Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet har under det senaste året minskat från 9,3 dagar till 9,0 dagar, för att sedan öka igen till nästan samma nivå 9,2 dagar. Sedan mars 2020 har coronapandemin pågått i landet. Efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde Sverige, började sjukpenningtalet återigen minska i juli 2020 och har sedan fortsatt att minska i långsam takt fram till juli 2021. Det senaste halvåret har sjukpenningtalet ökat något.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och regionnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga sjukpenningtalet var 9,2 dagar i december 2021 och har ökat jämfört med förra månaden. Jämfört med december 2020 är sjukpenningtalet 0,5 procent lägre. Sedan 2017 har sjukpenningtalet minskat långsamt. Den minskande trenden har fortsatt under pandemin, med undantag för en kort period under den första vågen och de senaste månaderna då det ökat något. Pandemin ledde till en ökning av antalet startade sjukfall men majoriteten av de coronarelaterade sjukskrivningarna var korta, och pandemins effekt på den underliggande minskningen av sjukpenningtalet har därför varit marginell. Antalet startade sjukfall på grund av psykiatriska diagnoser och rörelseorganens sjukdomar har minskat något under pandemin. Under 2021 har varaktigheten bland sjukfall ökat något, det vill säga att sjukfallens längd har ökat. Det har ett samband med de regelförändringar som skett i början av året, som gjort att färre sjukfall har avslutats i samband med prövning mot normalt förekommande arbete vid dag 180 i sjukfallet.Sjukpenningtalet

Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal har de senaste månaderna varit oförändrade

Efter en sexårig uppgång i sjukpenningtalet började det minska under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen i sjukpenningtalet avta fram till mitten av 2018. Under 2018 till 2020 var den regionala spridningen oförändrad, men har under har det senaste halvåret minskat något. Den regionala variationen i sjukpenningtalet i december 2021 var något mindre än december 2020.

Sedan inledningen av 2018 har också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal minskat fram till april i år. Därefter har skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal i princip varit oförändrade. Kvinnornas sjukpenningtal var 83 procent högre än männens i december 2020 och 81 procent högre i december 2021.

Under de första månaderna av pandemin ökade sjukpenningtalet både för kvinnor och män. Sedan juli 2020 så har sjukpenningtalet åter minskat och minskningen har varit kraftigare för kvinnors sjukpenningtal än för mäns. Sjukpenningtalet har dock ökat något för både kvinnor och män de senaste fyra månaderna.

Skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män, och mellan olika regioner har tendensen att minska i samband med att sjukpenningtalet minskar.

Sjukpenningtalet (Statistikdatabasen)