Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rätten till internationell vård

Man kan få rätt till ersättning för vårdkostnader med stöd av ersättningslagen under förutsättning att vården ingår i de svenska vårdförmånerna.

I de svenska vårdförmånerna ingår sådan vård som skulle ha bekostats av landstingen om den getts i Sverige. Försäkringskassan administrerar kostnader och ersättningar för internationell vård men landstingens yttrande spelar roll i om en person har rätt till ersättning eller inte.

Man har rätt till planerad vård i ett annat EU-/EES-land under följande förutsättningar:

  • Sverige ska vara behörig stat för vårdförmåner. Det innebär att man oftast bor eller arbetar i Sverige
  • Vården man ska få eller har fått, ska vara vård som skulle ha bekostats av det allmänna i Sverige 
  • Vården ska ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
  • Vården ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Ersättning kan ges för hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Försäkringskassan måste enligt lag inhämta yttrande från det landsting som ansvarar för den sökandens vård för att kunna fatta ett beslut. Landstingets yttrande har betydelse för beslutet. Detta gäller både för planerad vård och ersättning i efterhand för redan genomförd vård. Rätten till planerad vård prövas enligt lag om ersättning för kostnader till följd av
vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ersättningslagen). Landstingets yttrande är en del av beslutsunderlaget.