Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet har ökat något sedan slutet av sommaren 2021. I juli 2021 låg sjukpenningtalet på 9,0 dagar men har sedan ökat till knappt 9,5 dagar i maj 2022. Sedan mars 2020 har coronapandemin pågått i landet. Efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde Sverige, började sjukpenningtalet återigen minska i juli 2020 och har sedan fortsatt att minska i långsam takt fram till juli 2021.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och regionnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga sjukpenningtalet var 9,46 dagar i maj 2022 och har ökat något jämfört med förra månaden. Jämfört med maj 2021 är sjukpenningtalet knappt 5 procent högre. Sedan 2017 har sjukpenningtalet minskat långsamt. Den minskande trenden har fortsatt under pandemin, med undantag för en kort period under den första vågen och har sedan juli 2021 ökat. Pandemin ledde till en ökning av antalet startade sjukfall men majoriteten av de coronarelaterade sjukskrivningarna var korta, och pandemins effekt på den underliggande minskningen av sjukpenningtalet har därför varit marginell. Antalet startade sjukfall på grund av psykiatriska diagnoser och rörelseorganens sjukdomar har minskat något under pandemin, men vi har under slutet av 2021 sett en gradvis ökning av de psykiatriska. Under 2021 har varaktigheten bland sjukfall ökat något, det vill säga att sjukfallens längd har ökat. Det har ett samband med de regelförändringar som skett i början av året, som gjort att färre sjukfall har avslutats i samband med prövning mot normalt förekommande arbete vid dag 180 i sjukfallet.Sjukpenningtalet

Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal har under det senaste året varit oförändrat.

Efter en sexårig uppgång i sjukpenningtalet började det minska under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen i sjukpenningtalet avta fram till mitten av 2018. Under 2018 till 2020 var den regionala spridningen oförändrad, men har sedan minskat något till februari i år. Från februari har spridningen långsamt ökat. Den regionala variationen i sjukpenningtalet i maj 2022 var något mindre än maj 2021.

Sedan inledningen av 2018 har också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal minskat fram till juli 2021. Därefter har skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal inte ändrats märkbart. Kvinnornas sjukpenningtal var 82 procent högre än männens i maj 2022, och skillnaden har det senaste året gått från en liten minskning till att öka tillbaka till samma nivå. Jämfört med maj förra året så är det ingen märkbar skillnad.

Under de första månaderna av pandemin ökade sjukpenningtalet både för kvinnor och män. Sedan juli 2020 så har sjukpenningtalet åter minskat och minskningen har varit kraftigare för kvinnors sjukpenningtal än för mäns. Det senaste året har sjukpenningtalet dock ökat till samma nivå som när pandemin startade, för både kvinnor och män.

Skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män, och mellan olika regioner har tendensen att öka i samband med att sjukpenningtalet ökar. Vilket vi ser nu i och med att sjukpenningtalet ökar så har både skillnaden mellan kvinnor och män, samt skillnaden mellan regionerna också börjat att öka något.

Sjukpenningtalet (Statistikdatabasen)