Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kraftsamling mot fusk och ökade sjuktal

Fokus på fusket inom assistansersättningen, de ökade sjuktalen och ökad tillgänglighet är de områden som Försäkringskassans nya generaldirektör ser som de viktigaste områdena framöver.

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter, och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Det innebär att Försäkringskassan är en del av det Sverige som vi är stolta över, med ett starkt socialförsäkringssystem som ger människor trygghet i olika livssituationer. Försäkringskassan har under lång tid arbetat hårt för att utveckla myndighetens verksamhet för att göra det rättssäkert, enkelt och tryggt att ta kontakt med oss. Det är ett arbete som jag menar har gett resultat. Samtidigt är jag medveten om att vi har mycket kvar att göra. Det är min uppgift att tillsammans med mina medarbetare förstärka den utvecklingen ytterligare.

Utgiftsökningarna inom sjukförsäkringen är oroande. Sedan 2010 har utgifterna för sjukpenningen ökat med 11 miljarder kronor och i vår senaste prognos räknar vi med att den ökar med ytterligare 8 miljarder fram till år 2016. En ökad sjukfrånvaro gräver på så sätt djupa hål i statsbudgeten och riskerar att tränga undan andra reformer. Det finns därför anledning att kraftsamla för att bryta denna trend.

För 20 år sedan infördes den viktiga reformen med personlig assistans för dem i vårt samhälle som lever med svåra funktionsnedsättningar. Det är en unik försäkring som skapar möjlighet för personer med funktionsnedsättning att leva som andra. Under senare år har emellertid ett antal fall uppdagats där överutnyttjande och fusk inom assistansersättningen stått i fokus. Mörkertalet är stort, men regeringens utredning från 2012 pekar på i storleksordningen 2 till 3 miljarder kronor årligen. Det är pengar som skulle kunna satsas på skolan, på jobben och inom vården. Istället går de rakt ner i fuskarnas fickor. Det är oacceptabelt.

De ökade sjuktalen och de kraftigt ökade kostnaderna för assistansersättningen sätter press på vårt socialförsäkringssystem. Det är angeläget att Försäkringskassan förbättrar sitt arbete för att människor i Sverige fortsatt ska få den service de förtjänar och de ersättningar de har rätt till. Vi måste värna systemets legitimitet.

Som nytillträdd generaldirektör för Försäkringskassan vill jag lyfta fram följande områden där vi ska öka våra ansträngningar:

Fusk med assistansersättningen ska kraftfullt motverkas

Assistansersättningen som infördes 1994 har gjort det möjligt för många människor som lever med funktionsnedsättning att leva ett bättre liv med ökat självbestämmande och frihet. Den reformen måste värnas. Vi behöver därför motverka all form av missbruk kring personlig assistans, för att skapa trygghet för brukaren.

Missbruket inom assistansen ger inte bara mindre resurser till de människor som är i behov av den, det urholkar också förtroendet för reformen i stort. Det är oroväckande, inte minst för de människor som är beroende av assistansersättningen för att leva ett liv på samma villkor som alla andra. Försäkringskassan kommer utifrån kunskap om hur fusket ser ut, ta fram en kraftfull åtgärdsplan, där såväl behov av samarbete med andra aktörer som egna åtgärder lyfts fram.

De ökade sjuktalen ska ner

Sjuktalen måste ner. Här har bland annat arbetsgivarna och hälso- och sjukvården ett stort ansvar för att människor inte ska hamna i långvarig sjukfrånvaro. Men vi inom Försäkringskassan behöver också internt se över hur vi arbetar för att fortsätta att utveckla och förstärka samarbetet med bland andra arbetsgivarna, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen så att människor får det stöd och den rehabilitering de behöver när de väl är i sjukförsäkringen.

Vårt nya uppdrag, som bland annat innebär att vi ska identifiera arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsuppdrag, kommer att växla upp arbetsgivarnas ansvar ytterligare. Samtidigt behöver vi inom Försäkringskassan bli bättre på att arbeta med våra sjuktal internt på myndigheten så att vi som arbetsgivare går i bräschen i arbetet för att få ner sjuktalen.

Vi måste se till att skapa möjlighet till arbete i stället för sjukskrivning och bli mer effektiva och tydliga i våra egna rutiner i hur vi arbetar med sjukskrivningsprocessen. Det handlar bland annat om att öka kvaliteten i utredningar och bedömningar av arbetsförmåga så att rätt person får rätt ersättning redan vid det första beslutet om sjukpenning.

Men det handlar också om att tillvarata arbetsförmågan under den pågående sjukskrivningen. Det gäller till exempel att se till att vi i anslutning till dag 91 och 181 i sjukskrivningen ökar kvaliteten i utredning och bedömning av vilken arbetsförmåga den sjukskrivne har, för att se på vilket sätt han eller hon kan återgå till arbetsmarknaden. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse. Det är viktiga stationer för att påskynda och underlätta den nödvändiga rehabiliteringen.

Ökad tillgänglighet

Försäkringskassans medborgarfokus ska fortsätta att genomsyra hela verksamheten. Vi ska på alla sätt vi kan göra det lätt att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har, och det ska vara enkelt att ansöka om de förmåner eller bidrag man har rätt till. Försäkringskassan ska fortsätta utveckla tillgängligheten, både på nätet och i våra e-tjänster, i vår kundservice och på våra servicekontor. Här har Försäkringskassan höga ambitioner.

Det svenska välfärdssystemet är unikt. Vi behöver tillsammans arbeta på bred front för att förebygga sjukskrivningar, hjälpa de som är sjukskrivna tillbaka till arbetslivet, och samtidigt värna människors rätt till socialförsäkringen. Jag är beredd att öka Försäkringskassans ansträngningar så att vårt bidrag kan bli så effektivt som möjligt.

Ann-Marie Begler
Generaldirektör, Försäkringskassan

Lars-Åke Brattlund
Försäkringsdirektör för sjukförsäkringen, Försäkringskassan

Senast uppdaterad