Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Läkarutlåtanden en trygghet för patienten Actions
Loading...

Läkarutlåtanden en trygghet för patienten

Text Läkarutlåtande en trygghet för patienten Actions
Loading...

Vi vill göra det enklare och tryggare för patienten. Därför har vi speciella läkarutlåtanden för assistansersättning, bilstöd, handikappersättning, sjukersättning och vårdbidrag. Blanketterna underlättar inte bara för patienten, utan även för läkaren. Det är enklare att lämna rätt information!

Tre perspektiv

Bild på Eva mamma till Lilly Patient och anhörig
- När jag ansökte om assistans­ersättningen till Lilly krävdes flera läkarbesök. Det tog tid och varje gång fick jag ta ledigt från jobbet. Med läkarutlåtandena hoppas jag att det blir enklare. Att jag kan känna en trygghet i att det blir rätt från början, säger Eva, mamma till Lilly.
 

Bild på Patrik personlig handläggarePersonlig handläggare 
- Jag är beroende av medicinska underlag för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av personens behov av ersättning. Om det saknas uppgifter i underlagen måste jag be läkaren att komplettera dem och personen får vänta längre på ett beslut, förklarar Patrik, personlig handläggare.
 

Bild på Karin speciallistläkare Specialistläkare
- Det är viktigt för mig att min patient får en korrekt bedömning av Försäkringskassan. Gör jag rätt från början och använder Försäkringskassans blankett minskar risken för fel och även behovet av återbesök för komplettering, säger Karin, specialistläkare.

 

De nya blanketterna

Här hittar du blanketterna för assistansersättning, bilstöd, handikappersättning, sjukersättning och vårdbidrag.

text 2 läkarutlåtande en trygghet för patienten Actions
Loading...

Bra att tänka på


Den senaste versionen av läkarutlåtandena finns alltid på Försäkringskassans webbplats.
Intyg och blanketter för sjukvården
    
Läkarutlåtande för sjukersättning kommer att finnas i journalsystemet när ditt landsting, din region eller din journalleverantör ansluter sig till elektronisk överföring av läkarutlåtanden.

Preliminärt blir detta från hösten 2017. Fram till dess kan du hämta blanketten på Försäkringskassan webbplats, fylla i den, spara den i din dator och skriva ut den.


  
Läkarutlåtandena skickas med post till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund
 

Vanliga frågor

Det har inte funnits något specifikt läkarutlåtande för assistansersättning. Istället har Läkarutlåtande om hälsotillstånd (3200) använts eller så har läkaren skrivit ett intyg i fritext. Det har inte varit tydligt vilken medicinsk information som Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma ett ärende. 

I januari 2014 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att redovisa åtgärder för bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen. I återrapporteringen till regeringen redovisade Försäkringskassan bland annat vilken medicinsk information som behövs för att kunna ta ställning till rätten till assistansersättning samt behovet av ett läkarutlåtande för assistansersättningen. 

I 2016 års regleringsbrev fick Försäkringskassan i uppdrag att verka för att läkarutlåtandena håller hög kvalitet. De medicinska underlagen är en viktig grund när Försäkringskassan ska bedöma rätten till assistansersättning. Det nya läkarutlåtandet ger läkaren ett stöd för att lämna relevant information till Försäkringskassan. 

Assistansersättning kan inte beviljas för sjukvårdande insatser enligt hälso- sjukvårdslagen (1982:763), HSL (51 kap. 5 § SFB). Försäkringskassan behöver därför få information om personen får några sådana insatser.

Läkarutlåtande om hälsotillstånd (3200) har använts i handikappersättningsärenden, men det var inte fullt ut anpassat till förmånen. Därför har vi tagit fram ett speciellt läkarutlåtande för handikappersättning. 
Läkarutlåtanden för vårdbidrag och bilstöd har arbetas om för att det ska vara tydligt för läkaren vilken medicinsk information som Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma ett ärende. 

Det neuropsykiatriska utlåtandet är utformat ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och ger inte svar på frågor som Försäkringskassan behöver för att kunna göra en bedömning av rätten till ersättning. 

I arbetet med att ta fram och omarbeta läkarutlåtandena har Försäkringskassan sett över vilken typ av information som vi behöver få från hälso- och sjukvården. De nya läkarutlåtandena innehåller därför frågor om patientens diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsningar, medicinsk behandling och hur funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningarna förväntas utvecklas över tid. Det är uppgifter som Försäkringskassan behöver få från hälso- och sjukvården. 

Frågor om patientens hjälpbehov, vård- och tillsynsbehov och merkostnader finns inte med i läkarutlåtandena eftersom Försäkringskassan alltid gör en utredning med den som ansöker om en ersättning. 

Det har inte funnits något läkarutlåtande specifikt för sjukersättning. Istället har Läkarutlåtande om hälsotillstånd (3200) använts.

Arbetet med att ta fram ett nytt läkarutlåtande för sjukersättning har sin bakgrund i det kvalitetsarbete som omfattar medicinska underlag hos Försäkringskassan.

Det nya läkarutlåtandet för sjukersättning har ny struktur, nya frågeställningar med tillhörande hjälptexter. I läkarutlåtandet tydliggör Försäkringskassan vilken medicinsk information som behövs från hälso- och sjukvården för att kunna fatta rättssäkra beslut om ersättning. Rätt medicinsk information från början skapar en trygghet och minskar behovet av att komplettera de medicinska underlagen.

Enligt 3 § förordningen 2002:986 ska ett läkarutlåtande bifogas vid ansökan om sjukersättning. Det är lämpligt att läkarutlåtandet lämnas på den blankett som Försäkringskassan har fastställt. Men om en läkare kan lämna uppgifterna om den försäkrades hälsotillstånd på något annat sätt behöver uppgifterna inte lämnas på den fastställda blanketten. 

Ja, de äldre blanketterna för vårdbidrag och bilstöd är fortfarande giltiga under en övergångsperiod.

Läkarutlåtande om hälsotillstånd (3200) som använts vid ansökan om sjukersättning kommer att fasas ut i samband med att nästan alla förmåner får egna medicinska underlag samt att landsting och regioner ansluter sig till elektronisk överföring av läkarutlåtande och medicinsk dialog.

Ja, på Försäkringskassans webbplats finns ifyllandsansvisningar och hjälptexter till läkarutlåtandena. 

Blanketter och Intyg