Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya regler för föräldrar med underhållsstöd

Om ett barn får underhållsstöd från Försäkringskassan ska den förälder som inte bor tillsammans med barnet betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet.

Sedan 1 april 2016 gäller nya regler. De innebär att om föräldern som inte bor med barnet betalar tillbaka underhållsstödet i tid och med rätt belopp till Försäkringskassan minst sex månader i följd, så kommer vi att kontakta båda föräldrarna. Det beror på att föräldrarna själva ska komma överens om underhållet och Försäkringskassan ska inte längre betala ut fullt underhållsstöd.

Om det finns särskilda skäl till varför en egen överenskommelse inte skulle fungera, kan Försäkringskassan besluta om att fortsätta betala ut underhållsstöd för barnet.

Ni som föräldrar ska komma överens

Du och den andra föräldern ska komma överens om ett månadsbelopp och hur pengarna ska betalas.

Underhållet ska betalas i förskott inför kommande månad – exempelvis ska underhållet för december månad vara betalat senast den 30 november. Ett tips är att lägga upp ett autogiro så att ni båda kan vara säkra på att pengarna kommer fram i tid.

Om underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet

Om Försäkringskassan räknar fram att barnet kan ha rätt till ett så kallat utfyllnadsbidrag så kommer vi att meddela er om det..

Exempel: Den ena föräldern ska betala 500 kronor direkt till den andra föräldern. Mellanskillnaden på 1 073 kronor betalas ut från Försäkringskassan. Totalt blir det 1 573 kronor om barnet är 15 år eller yngre.

Försäkringskassan hjälper dig

Försäkringskassan ska genom information och stöd hjälpa föräldrar att själva komma överens om underhållsbidrag till sina barn.

Vi erbjuder ett beräkningsverktyg för att räkna ut ett rättvist underhållsbidrag, liksom möjligheten att boka webbmöte för att få extra stöd från en av våra handläggare.

Beräkna underhållsbidrag

Vanliga frågor

Om föräldrarna sköter betalningarna själva kan fler barn få mer i underhållsbidrag. Underhållsbidraget (den summa den ena föräldern betalar till den andra) kan vara högre än underhållsstödsbeloppet och ska grundas på vad barnet kostar och hur mycket varje förälder kan bidra med. Genom att själva komma överens om ett underhållsbidrag blir det dessutom tydligare för föräldrarna att det är de har ett försörjningsansvar för barnen.

För det första ska Försäkringskassan genom stöd och råd hjälpa föräldrar att komma överens om underhållsbidrag till barn. Den service Försäkringskassan kan erbjuda föräldrar är bland annat ett nytt beräkningsverktyg som finns på webbplatsen.

För det andra ska Försäkringskassan inte längre betala ut något underhållsstöd i de fall en underhållsskyldig förälder har betalat rätt belopp till Försäkringskassan i rätt tid minst sex månader i följd. I stället ska föräldrarna i fortsättningen sköta underhållet själva om de inte kan visa på särskilda skäl. Försäkringskassan kommer att kontakta berörda föräldrar och informera om detta. Om inte betalningarna fungerar som de ska kan boföräldern ansöka om underhållsstöd på nytt.

Om det finns särskilda skäl till varför en överenskommelse mellan dig och den andra föräldern inte skulle fungera, kan Försäkringskassan besluta att fortsätta betala ut underhållsstöd för barnet.

Webbmötets syfte är att hjälpa föräldrar att komma överens om ett underhållsbidrag för barnen. Försäkringskassan ska stötta och ge information om hur man beräknar ett underhållsbidrag. Vi ska också hjälpa föräldrar att skriva avtal om underhållsbidrag.

Mötet gör att föräldrarna kan få samma information samt höra varandras frågor och svar samtidigt.

Förmånen finns till för olika kundgrupper: föräldrar som separerat där barnet bor växelvist, ensamstående föräldrar och studerande 18-20 år.

Underhållsstöd är ett bidrag till barn vars föräldrar inte bor tillsammans och där betalningen av underhållsbidrag inte fungerar.

Underhållsstödet är högst 1 573 kronor per barn och månad till och med månaden när barnet fyller 15 år och 1 723 kronor därefter. Det betalas ut till den förälder som barnet bor tillsammans med. Underhållsstödet syftar till att försäkra att barn som endast bor med en förälder får en rimlig ekonomisk levnadssituation.

När ett barn bor hos endast en av föräldrarna, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Hur stort underhållsbidraget ska vara baseras på barnets ekonomiska behov och på vilka inkomster föräldrarna har och därmed kan bidra med.

Försäkringskassan ska hjälpa föräldrar att få kunskap om hur de kan lösa försörjningen av barnet på egen hand. Vi ska även informera om möjligheten att få hjälp från kommunen i form av ett samarbetssamtal och vart de kan vända sig för att boka ett sådant.

Nu finns ett nytt beräkningsverktyg på Försäkringskassans webbplats. Där kan man skriva in sina inkomster och utgifter samt räkna ut vad barnet har för behov av underhåll. Försäkringskassan kommer också att kunna hjälpa och stödja föräldrarna genom samtal om man upplever att det är svårt att komma överens om ett underhållsbidrag för barnet. Det är inte meningen att Försäkringskassan ska lösa föräldrarnas konflikter. I sådana fall kan vi hänvisa dem till kommunernas samtalsledare.

I de fall den bidragsskyldige föräldern inte betalar för sitt barn, kan man ansöka om underhållstöd från Försäkringskassan igen.

Om man inte kan komma överens om ett underhållsbidrag, kan man vända sig till kommunen och samarbetssamtalen för att försöka hitta lösningar på problem gällande barnet som man inte kan kommunicera om idag. Om man efter samarbetssamtalen ändå inte kan komma överens kan man vända sig till ett juridiskt ombud för att få underhållsbidrag fastställt i domstol. Det kan dock vara förenat med kostnader. Om den förälder som inte barnet bor hos inte betalar något för barnet kan man ansöka om underhållsstöd.

Eftersom många barn då skulle få ett högre belopp än vad de har idag. Anledningen är att maxbeloppet för underhållsstöd (den summa Försäkringskassan betalar ut) är 1 573 kronor per månad och barn, medan det inte finns något maxbelopp för underhållsbidrag (den summa föräldrarna hanterar själva).

Underhållsbidraget ska istället baseras på barnets behov (verkliga kostnader) och föräldrarnas betalningsförmåga, vilket inte är fallet med underhållsstödet. Det är istället ett lägsta-belopp som staten kan gå in och betala till de barn vars föräldrar inte själva har möjlighet att försörja sitt barn. Många gånger täcker underhållsstödet inte de behov barnet har.

Nej, underhållsstödet kommer endast att dras in om betalningarna av betalningsbeloppet till Försäkringskassan har gjorts i rätt tid under minst sex månader i följd. I de fall de inte har gjort det kommer Försäkringskassan att fortsätta betala underhållsstöd.

I de fall betalningarna av underhållsbidrag först fungerar som de ska, men av någon anledning slutar att göra det går det bra att ansöka om underhållsstöd igen.

Om den bidragsskyldiga föräldern bor utomlands och betalar ett underhållsbidrag till Försäkringskassan påverkas inte boföräldern och barnets underhållsstöd även om den bidragsskyldige har betalat i rätt tid i minst sex månader i följd.