Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

13 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska arbeta inom EU/EES eller i Schweiz.

 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som ska arbeta i ett land inom EU/EES eller i Schweiz. Informationen gäller dig som ska arbeta tillfälligt i ett annat land och bor kvar i Sverige, men också dig som flyttar till ett annat land för att arbeta.

Du som arbetar i mer än ett land samtidigt eller växelvis hittar mer information om arbete i flera länder på sidan Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Om du arbetar på distans i ett annat land räknas arbetet oftast vara utfört i det land du fysiskt befinner dig, även om din arbetsgivare eller uppdragsgivare är i ett annat land.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan innan du börjar arbeta i ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på den här blanketten. 

Uppgifter vid flytt till eller arbete i ett annat land (5459)pdf öppnas i nytt fönster Du som ska flytta utomlands ska även kontakta Skatteverket.

Det är viktigt att alla medföljande barn och vuxna i familjen anmäler till oss när de flyttar från Sverige, och att alla vuxna i familjen anmäler om de börjar arbeta i ett annat land än tidigare.

Flytta utomlands

Om du ska vara utsänd från Sverige eller arbeta i flera länder ska du också ansöka om intyg om tillämplig lagstiftning. Läs mer om det under den rubrik som passar in på din situation. 

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska fortsätta vara försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär dels att du kan få ersättning från Försäkringskassan, dels att du eller din arbetsgivare ska betala sociala avgifter till Sverige.

Du omfattas oftast av socialförsäkringslagstiftningen i det land där du arbetar, men om du är utsänd eller arbetar i flera länder gäller andra regler. Du kan inte omfattas av två länders lagstiftning inom EU/EES eller i Schweiz samtidigt. Vilken ersättning du kan få och vilka sociala avgifter du eller din arbetsgivare ska betala varierar mellan länderna. Ta därför reda på vad som gäller i det land vars lagstiftning du omfattas av.

Försäkrad i Sverige

Om du är offentligt anställd i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, och bara har en arbetsgivare, omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land där din arbetsgivare finns oavsett var du utför ditt arbete.

Om du är offentligt anställd i ett land och arbetar för en privat arbetsgivare i ett annat land, omfattas du av lagstiftningen i det land där din offentliga arbetsgivare finns.

Vem räknas som offentligt anställd?

Offentligt anställd är ett begrepp som används inom EU/EES och Schweiz när man avgör vilket land en person ska vara försäkrad i. Varje land bestämmer vem som räknas som offentligt anställd i det landet. I Sverige gäller att de som arbetar inom stat, kommun eller region räknas som offentligt anställda.

 

Du som är utsänd av en arbetsgivare i Sverige för att arbeta i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz omfattas oftast av svensk socialförsäkringslagstiftning. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

Om vi kommer fram till att du är utsänd, så skickar vi intyg A1 till dig. Du visar intyget i det land där du arbetar, så att de vet att du kan få ersättning från Försäkringskassan och att din arbetsgivare betalar sociala avgifter till Sverige.

Om vi kommer fram till att du inte är utsänd, så omfattas du inte av svensk lagstiftning under tiden du arbetar i det andra landet. Det betyder att du inte har rätt till de flesta ersättningarna från Försäkringskassan. Kontakta myndigheterna i det landet om vad som gäller för dig.

När räknas jag som utsänd?

Du räknas som utsänd om allt det här stämmer in på dig:

  • Du utför arbete för din arbetsgivares räkning i ett annat land i högst två år, och din arbetsgivare fortsätter att bedriva verksamhet i Sverige under den tiden.
  • Du ersätter inte någon annan utsänd person på arbetsplatsen i det andra landet.
  • Du har omfattats av svensk socialförsäkringslagstiftning i minst en månad före utsändningen.

Du och din arbetsgivare ska ansöka om intyg A1 som visar att du omfattas av svensk lagstiftning under din utsändning. Kom ihåg att vissa uppgifter som du lämnar måste styrkas av din arbetsgivare. Du ansöker om intyget genom att redogöra för din arbetssituation på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)pdf öppnas i nytt fönster Om du är utsänd till ett annat land i flera omgångar och resterande tid arbetar i Sverige kan i stället reglerna om arbete i flera länder gälla för dig.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Vad är intyg A1?

Du behöver ha intyg A1 när du arbetar som anställd eller egenföretagare i mer än ett land inom EU/EES eller Schweiz. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det är det landet du kan få ersättning från och till det landet som sociala avgifter ska betalas för dig. Du får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land vars lagstiftning du omfattas av. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Du eller din arbetsgivare kan visa upp intyget för berörda institutioner i de länder där du arbetar för att visa att sociala avgifter inte ska betalas för dig där.

Kontakta Försäkringskassan om din situation ändras

Ditt intyg A1 gäller inte om förutsättningarna förändras. I vissa situationer kan du behöva ett nytt intyg. Kontakta oss om

  • du har bytt arbetsplats i det landet du är utsänd till
  • din utsändningsperiod har blivit kortare eller längre än planerat
  • du blir anställd av det företag som du sänts ut till
  • du har blivit anställd av en arbetsgivare i det landet du är utsänd till
  • du byter arbetsgivare i Sverige
  • det företag som du sänts ut till lånar ut dig till ett annat företag i samma land eller i ett annat land.
 

Du som är egenföretagare omfattas oftast av socialförsäkringslagstiftningen i det land där du bedriver din verksamhet. Men om du tillfälligt bedriver verksamhet i ett annat land kan du i vissa fall fortsätta att omfattas av svensk lagstiftning. Du ska i så fall ansöka om intyg A1. Kom ihåg att vissa uppgifter som du lämnar måste styrkas med kompletterande handlingar om din verksamhet. Du begär intyget genom att redogöra för din arbetssituation på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)pdf öppnas i nytt fönster Om vi kommer fram till att du omfattas av svensk lagstiftning under tiden du arbetar för ditt företag tillfälligt i ett annat land skickar vi intyg A1 till dig.

Vad är intyg A1?

Du behöver ha intyg A1 när du arbetar som anställd eller egenföretagare i mer än ett land inom EU/EES eller Schweiz. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det är det landet du kan få ersättning från och till det landet som sociala avgifter ska betalas för dig. Du får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land vars lagstiftning du omfattas av. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Du eller din arbetsgivare kan visa upp intyget för berörda institutioner i de länder som du arbetar för att visa att sociala avgifter inte ska betalas för dig där.

 

Även du som pendlar mellan olika länder i Norden ska anmäla till Försäkringskassan innan du börjar arbeta utomlands. Kontakta myndigheten i det land där du arbetar för att ta reda på vad som gäller för dig.

Myndigheter i de andra nordiska länderna

Danmark 

Udbetaling Danmark (borger.dk)

Norge       

NAV (nav.no)

Finland        

Folkpensionsanstalten (kela.fin)

Island       

Tryggingastofnun (tr.is)

Webbsidor om att arbeta i ett annat nordiskt land och bo i Sverige

Det finns tre informationstjänster som vänder sig till dig som är eller funderar på att bli gränspendlare i Danmark, Norge  eller Finland.

Øresunddirekt (Sverige-Danmark)
Øresunddirekt (oresunddirekt.se)

Grensetjänsten (Sverige-Norge)
Grensetjänsten (grensetjansten.com)

Nordkalottens Gränstjänst (Sverige, Finland och Norge)
Gränstjänst (granstjanst.se)

 

Särskilda regler gäller för dig som arbetar i flera länder. Läs mer på sidan Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

 

Vanliga frågor

Om du arbetar på distans räknas det som arbete i det land där du är när du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel arbetar en del av din dag hemifrån, men din ordinarie arbetsplats är i ett annat land, så anses du arbeta i två länder. Läs mer om det på sidan Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Ja, du ska anmäla att du arbetar utomlands så att vi kan utreda om du ska fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Du omfattas oftast av lagstiftningen i det land där du arbetar och du kan inte tillhöra två länders lagstiftning samtidigt. Du anmäler på Mina sidor.

När du arbetar på ett havsgående fartyg räknas det som att du arbetar i det land vars flagg fartyget för. Det innebär att du omfattas av det landets socialförsäkringslagstiftning. Det spelar ingen roll om du arbetar som anställd eller som egenföretagare ombord på fartyget.

Om du bor i det land där din arbetsgivare har sin verksamhet omfattas du i stället av det landets lagstiftning, även om fartyget för ett annat lands flagg.

Om du arbetar på ett svenskflaggat fartyg, eller är bosatt i Sverige och din arbetsgivare har sin verksamhet här, ska du ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan som visar att du omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Du ansöker på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)pdf öppnas i nytt fönster

Om du arbetar på ett fartyg som för annat lands flagg ska du kontakta myndigheten i det landet för att ta reda på vad som gäller för dig.

Du som arbetar som flyg- eller kabinpersonal och har en stationeringsort inom EU/EES eller i Schweiz omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land där din stationeringsort finns. Det är det landet du kan få ersättning från.

Om du är stationerad i Sverige ska du ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan. Kom ihåg att bifoga handlingar som visar var du har din stationeringsort och vilka länder du flyger till och från, till exempel anställningsavtal och arbetsschema. Du ansöker på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)

Om du inte är stationerad i Sverige ska du kontakta myndigheten i det land där du är stationerad för att ansöka om intyg A1. Kontakta Försäkringskassan om din stationeringsort är i ett land utanför EU/EES eller i Schweiz.

Om du har mer än en arbetsgivare gäller andra regler för dig. Läs mer om det på sidan Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Det beror på vilket land du ska arbeta i för reglerna skiljer sig mellan länderna. Kontakta oss så hjälper vi dig med vad som gäller i just din situation.

Ja, det finns möjlighet att göra undantag från reglerna genom att Försäkringskassan träffar en överenskommelse med myndigheten i det andra landet. Du ansöker om undantag, så kallad dispens, hos myndigheten i det land vars lagstiftning du vill omfattas av.

Vill du omfattas av svensk lagstiftning ska du kontakta Försäkringskassan.

Du betalar själv den patientavgift som finns i landet. Ta reda på vad som gäller i det land där du arbetar, eftersom patientavgiften och hur mycket vård som ingår kan skilja sig mycket från det svenska systemet.

Har du familjemedlemmar som flyttar med dig och inte arbetar kan de också ha rätt till vårdförmåner både i Sverige och i det land där du arbetar.

Du skaffar ditt EU-kort från det land vars socialförsäkringslagstiftning du omfattas av.

När ditt intyg slutat gälla kan du ansöka om ett nytt. Det gör du på Mina sidor.

Ja, du har rätt till vård i det land där du arbetar. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i det landet där du arbetar för mer information.

Ja. Du behöver ha intyg E106 - även kallat S1 - från det landet som du arbetar i. Ansök om intyget hos motsvarigheten till Försäkringskassan i landet som du arbetar i. Du får två exemplar av intyget i orginal. Skicka båda exemplar till Försäkringskassan, Utlandsärenden, Box 1164, 621 22 Visby. Försäkringskassan kommer sedan att utfärda ett intyg som ger dig rätt till sjukvård, tandvård och läkemedel på samma sätt som personer som är försäkrade i Sverige.

Ja, om du inte arbetar i Sverige behövs ett intyg, E 109 (S1) från landet där du bor och arbetar. Intyget ger ditt barn rätt till sjukvård i Sverige till svensk patientavgift. Det ger även barnet rätt till statligt tandvårdsstöd.

Ansök om intyget hos motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du bor och arbetar. Du får två exemplar. Skicka båda intygen i original till Försäkringskassan, Utlandsärenden, Box 1164, 621 22 Visby.

När det land där du arbetar har godkänt intyget har du rätt till den vård som ingår i landets allmänna vårdsystem. Ta reda på vad som gäller i det land där du arbetar.

Om Försäkringskassan anser att du fortfarande bor i Sverige har du bara rätt till vård som inte kan vänta tills du kommer hem. För att få sådan vård visar du upp ditt svenska EU-kort.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte fungerar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg