Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nej till ny enhet för brottsbekämpning

29 augusti 2017

Försäkringskassan säger nej till förslaget att inrätta en särskild enhet hos myndigheten för utredning av bidragsbrott. Förslaget kommer från betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet.  

– Det är polisens ansvar att utreda brott. Att vi har en väl fungerande kontrollverksamhet och anmäler ett stort antal misstänkta bidragsbrott betyder inte att Försäkringskassan har den kompetens som krävs för att leda och driva en brottsbekämpande verksamhet, säger generaldirektör Ann-Marie Begler.

Utredningen med förslag på hur brottsligheten mot välfärdssystemen ska bekämpas leddes av Lars-Erik Lövdén och lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i maj. Betänkandet innehåller förslag på en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Det förslag som fått störst uppmärksamhet handlar om att inrätta en enhet för utredning av bidragsbrott vid Försäkringskassan. Enheten ska bland annat fatta beslut om att inleda och leda förundersökning om brott enligt bidragsbrottslagen.

– Försäkringskassan anser att det är mycket angeläget att bekämpningen av brott mot välfärdssystemen är effektiv och rättssäker. Det är viktigt för att upprätthålla trovärdigheten och tilliten för systemen. Noggranna kontroller ligger inom vårt uppdrag, säger generaldirektör Ann-Marie Begler.

– Men att utreda brott är och ska vara polisens arbete. Att Polismyndigheten i dag inte klarar att utreda tillräckligt många brott är inte ett skäl för att flytta över verksamheten till en annan myndighet. Riksdagen och regeringen skulle i stället tydligare kunna styra upp verksamheten genom exempelvis öronmärkta medel.

Utredningen föreslår att den nya enheten ska inrättas den 1 juli 2018. Helt uteslutet, tiden är alldeles för kort, anser Försäkringskassan som också anser att utredningens beräkningar av kostnaderna för inrättandet av enheten är för lågt beräknade.

Utöver den nya enheten innehåller utredningen en rad förslag. Försäkringskassan är positiv till flera av dem. Det gäller till exempel förslag om ökat informationsutbyte mellan myndigheter, att fler ärendeslag ska falla under bidragsbrottslagen, och att en samordnad statlig utbetalningsfunktion inrättas.

I betänkandet diskuteras även de försäkringsmedicinska utredningarna.

– Vi anser, precis som utredningen, att landstingen bör få ett lagstadgat ansvar att utföra försäkrings¬medicinska utredningar avseende assistansersättning. Med bättre möjligheter att få försäkringsmedicinska utredningar inom assistansersättning skulle risken minska att beslut fattas med ett otillräckligt eller felaktigt underlag, säger Ann-Marie Begler.

Försäkringskassans remissyttrandepdf öppnas i nytt fönster

Utredningens betänkandepdf öppnas i nytt fönster


Tillbaka till nyhetsarkivet