäkringskassan. Du ska också skicka en kopia av det nya läkarintyget till patienten. Du som läkare ska inhämta patientens eller hens ställföreträdares samtycke innan du gör kompletteringen.

Om du är osäker på om det är ny medicinsk information ska du alltid följa rutinen för ny medicinsk information.

 

Support (användare från vården)

Försäkringskassans har ingen direkt anslutning till någon region, utan all kommunikation går via den nationella tjänsteplattformen som förvaltas av Inera. Tjänsteplattformen och Ineras Intygstjänst kommunicerar med vårdens journalsystem. Support- och felsökningskedjan är därför anpassad utifrån denna tekniska lösning.

Teknisk support

1. Kontakta din lokala IT-support om det uppstår fel eller problem med elektroniska läkarintyg eller fråga/svarsfunktionen.

2. Den lokala IT-supporten hjälper dig och felsöker lokalt med stöd av checklistor som tagits fram av Inera. Checklistorna finns publicerade på Ineras webbplats.

3. Om problemet eller felet inte kan lösas lokalt kontaktar den lokala IT-supporten Ineras servicedesk. Kontaktuppgifter finns på Ineras webbplats.

4. Inera kontaktar Försäkringskassan, driftsleverantör eller applikationsleverantör vid behov.

www.inera.se (inera.se)

Frågor om sjukförsäkring och läkarintyg

Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig.

Generella frågor om tjänsten och anslutning

Har du generella frågor om elektronisk överföring ska du i första hand vända dig till din region. Du kan också få viss information av Ineras nationella kundservice. På Ineras webbplats hittar du aktuella kontaktuppgifter. Där kan du också läsa om tjänsten Läkarintyg som hanterar vårdens elektroniska kommunikation med Försäkringskassan.

Inera Webcert är en webblösning för privatläkare och region som saknar funktioner för elektroniska läkarintyg och elektronisk ärendekommunikation i sina journalsystem. Med denna webblösning kan de skicka in läkarintyg elektronisk och använda sig av fråga- och svarsfunktionen. Har du frågor om Webcert inklusive anslutning till tjänsten ska du vända dig till Inera.

www.inera.se (inera.se)

 

 

Vanliga frågor

Se avsnittet om support på denna sida.

Nej. Se åtgärdslistan under avsnittet om support på denna sida.

De nya medicinska underlagen finns på Försäkringskassans webbplats men vi rekommenderar att du väntar med att använda dem till dess att de finns tillgängliga i det journalsystem du arbetar i. Om du väljer att använda de nya underlagen innan de finns i journalsystemet måste underlagen skickas med post och skannas in.

Nej. Du ska vända dig till din region.

Du ska vända dig till SKL och Inera.

Du ska vända dig till din region.

Vi vill säkerställa identiteten hos den läkare som fyller i det medicinska underlaget. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg. Om du saknar HSA–id anger du ditt personnummer.

Om du använder den elektroniska överföringen av medicinska underlag behöver du inte själv fylla i HSA- id.

Ja, den äldre blanketten kommer att vara giltiga fram tills att samtliga regioner har anslutit sig till den nya digitala plattformen, det vill säga fram till och med kalenderåret 2019. När alla regioner är anslutna kommer det äldre underlagen att fasas ut.

I det nya läkarintyget finns tydligare frågeställningar och uppdaterade hjälptexter. Det finns en ny fråga om arbetstidens förläggning vid deltidssjukskrivning och fler svarsalternativ i frågan om prognos för återgång i arbete. I det nya läkarintyget är det även möjligt att ange åtgärder som kan göra det lättare för patienten att återgå i arbete.