Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet har minskat från 9,4 till 9,0 dagar under det senaste året. Sedan mars 2020 har coronapandemin pågått i landet. Efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde Sverige, började sjukpenningtalet återigen minska i juli 2020 och har sedan fortsatt att minska i långsam takt.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och regionnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,0 dagar i juli 2021. Sjukpenningtalet är i princip oförändrat jämfört med förra månaden. Sedan 2018 har sjukpenningtalet minskat långsamt. Den minskande trenden har fortsatt under pandemin, med undantag för en kort period under den första vågen. Pandemin ledde till en ökning av antalet startade sjukfall men majoriteten av sjukskrivningarna var korta, och pandemins effekt på den underliggande minskningen av sjukpenningtalet har därför varit marginell. Sjukpenningtalet är nu 4,4 procent lägre än i juli 2020.

Sjukpenningtalet

Skillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men i långsammare takt

Efter en sexårig uppgång i sjukpenningtalet började det minska under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen avta och sedan inledningen av 2018 har också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal minskat. Under 2020 minskade enbart kvinnors sjukpenningtal, medan mäns planade ut. Sedan februari 2021 har sjukpenningtalet minskat även för män och därefter har skillnaden mellan kvinnor och män varit oförändrad..

Kvinnornas sjukpenningtal var 85 procent högre än männens i juli 2020 och 83 procent högre i juli 2021. Den regionala variationen i sjukpenningtalet i juli 2021 var lite mindre jämfört med juli 2020. Skillnaderna har tendensen att minska i samband med att sjukpenningtalet minskar. Variationen i sjukpenningtalet har minskat långsamt sedan september 2020. 

Utvecklingen i länen

Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och män

Sjukpenningtalet för alla kommunerexe öppnas i nytt fönster