Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Statligt tandvårdsstöd Actions
Loading...

Statligt tandvårdsstöd

Text Innehåll speglat tandvård/funktionsnedsättning Actions
Loading...

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 22 år. Från och med det år du fyller 23, har du rätt till statligt tandvårdsstöd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Det består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Kan jag få allmänt tandvårdsbidrag?

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 23 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som är bosatt i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få allmänt tandvårdsbidrag.

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.

Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Hur mycket får jag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

 • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 150 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av dessa och ersätts med ett nytt.

Hur använder jag mitt allmänna tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda ditt allmänna tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hen drar då av ditt bidrag från din räkning.

 

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 23 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som är bosatt i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se)

Vad kan jag använda det särskilda tandvårdsbidraget till?

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring. Du får även använda det särskilda tandvårdsbidraget som delbetalning för abonnemangstandvård.

Hur mycket får jag?

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Hur använder jag mitt särskilda tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.

 

Hur kan jag ta del av högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du över ett visst belopp bara behöver betala en del av kostnaden själv.

Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du

 • fyller minst 23 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som är bosatt i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få ersättning genom högkostnadsskyddet.

Vad kan jag använda mitt högkostnadsskydd till?

Din tandläkare eller tandhygienist är skyldig att upplysa dig om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag.

Du kan till exempel inte få ersättning för tandblekning, andra former av kosmetisk tandvård eller för tandvård som ingår i ett avtal om abonnemangstandvård.

Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling ingår inte i högkostnadsskyddet för tandvård. För sådan tandvård betalar du landstingets vanliga patientavgift och landstingets högkostnadsskydd för patientavgifter gäller. För mer information om detta, kontakta ditt landsting eller region.

Hur mycket får jag?

Behandlingar som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor betalar du själv. Sedan får du ersättning för

 • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
 • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Ersättningen beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar utan från ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för alla de åtgärder – det vill säga undersökningar och behandlingar – som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset. Hen kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre än detta. Om din tandläkare eller tandhygienist tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd, beräknas ersättningen ändå utifrån referenspriset. Om hen tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot utifrån det pris som du faktiskt betalar.

För vissa behandlingar kan du endast få ersättning som motsvarar en lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att laga tanden. På samma sätt får du för vissa behandlingar endast ersättning för en bro även om du väljer implantat i stället för en bro. Tandläkaren är skyldig att upplysa dig om vad som gäller i varje enskilt fall.

Om du använder ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag för att betala del av dina tandvårdskostnader dras bidraget först av före beräkningen av högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som du får gjorda under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

Hur använder jag mitt högkostnadsskydd?

För att du ska få ersättning genom högkostnadsskyddet måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om ersättningen, utan din tandläkare eller tandhygienist drar av den från din räkning.       

 

Vanliga frågor

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land.

Om din tandläkare är osäker på om du kommer att bli försäkrad i Sverige, ska hen ändå rapportera den behandling du fått till Försäkringskassan. Vi skickar då en blankett till dig som heter ”Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet”. Den ska du fylla i och skicka till oss tillsammans med de underlag som anges på blanketten. Sedan utreder vi om du har rätt att vara försäkrad eller inte.

Om du blir försäkrad, så har du rätt till det statliga tandvårdsstödet.

För att du ska kunna ta del av tandvårdsstödet måste den tandläkare eller tandhygienist som behandlar dig vara ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Abonnemangstandvård innebär att du ingår ett avtal hos din tandläkare eller tandhygienist om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Vissa tandläkare kallar det för frisktandvårdsavtal.

Ett abonnemangsavtal för tandvård ska omfatta minst följande:

 • undersökningar och utredningar
 • hälsofrämjande insatser
 • behandling av sjukdoms- och smärttillstånd
 • reparativ vård.

Du kan använda det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget som en delbetalning av ett avtal om abonnemangstandvård. Du kan däremot inte få ersättning från högkostnadsskyddet för tandvård som ingår i ditt abonnemangsavtal.

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du ansöka om förhandsprövning om rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Fyll i och skicka blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag till Försäkringskassan så prövar vi om du har rätt till det.

Blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidragpdf

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du fått tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3 000 kronor. Kostnaden beräknas utifrån det lägsta av referenspriset och tandläkarens pris. Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden.

Exempel:

En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på 20 000 kronor. Tandläkaren tar ut samma pris som referenspriset. Du behöver då först betala 3 000 kronor för att komma upp till högkostnadsskyddets första nivå.

Av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, det vill säga 12 000 kronor, betalar du sedan 50 procent. Det blir 6 000 kronor. Av de kostnader som överstiger 15 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor, betalar du 15 procent. Det blir 750 kronor.

Du betalar därmed totalt 9 750 kronor (3 000 + 6 000 + 750). Du har då fått 10 250 kronor (20 000 – 9 750) i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den utförda tandvården. 

Ja, men om du använder bidraget för att betala en del av dina tandvårdskostnader drar vi först av bidragets belopp före beräkningen av ersättningen från högkostnadsskyddet.

Exempel:

Anna besöker tandläkaren för en undersökning. Vid undersökningen ser tandläkaren att Anna behöver en konstgjord tand i form av en krona. I Annas behandling ingår åtgärder till ett sammanlagt referenspris på 5 500 kronor. Det betyder att Anna kan få ersättning från högkostnadsskyddet, eftersom gränsen går vid 3 000 kronor.

Anna kan använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen, men om hon gör det dras bidraget av vid beräkningen av ersättning från högkostnadsskyddet. Om Annas bidrag är 150 kronor beräknas alltså ersättningen från högkostnadsskyddet utifrån 5 350 kronor i stället för 5 500 kronor.

Ja. Din tandläkare eller tandhygienist måste ha en prislista med både pris och referenspris för olika åtgärder.

I prislistan ska det stå om tandläkaren eller tandhygienisten tar ut ett högre pris än referenspriset. Det ska det också stå om tandläkaren erbjuder dig någon form av garanti för utförda behandlingar.

Du har också rätt till skriftlig information från din tandläkare om vilka material som används för din behandling.

Vid mer omfattande behandlingar har du rätt till en skriftlig behandlingsplan med uppgifter om

 • diagnosen som tandläkaren har ställt
 • den behandling som tandläkaren föreslår och varför
 • eventuellt förslag till alternativa behandlingar
 • behandlingen kan ge rätt till statligt tandvårdsstöd
 • pris och referenspris för åtgärderna.

Behandlingsplanen ska vara skriven på ett sådant sätt att du förstår vad som står i den.

Din tandläkare eller din tandhygienist kan föreslå åtgärder som du inte kan få ersättning för men är då skyldig att upplysa dig om det. Du ska då få veta vilka andra åtgärder för samma tillstånd som ger dig rätt till ersättning.

På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) webbplats hittar du referenspriser för tandvårdsbehandlingar.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats

Du har rätt att få ett kvitto och ett undersökningsprotokoll.

På kvittot ska det stå vad varje åtgärd kostar och vad referenspriset är, så att du lätt kan jämföra dessa. Det ska också stå om du har fått ersättning för en del av kostnaderna från högkostnadsskyddet.

Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska du tillsammans med kvittot få en kopia av det underlag som tandläkaren har fått från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget.

Efter varje undersökning ska du få ett protokoll av tandläkaren eller tandhygienisten direkt efter undersökningen. Med undersökning menas undersökningar och utredningar som omfattar en allmän bedömning av dina tänder. Det gäller alltså inte vid undersökning av enstaka tänder eller ett enstaka problem, till exempel vid akutbesök.

Undersökningsprotokollet ska innehålla

 • allmän information om din tandhälsa
 • råd om hur du ska sköta dina tänder
 • diagnos för tänder som behöver behandlas.

Nej. Tandläkaren eller tandhygienisten kan inte kräva någon ersättning från dig. Hen ansvarar alltid för att bedöma om du kan få ersättning för en åtgärd. Om du inte hade rätt till ersättningen, är det tandläkaren eller tandhygienisten som blir skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

Är du inte nöjd med den tandvård som du fått eller det pris du fått betala ska du i första hand vända dig till den som har utfört vården. Om ni inte kan komma överens kan du gå vidare med dina klagomål:

För folktandvården, vänd dig till ditt landstings patientnämnd (kan även kallas förtroendenämnd).

För privat tandvård, vänd dig till Privattandläkarnas förtroendenämnd, telefon 08-555 446 55 eller e-post:

info@ptl.se.

För privata tandläkare som inte är anslutna till Privattandläkarna, vänd dig till Patientförsäkringsföreningen, telefon 08-522 782 90 eller via deras webbplats

Patientförsäkringsföreningen (pff.se).

För privat tandvård bedriven av Praktikertjänst AB, vänd dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd, telefon 010-128 36 00 eller e-post:

synpunkter@ptj.se.

Om du anser dig felbehandlad kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Inspektionen för vård och omsorgs webbplats