Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om ersättning till riskgrupper

Frågor och svar om ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Regeringen har beslutat om ett antal sjukdomstillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19 som kan ge rätt till ersättning. För att ha rätt till ersättning för riskgrupper måste du ha ett läkarintyg som visar att du har någon av de sjukdomstillstånden:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 %) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.

Ersättningen gäller för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Det gäller även om du är behovsanställd och varit tvungen att avstå från inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Du har rätt till ersättning om du:

 • har arbete men ett sjukdomstillstånd som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19.
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen för att undvika smittspridning på arbetsplatsen.
 • kan visa upp ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av riskgrupperna.

Du ersätts med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag. Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

 • 804 kronor per dag vid 100 procent.
 • 603 kronor per dag vid 75 procent.
 • 402 kronor per dag vid 50 procent.
 • 201 kronor per dag vid 25 procent.

Du kan söka ersättning för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Ja. Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Ja. Du måste ha ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av riskgrupperna för covid-19. De flesta regioner kan utfärda digitala intyg. Du kan via minaintyg.se skicka ett läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Nej, men vid ansökan måste du uppge att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån, eller att din arbetsgivare inte kan anpassa din arbetssituation så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Ansökan öppnar den 24 augusti. Då kan du ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli. Eftersom det är en helt ny ersättning behöver vi bygga en ny e-tjänst för att kunna ta emot ansökningar. När e-tjänsten är klar hittar du den på Mina sidor.

E-tjänsten för att söka ersättningen öppnar den 24 augusti. Utbetalningen kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Då vi räknar med högt tryck när ansökan öppnar kan handläggningen ta längre tid än en månad.

Eftersom det är en helt ny ersättning måste Försäkringskassan bygga en ny e-tjänst för att kunna ta emot ansökningar. När ansökan öppnar den 24 augusti kan du ansöka om ersättning retroaktivt för tid från 1 juli.

Ja, om du är behovsanställd och har inbokade pass som du måste avstå på grund av risk för att smittas av covid-19 kan du söka ersättning för de arbetstimmarna. Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

För att ha rätt till ersättning ska du sakna möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

Samma regler som gäller för anställda gäller också för dig som är egenföretagare.

Du har inte rätt till ersättning under din semester. Om du tagit ut semester under till exempel hela augusti kan du ansöka om ersättning för juli och september men inte för den tid du hade semester.