Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pressmeddelande

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

1 sep. 2021

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också att förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

30 juli 2021

Prognos: Socialförsäkringens utgifter för 2021 i nivå med 2020

År 2020 ökade utgifterna för socialförsäkringen kraftigt på grund av de tillfälliga regeländringar som gjorts till följd av pandemiutbrottet. Liksom vid föregående prognostillfälle, beräknas de totala utgifterna för 2021 bli höga och i paritet med 2020, 237 miljarder kronor.

13 juli 2021

Stor ökning av andelen barnfamiljer med låg ekonomisk standard under pandemiåret 2020

Andelen ekonomiskt utsatta barnfamiljer minskar över tid samtidigt som ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper av barnfamiljer ökar. Under 2020 har andelen barnfamiljer med låg inkomststandard ökat. Det är några av resultaten från Försäkringskassans årliga rapport Barnhushållens ekonomi 2021.

12 juli 2021

Myndigheter föreslår bättre möjligheter för informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Just nu pågår flera initiativ och arbeten för att se till att de felaktig utbetalade kronorna blir färre. Som ett led i detta arbete föreslår fem myndigheter gemensamt ändringar i Lagen om underrättelseskyldighet.

6 juli 2021

Allt fler vabbar – men inte alla

Idag publicerar Försäkringskassan en studie av uttaget av tillfällig föräldrapenning (vab). Rapporten visar att uttaget av antalet dagar mellan åren 2009 till 2018 har ökat. Ökningen är större än befolkningstillväxten under samma period. Den största ökningen står hushåll för som har en sammanlagd inkomst på minst 700 000 kronor per år.

29 juni 2021

Socialförsäkringen i siffror 2021

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

22 juni 2021

Fler ansökte om bostadsbidrag under pandemin

Coronapandemin har haft omfattande påverkan på det svenska samhället. I samband med att arbetslösheten stigit har behovet av bostadsbidrag ökat. Ökningen har varit särskilt tydlig bland unga personer utan barn. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan som analyserar pandemins påverkan på bostadsbidragen.

8 juni 2021

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 2020

Under pandemiåret 2020 anpassades många delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och för att förenkla för människor. I rapporten Socialförsäkringen och coronapandemin som släpps idag analyserar Försäkringskassan utfallet och konstaterar att användningen av socialförsäkringen har varit omfattande och att många – men inte alla – anpassningar har gett önskad effekt.

7 juni 2021

Drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp har beviljats sedan lagändringen 2019

Idag lämnar Försäkringskassan in svar på ett regeringsuppdrag om att, efter den lagändring som trädde i kraft 1 november 2019, följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp enligt LSS. I rapporten analyseras och beskrivs också orsakerna till besluten.

30 maj 2021

Dubbeldagar tas ut för var fjärde barn

Idag på Mors dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av så kallade dubbeldagar. En dubbeldag är när båda föräldrarna tar ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Den nya statistiken visar att ungefär en fjärdedel av barnen som föddes 2019 hade föräldrar som nyttjade möjligheten att vara hemma med barnet samtidigt som sin partner.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>