Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Regeländringar sommaren 2018

29 juni 2018

Under sommaren 2018 träder flera regeländringar i kraft inom socialförsäkringsområdet. Här kan du läsa om ändringarna.

Ny förvaltningslag 1 juli

Den 1 juli 2018 får vi en ny förvaltningslag (2017:900) som syftar till att förenkla kontakten med oss myndigheter, stärka rättssäkerheten, öka förståelsen för besluten och snabba på ärendehanteringen.

Höjning av garantinivån för sjukersättning och aktivitetsersättning 1 juli

Riksdagen beslutade den 14 december 2017 om en höjning av garantinivån för sjukersättning och aktivitetsersättning med 0,08 prisbasbelopp från och med 1 juli 2018. Lagändringen innebär att alla ärenden med garantiersättning ska räknas om från och med juli 2018.

Ökade krav på arbetsgivare att få anställda tillbaka i arbete införs 1 juli

Från och med 1 juli 2018 kommer alla arbetsgivare som har anställda som antas vara borta från arbete mer än 60 dagar att behöva göra en plan för återgång i arbete. Syftet är att tydliggöra rehabiliteringsansvaret och att säkerställa att individen får ett bra stöd i sjukskrivningsprocessen. Samtidigt utvidgas det arbetsplatsnära stödet som ger arbetsgivarna bättre förutsättningar att arbeta proaktivt med sjukfrånvaron. Det nya stödet kallas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Höjda tak i sjukpenningen 1 juli

Höjda tak införs i sjukpenningen, vilket innebär att SGI (sjukpenninggrundande inkomst) för sjukpenning baseras på 8 prisbasbelopp i stället för på 7,5. Detta innebär att det kommer att finnas tre olika inkomsttak för utbetalning av förmån.

  • 7,5 gånger prisbasbeloppet för tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning
  • 8 gånger prisbasbeloppet för sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön
  • 10 gånger prisbasbeloppet för föräldrapenning

Förändringar 1 juli för studerande som blir sjuka under studierna

Regeringen har beslutat om en förändring i Studiestödsförordningen (2000:655) från och med 1 juli. Förändringen innebär att även den som är halvtidssjukskriven från sina heltidsstudier ska kunna behålla sitt studiestöd under förutsättning att hen har en väldokumenterad sjukdom med risk för en eller flera längre sjukperioder under en tolvmånadersperiod. I dag godkänner Försäkringskassan enbart sjukperioden för den som studerar med studiestöd och som inte klarar av att studera alls på grund av sjukdom, oavsett studiernas omfattning.

Utvecklingsersättningen höjs 1 juli

Före 1 juli 2018 lämnas utvecklingsersättning med 145 respektive 48 kronor per dag. Den som är under 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, men inte uppfyller kraven för rätt till a-kassa, får efter 1 juli 158 kronor per dag om hen:

  • har gått ut gymnasiet,
  • har fyllt 20 år och deltar i en folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte eller
  • omfattas av ett utbildningskontrakt.

Annars får den försäkrade 57 kronor per dag.

SGI-regler ändras för studerande 1 juli och företagare 1 augusti

Även personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel ska få rätt till skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. För den som startar upp ett aktiebolag ska SGI beräknas på samma sätt som när en person startar upp en enskild firma. Lagändringarna för företagares SGI börjar gälla 1 augusti 2018. Lagändringarna för studenter börjar gälla 1 juli 2018.

Underhållsstödet för barn över 15 år höjs 1 augusti

Underhållsstödet höjs för barn över 15 år från 1 augusti 2018. Höjningen innebär att barn som fyllt 15 år får ytterligare 350 kronor per månad. För dig som får ett fullt underhållsstöd varje månad betyder det att beloppet höjs från 1 723 kronor till 2 073 kronor. Det höjda beloppet betalas ut från och med september.

Tillbaka till nyhetsarkivet