Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Positiva resultat i årsredovisningen

12 mars 2018

Försäkringskassan har ökat kvaliteten i handläggningen genom rättssäkrare bedömningar och bättre service, men produktiviteten har minskat något. Det visar myndighetens årsredovisning för 2017.

Försäkringskassans årsredovisning för det gångna året visar att myndighetens satsning på ökad kvalitet i handläggningen, med särskilt fokus på rättssäker­het, har gett goda resultat. Årsredovisningen slår också fast att Försäkringskassan i stort uppfyller de mål som satts upp i regleringsbrevet, men att det finns områden som kan utvecklas ytterligare.

Rättssäkerheten i handläggningen ökar

Rättssäkerheten i handläggningen bedöms ha utvecklats positivt under 2017 och andelen av Försäkringskassans beslut som ändras efter egen omprövning eller i förvaltningsrätten minskar.

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar minskar också. Handläggningstiderna är relativt stabila och allmänheten anser i högre grad än tidigare att deras ärende handläggs snabbt.

Samtidigt finns det fortsatta utmaningar. Inom sjukpenning och aktivitetsersättning behöver Försäkringskassan bli bättre på att agera i ett tidigt skede i handläggningen, till exempel genom att begära komplettering av underlag eller inleda utredningsinsatser. Inom assistansersättning behöver myndigheten bli bättre på att värdera medicinska underlag och att hantera rättspraxis vid utredningar.

Årsredovisningen visar att Försäkringskassan kan bli bättre gällande förvaltnings­rättsliga aspekter, som till exempel dokumentation, värdering av underlag och beslutsmotiveringar.

Bättre service

Även den service Försäkringskassan ger allmänheten har utvecklats positivt under det gångna året. Väntetiderna i telefon har förkortats och myndighetens digitala tjänster fungerar väl.

Antalet besök på Försäkringskassans webbplats ökade med cirka 25 procent jämfört med 2016 och uppgår nu till cirka 50 miljoner årligen. Dessutom använder allt fler personer möjligheten att ansöka om förmåner digitalt, och inom tillfällig föräldrapenning är nästan samtliga ansökningar digitala.

Något sämre produktivitet

Produktiviteten i handläggningen har minskat något mot föregående år, vilket troligen är en följd av den generella satsningen på att förbättra rättssäkerheten men som också lett till något ökade kostnader i handläggningen.

Sjukfrånvaron bland myndighetens medarbetare har minskat något och Försäkringskassan fortsätter arbetat med att sänka den ytterligare.

Årsredovisningen slår fast att de mål som regeringen gett myndigheten i regleringsbrevet gällande sjukförsäkringen och assistansersättningen uppfyllts delvis och att målet inom föräldraförsäkringen uppfyllts helt. Detta är oförändrat sedan föregående år.

Försäkringskassans årsredovisning 2017

Tillbaka till nyhetsarkivet