Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Handläggningstiden inom omprövningen

I vilken del av verksamheten är det som ni har 25 veckors handläggningstid?

Det är inom omprövningen som vi för tillfället har en handläggningstid på upp till 25 veckor och då framför allt inom sjukförsäkringen. Omprövningsenheten är den del där vi handlägger ärenden som tidigare fått avslag och där den försäkrade har begärt att beslutet ska omprövas.

Gäller det här hela Försäkringskassans handläggning?

Nej, de längre handläggningstiderna gäller bara omprövningen. Där vi handlägger nyansökningar har vi normala handläggningstider.

Varför har köerna blivit så långa?

Under det senaste året har Försäkringskassan rekryterat fler handläggare inom sjukförsäkringen vilket har gjort att de 90- och 180-dagarsbedömningar, som ska göras enligt lagstiftningen, har hunnits med på ett bättre sätt. Därmed har det blivit fler indrag och avslag, vilket gör att fler vill ha sin sak prövad.

Vad gör ni åt det?

Vi har ett åtgärdsprogram där hela myndigheten bidrar och vi jobbar intensivt med att korta handläggningstiden. Dels så anställer vi mer personal på omprövningen och dels så omfördelar vi personal till omprövningen. När det gäller nyanställd personal så är det viktigt att komma ihåg att det tar viss tid innan de är upplärda och i fullt arbete.

Kunde ni inte ha förutsett detta?

Vi förutsåg att volymerna skulle öka med tanke på förstärkningen i handläggningen men det fanns initialt inga indikationer på att volymerna skulle bli så höga. När vi såg att volymerna översteg prognoserna började vi vidta åtgärder. Tiden har tyvärr varit en kritisk faktor.

Vad är målet, vad är normal handläggningstid?

JO har vid upprepade tillfällen understrukit betydelsen av att Försäkringskassan fattar sina beslut om omprövning inom sex veckor om inte särskilda skäl föranleder annat. Vårt mål är därför en handläggningstid på sex veckor.

När ska ni ha nått målet?

Vi bedömer att vi till i slutet på juni ska vara tillbaka på sex veckors handläggningstid inom omprövningen.

Vad har ni att säga till alla kunder som får vänta så här länge?

Handläggningstiden inom omprövningen är idag oacceptabelt lång vilket vi beklagar. Vi har full förståelse att det leder till frustration hos dem som vänt sig till oss för att få en omprövning av sitt ärende. Vi jobbar intensivt med att korta handläggningstiden och målet är vi till den sista juni ska vara nere på sex veckors handläggningstid inom omprövningen.