Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om assistansreformen

Assistansreformen genomfördes 1994 och syftade till att ge människor med betydande och långvariga funktionsnedsättningar en möjlighet att leva ett liv som andra med möjlighet att vara delaktig i samhället. Rätten att själv välja assistansutförare skapar tilltro och trygghet för dem som är berättigade till assistans.

Rätten att välja har också av naturliga orsaker medfört att många privata utförare vuxit fram. Idag väljer ca 65 procent av de som beviljas assistans detta genom privata anordnare.

Personer med rätt till assistans har många gånger en beroendeställning till sin personliga assistent eller utförare. Att assistansen utförs i brukarens egna hem försvårar också samhällets insyn för att säkerställa kvalitén i den utförda assistansen. Sammantaget ställer dessa förhållanden höga krav, både på Försäkringskassans handläggning, företagens ansvarstagande och etik, god insyn och starka kontrollfunktioner, inte minst från berörda myndigheters sida.

Antalet personer med assistans har legat på en konstant nivå sedan flera år tillbaka. Det innebär att de bolag som verkar på den marknaden bara kan växa genom att öka sina andelar genom att locka över kunder, eller genom att deras egna kunder blir berättigade till fler timmar.

Det är viktigt att påpeka att de allra flesta företag Försäkringskassan möter, är seriösa och arbetar för individens bästa. Men det finns också bolag som bedriver en direkt kriminell verksamhet. Vi har den senaste tiden också upptäckt att det finns företag som inte drar sig för att använda sig av otillbörliga metoder för att rekrytera nya kunder. Det handlar ibland om en mycket aggressiv marknadsföring med kriminella inslag. Det visar sig även leda till situationer där brukare far illa och i en del fall till och med vanvårdas.

Fusket inom assistansen har på senare tid fått medial uppmärksamhet. Och det är bra. Det finns helt klart behov av att kriminella företag försvinner från assistansmarknaden. Det kan bara betraktas vara till gagn för såväl brukare som seriösa aktörer. Vi har nu även sett det finns företag som använder sig av medarbetare på Försäkringskassan för att expandera.

Ett aktuellt exempel är en medarbetare hos oss som på uppmaning av ett assistansbolag tagit ut sekretesskyddade uppgifter på assistansberättigade, dvs. personnummer, ur Försäkringskassans system och uppgifter om andra assistansbolag. Uppgifterna har lämnats över till det aktuella bolaget. Syftet har varit att skapa en konkurrensfördel genom information om vilka de assistansberättigade är, vilka deras anordnare är och hur de kan kontaktas.

Som medarbetare på Försäkringskassan ska man agera på ett sätt som inger förtroende för myndigheten och för vårt socialförsäkringssystem. Min bild är att de allra, allra flesta som arbetar hos oss har en hög etik och moral och ett mycket stort engagemang i verksamheten och för brukarna. Det som nu har upptäckts, går tvärt emot den värdegrund som Försäkringskassan vilar på. Men det kan inte nog betonas att det handlar om enstaka medarbetare. De brott det kan röra sig om är tjänstefel, dataintrång eller brott mot tystnadsplikt. För bolagens del kan det handla om medverkan till de nyssnämnda brotten eller mutbrott. Men det är givetvis polis och åklagare som utreder och avgör vilken brottsrubricering som är aktuell.

Försäkringskassan har polisanmält den medarbetare som varit föremål för utredning och även polisanmält företrädaren för assistansbolaget. Vi har dessvärre nu även misstankar mot ytterligare personer som har jobbat eller jobbar på Försäkringskassan. Misstankar är även riktade mot ytterligare bolag verksamma inom assistansen. Vi arbetar intensivt med att kartlägga omfattningen av det som har skett och kommer att polisanmäla det vi upptäcker. Vi vet i dag inte hur många bolag eller anställda på Försäkringskassan som är inblandade.

Försäkringskassan kommer att vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fusket och kriminalitet, i vilken form den än upptäcks.

För mig som generaldirektör för Försäkringskassan är brottsligheten inom assistansen en prioriterad fråga. Min avsikt är att gå till botten med det som nu uppdagats. Jag vill peka på följande åtgärder som vi har vidtagit och som vi håller på att vidta.

För det första har vi kraftigt intensifierat de interna kontrollerna. För det andra har vi utökat resurserna för våra internutredare. För det tredje har vi begränsat tillgången till information i våra system. Det handlar till exempel om att vi avgränsat behörigheter för våra medarbetare. Vi har också stramat åt vilken information som finns tillgänglig i våra system. Allt detta gör vi för att minska möjligheterna till den här typen av brott.

Men det behövs mer för att hålla rent mot fusket. Försäkringskassan kommer att vidta de åtgärder vi har möjlighet till. Vi når dock inte ända ut till assistansbolagen. Därför krävs det också förstärkt tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)- den myndighet som har i uppdrag att utöva tillsyn över assistansbolagen. De kontroller man gör i dag räcker inte. De måste utökas, samtidigt som man måste göra rätt från början. Det innebär en utvecklad kontroll i samband med tillståndsgivningen, men också bättre tillsyn när bolagen fått sina tillstånd. Det bör också diskuteras om den lagstiftning som finns är helt ändamålsenlig. Vi vill även förbättra och utveckla samarbetet med till exempel Polisen och Skattemyndigheten.

Självklart behöver assistansbranschen föregå med gott exempel och agera etiskt och korrekt, det kan inte nog betonas. Det går inte heller att bortse från det ansvar varje anställd på Försäkringskassan har.

Fuskande och oetiska bolag undergräver och hotar själva assistansreformen. Därför bör det vara ett egenintresse för branschen att motverka alla former av fusk och manipulationer.  

Låt mig slå fast att assistansreformen är viktig. Förtroendet för assistansen hos brukarna och allmänheten är avgörande för assistansersättningens fortsatta legitimitet. Värnandet av assistansreformen är beroende av en bransch som agerar korrekt. Ett försvagat förtroende minskar tilltron till den och äventyrar därmed brukarnas rätt till ett liv på samma villkor som andra. Därför måste vi alla, myndigheter, bolag och brukare visa att vi inte accepterar fusk, oegentligheter och brottslighet som gröper ur legitimiteten och därmed hela reformen.

Ann-Marie Begler
generaldirektör, Försäkringskassan

DN Debatt. ”Fler av våra medarbetare misstänks för assistansfusk” (dn.se)