Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet har minskat från 9,4 till 9,0 dagar under det senaste året. Sedan mars 2020 har coronapandemin pågått i landet. Efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde Sverige, började sjukpenningtalet återigen minska i juli 2020 och har sedan fortsatt att minska i långsam takt.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och regionnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,0 dagar i juni 2021. Sjukpenningtalet är i princip oförändratjämfört med förra månaden. Sedan 2018 har sjukpenningtalet minskat långsamt. Den minskande trenden har fortsatt under pandemin, med undantag för en kort period under den första vågen. Pandemin ledde till en ökning av antalet startade sjukfall men majoriteten av sjukskrivningarna var korta, vilket leder till att sjukpenningtalet är lägre trots den pågående pandemin. Sjukpenningtalet är nu 4,8 procent lägre än i juni 2020.

Sjukpenningtalet

Skillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men i långsammare takt

Efter en sexårig uppgång i sjukpenningtalet började det minska under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen avta och sedan inledningen av 2018 minskar också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal. Under 2020 minskade enbart kvinnors sjukpenningtal, medan mäns planade ut. Sedan februari 2021 har sjukpenningtalet minskat även för män.

Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män har gradvis fortsatt att minska. Kvinnornas sjukpenningtal var 85 procent högre än männens i juni 2020 och 83 procent högre i juni 2021. Den regionala variationen i sjukpenningtalet i juni 2021 var lite mindre jämfört med juni 2020. Skillnaderna har tendensen att minska i samband med att sjukpenningtalet minskar. Variationen i sjukpenningtalet har minskat långsamt sedan september 2020. 

Utvecklingen i länen

Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och män

Sjukpenningtalet för alla kommunerexe öppnas i nytt fönster