Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och länsnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,6 dagar i juli 2019. Sjukpenningtalet har i stort sett legat still sedan augusti 2018 men trenden bröts april 2019 och minskade då från 9,7 till 9,6 dagar..

Historia Utfall

Skillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men i långsammare takt

Den sexåriga uppgången i sjukpenningtalet bröts under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen minska och från inledningen av 2018 minskar också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal. Sedan årsskiftet har dock denna minskning bromsat in något.

Sjukpenningtalet har minskat från 9,8 till 9,6 dagar under det senaste året. Den initiala minskningen pågick fram till augusti 2018. Därefter stod utvecklingen i princip still, men minskade i april 2019 och ligger kvar på samma nivå i juni 2019. Under hösten 2018 fanns tecken på att inflödet i nya sjukskrivningar åter tenderade att öka. Tendenserna kvarstår, men med en svagare ökning än tidigare befarat. Samtidigt minskar antalet långa sjukfall till följd av den tidigare inflödesminskningen eftersom den begränsar antalet sjukfall som potentiellt kan bli långa.

Den regionala variationen i sjukpenningtalet är något större i juni 2019 jämfört med juni 2018. Skillnaderna minskade i samband med att sjukpenningtalet minskade, men sedan utplaningen av sjukpenningtalet från augusti 2018 har de ökat igen. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män har gradvis fortsatt att minska, från att kvinnornas sjukpenningtal var 91 procent högre än männens i juni 2018 till att vara 89 procent högre i juni 2019. Sedan årsskiftet går minskningen dock långsammare och det finns en risk att utvecklingen bryts om sjukpenningtalet vänder uppåt.

Utvecklingen i länenpdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och mänpdf öppnas i nytt fönster

Sjukpenningtalet för alla kommunerexe öppnas i nytt fönster