Webbinnehållsvisning (JSR 286) Actions
Loading...

Försäkringskassans arbete med assistansersättningen ligger fast

22 December 2016

Regeringens regleringsbrev för 2017

Från att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” till att ha ”ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen”.
Den omdiskuterade formuleringen i regeringens regleringsbrev för 2016 har ändrats i regleringsbrevet till Försäkringskassans för 2017.
– Den ändrade formuleringen är ett förtydligande av det uppdrag som vi fick förra året och innebär egentligen ingen skillnad i vårt sätt att arbeta inom området funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta på den väg vi lagt fast, säger generaldirektör Ann-Marie Begler.

Varje år ger formulerar regeringen i regleringsbrev till myndigheterna målet för verksamheten.

Så här ser den nya målformuleringen för assistansersättningen ut:

”Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.”

Den nya målformuleringen för assistansersättningen lyfter fram att Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska ”präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning” och att besluten ska vara ”likvärdiga över hela landet”. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande och behålla ett ”särskilt fokus på den ökande timutvecklingen”.

I regleringsbreven ges varje år en rad uppdrag till myndigheten.

Här är några av uppdragen.

Assistansersättningen

Konsekvenserna för kvinnor och män med assistansersättning med anledning av domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet, ”annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den funktionshindrade”, ska analyseras. Rapporten ska vara klar 15 december 2017.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Regeringen vill ha en analys av utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning där skillnaden mellan kvinnor och män samt diagnosutvecklingen tas upp. En särskild redovisning ska göras av övergångar från aktivitetsersättning till sjukersättning samt övergångar från aktivitetsersättning till sjukpenning i särskilda fall speciellt andelen som i anslutning till det att aktivitetsersättning avslutas vid 30 års ålder erhåller någon av förmånerna och bostads- respektive boendetillägg. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Förstärkta insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning  

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska utreda behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. I uppdraget ingår att skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Sjukförsäkringen

Sjukfrånvarons utveckling för kvinnor och män ska följas upp och analyseras med beaktande av diagnosutvecklingen. Även inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt tidsgränserna i sjukförsäkringen ska analyseras.

Dessutom ska utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning liksom övergångar från aktivitetsersättning till sjukersättning samt övergångar från aktivitetsersättning till sjukpenning i särskilda fall redovisas.

Försäkringsmedicinska utredningar

Regeringen vill veta vilka åtgärder Försäkringskassan tagit för att säkerställa kvalitet och enhetlighet i de bedömningar som görs efter att en försäkringsmedicinsk utredning har gjorts.

Tillbaka till nyhetsarkivet