Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och regionsnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,3 dagar i november 2020. Sjukpenningtalet har minskat lite men i stort sett oförändrat jämfört med förra månaden. Sjukpenningtalet har överhuvudtaget legat stilla sedan augusti 2018 men trenden bröts i april 2019. Sjukpenningtalet minskade sedan och låg i mars 2020 på 9,3 dagar vilket är fyra procent lägre än ett år tidigare. Det har sedan blivit fler som är sjuka i landet. Anledningen är framför allt coronakrisen och att kraven för att få sjukpenning har sänkts i samband med denna. Sjukpenningtalet är dock fortfarande lägre än för ett år sedan, 1,5 procent lägre jämfört med november 2019. Antalet sjukfall ökade men fler långa sjukfall har avslutats, vilket leder till att sjukpenningtalet minskar något nu under den pågående pandemin. Sjukpenningtalet minskar i långsammare takt sedan juli.

Sjukpenningtalet

Skillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men i långsammare takt

Den sexåriga uppgången i sjukpenningtalet bröts under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen minska och från inledningen av 2018 minskar också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal. Sedan årsskiftet 2018 har dock denna minskning bromsat in något. Sjukpenningtalet minskade för båda kön i de flesta regionerna mellan januari och mars 2020 men har ökat därefter, men skillnaden mellan kvinnor och män har minskat sedan mars. Detta kan vara för att mäns sjukpenningtal har ökat mer än kvinnors under pandemin. Båda kvinnor och män har lägre sjukpenningtal i november jämfört med oktober.

Sjukpenningtalet har minskat från 9,7 till 9,3 dagar under det senaste året. Den initiala minskningen pågick fram till augusti 2018. Därefter stod utvecklingen i princip still, men minskade i april 2019. Under hösten 2018 fanns tecken på att inflödet i nya sjukskrivningar åter tenderade att öka, men det har blivit en nedåtgående tendens under det första halvåret 2019. Sedan 2019 har sjukpenningtalet fortsatt att minska i långsam takt. Samtidigt minskar antalet långa sjukfall till följd av den tidigare inflödesminskningen eftersom den begränsar antalet sjukfall som potentiellt kan bli långa. Efter tre månaders ökning på grund av coronapandemin, började sjukpenningtalet återigen minska i juli.

Den regionala variationen i sjukpenningtalet i november 2020 var lite större jämfört med november 2019. Skillnaderna minskade i samband med att sjukpenningtalet minskade, men sedan utplaningen av sjukpenningtalet från augusti 2018 har variationen i sjukpenningtalet fluktuerat. Sedan slutet av 2019 har skillnaden varit liten. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män har gradvis fortsatt att minska, från att kvinnornas sjukpenningtal var 88 procent högre än männens i november 2019 till att vara 84 procent högre i november 2020.

Utvecklingen i länen

Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och män

Sjukpenningtalet för alla kommunerexe öppnas i nytt fönster