Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuellt sjukpenningtal

Sjukpenningtalet har minskat från 9,4 till 9,0 dagar under det senaste året. Sedan mars 2020 har coronapandemin pågått i landet. Efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde Sverige, började sjukpenningtalet återigen minska i juli 2020 och har sedan fortsatt att minska i långsam takt fram till juli 2021. I augusti har sjukpenningtalet ökat något.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och regionnivå samt för kvinnor och män. Det är stora skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män – kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns.

Det aktuella resultatet

Det genomsnittliga sjukpenningtalet ligger på 9,0 dagar i augusti 2021 och har ökat något jämfört med förra månaden. Sedan 2018 har sjukpenningtalet minskat långsamt. Den minskande trenden har fortsatt under pandemin, med undantag för en kort period under den första vågen och i augusti 2021. Pandemin ledde till en ökning av antalet startade sjukfall men majoriteten av de coronarelaterade sjukskrivningarna var korta, och pandemins effekt på den underliggande minskningen av sjukpenningtalet har därför varit marginell. Sjukpenningtalet är nu 3,5 procent lägre än i augusti 2020..

Sjukpenningtalet

Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal har de senaste månaderna varit oförändrade

Efter en sexårig uppgång i sjukpenningtalet började det minska under inledningen av 2017. Då började också den regionala spridningen i sjukpenningtalet avta fram till mitten av 2018 och har sedan dess legat stabilt. Sedan inledningen av 2018 har också skillnaderna i kvinnors och mäns sjukpenningtal minskat fram till februari i år. Under 2020 minskade enbart kvinnors sjukpenningtal, medan mäns planade ut. Sedan februari 2021 har sjukpenningtalet även minskat för män och därefter har skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal i princip varit oförändrade.

Kvinnornas sjukpenningtal var 84 procent högre än männens i augusti 2020 och 82 procent högre i augusti 2021. Den regionala variationen i sjukpenningtalet i augusti 2021 var något mindre än augusti 2020. Skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män, och mellan olika regioner har tendensen att minska i samband med att sjukpenningtalet minskar.

Utvecklingen i länen

Sjukpenningtalets utveckling för kvinnor och män

Sjukpenningtalet för alla kommunerexe öppnas i nytt fönster