Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och regionsnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,1 dagar i april 2021. Sjukpenningtalet har minskat lite jämfört med förra månaden. Sjukpenningtalet har överhuvudtaget legat stilla sedan augusti 2018 men trenden bröts i april 2019, och sedan minskade i början av 2020. Det har sedan blivit fler som är sjuka i landet på grund av covid-19. Sjukpenningtalet är dock fortfarande lägre än för ett år sedan, 2,4 procent lägre jämfört med april 2020. Antalet sjukfall har ökat men majoriteten av sjukrivningarna var korta, vilket leder till att sjukpenningtalet är lägre trots den pågående pandemin. Sjukpenningtalet minskar i långsammare takt sedan juli 2020, men tenderar att minska mer sedan fler och fler har vaccinerat sig i landet.

Sjukpenningtalet

Skillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men i långsammare takt

Den sexåriga uppgången i sjukpenningtalet bröts under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen minska och från inledningen av 2018 minskar också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal. Sedan årsskiftet 2018 har dock denna minskning bromsat in något. Sjukpenningtalet har minskat för båda kön i de flesta regionerna. Sedan sommaren 2020 minskar dock enbart kvinnors sjukpenningtal, medan mäns sjukpenningtal har planat ut och sedan börjat minska igen i april. Skillnaden mellan kvinnor och män har fortsatt minska.

Sjukpenningtalet har minskat från 9,4 till 9,1 dagar under det senaste året. Den initiala minskningen pågick fram till augusti 2018. Därefter stod utvecklingen i princip still, men minskade i april 2019. Under hösten 2018 fanns tecken på att inflödet i nya sjukskrivningar åter tenderade att öka, men det har blivit en nedåtgående tendens under det första halvåret 2019. Sedan 2019 har sjukpenningtalet fortsatt att minska i långsam takt. Samtidigt minskar antalet långa sjukfall till följd av den tidigare inflödesminskningen eftersom den begränsar antalet sjukfall som potentiellt kan bli långa. Sedan mars 2020 har coronapandemin pågått i landet. Efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde i Sverige, började sjukpenningtalet återigen minska i juli och fortsatt att minska i långsam takt.

Den regionala variationen i sjukpenningtalet i april 2021 var lite mindre jämfört med april 2020. Skillnaderna minskade i samband med att sjukpenningtalet minskade, men sedan utplaningen av sjukpenningtalet från augusti 2018 har variationen i sjukpenningtalet fluktuerat, och minskade sedan långsamt sedan september 2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män har gradvis fortsatt att minska. Kvinnornas sjukpenningtal var 86 procent högre än männens i april 2020 och 83 procent högre i april 2021.

Utvecklingen i länen

Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och män

Sjukpenningtalet för alla kommunerexe öppnas i nytt fönster