Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Här kan du läsa om Försäkringskassans uppdrag och hur myndighetens arbete följs upp.

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är tillämpliga. Därutöver finns också regler om organisationen och om styrelsens ansvar och uppgifter.

Läs mer: Instruktion för Försäkringskassan (regeringen.se) (öppnas i nytt fönster)

Regeringsuppdrag

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet.

Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras. Regleringsbrevet anger vid behov mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens verksamhet.

På Ekonomistyrningsverket hittar du regleringsbrev, och även regleringsbrev från tidigare år.

Regleringsbrev avseende Försäkringskassan

 

Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till myndigheten. Här kan du ladda ner det senaste årets rapporter till regeringen.

Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift (svar på regeringsuppdrag dnr Fi2017/03257/DF)

Sammanställning av regionernas redovisningar av villkor 3 inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (svar på regeringsuppdrag dnr 2020-001051)

Återrapporteringskrav omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-/009598)

Utvecklingsinsatser för en bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (Regeringsuppdrag dnr 2020-001239)

Uppdrag att genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar(regeringsuppdrag dnr 2021-000500)

Kartläggning och individuell analys avseende uppdrag att inkomma med underlag inför en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-001858)

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen, delrapport 2 (Svar på regeringsuppdrag-dnr-2020-0000065)

Försäkringskassans inriktning 2022–2025 för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen (regeringsuppdrag dnr 2021-000496)

Uppdrag om förbättrad kvalitet i ärenden om rätt till sjukpenning (Svar på regeringsuppdrag FK2020-001876)

Återrapporteringskrav omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (Svar på regeringsuppdrag FK 2021-009598)

Uppdraget om förenklad ärendehantering för bilstödsärenden (Svar på regeringsuppdrag - FK 2021-002094)

Skapa förutsättningar för uppföljning av läkarintyg (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-006212)

Utredning av funktionsförmåga för assistansersättning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-000467)

Barnhushållens ekonomi (Svar på regeringsuppdrag – FK 2021/000490)

Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov, slutredovisning (Svar på regeringsuppdrag - Dnr 1382-2020)

Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen (Svar på regeringsuppdrag – dnr FK 2021/000464)

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-1246)

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund (svar på regeringsuppdrag dnr 2020-1385)

Redovisa åtgärder som bedöms ha bidragit till genomförandet av Madrid International Plan of Action on Ageing -MIPAA (svar på regeringsuppdrag dnr 2021-006154)

Sammanställning av regionernas redovisningar av villkor 1 och 2 år 2020 inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-001051)pdf öppnas i nytt fönster

Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning – slutredovisning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2020-000180)

Försäkringskassan redovisar hur mycket statsbidrag som har betalats ut enligt förordning (2020:1003) om statsbidrag för personlig skyddsutrustning (Svar på regeringsuppdrag dnr 2021-002899)

Årlig rapport 2020 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen (svar på regeringsuppdrag dnr 1392-2020)

Redovisning över Försäkringskassans planering inom ramen för det civila försvaret (Svar på regeringsuppdrag dnr FK 2020-001276)

Redovisning av medel som betalats ut för 2020 till Samhall AB enligt förordning 1998:1773 (Svar på regeringsuppdrag dnr FK 2020-000283)

 Redovisning av Försäkringskassans verksamhets- och it-utveckling 2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020–000296)

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund (Svar på regeringsuppdrag - Dnr 001385-2020)

Förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings– och rehabiliteringsprocessen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021–000350)

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 2021–000353)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2020 Försäkringskassan (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021/000605)

Handlingsplan för handläggning av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2021/000685)

Rapport om det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014–2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 2020/005432

Delredovisning Etablera digital infrastruktur (Svar på regeringsuppdrag – Ärendenummer: AD2019:582)

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020/000065)

Uppdrag att förbereda hantering av statsbidrag för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020/003977)

 
Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) IT-stöd - Problem- och behovsanalys(Svar på regeringsuppdrag – 2019-10-28) pdf öppnas i nytt fönster

Rapport – Konsekvensanalys av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6869-17 om föräldrapenning som familjeförmån (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 007096-2019)

Delredovisning 3 avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/DF (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 046278-2017)

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program, Regeringens skrivelse 2016/17:126. Redovisning av Försäkringskassans insatser (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 007097-2019)

Slutrapport Ett säkert och effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (Svar på regeringsuppdrag – DIGG Dnr 2019-100)

Rapport – Resultatindikatorer för assistansersättningen 2019 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 007095-201

Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 003074-2018)

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2019 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001573-2019)

Rapport – Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2019 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001579-2019)pdf öppnas i nytt fönster

Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 020105-2018)pdf öppnas i nytt fönster

Insatser finansierade genom samordningsförbund(Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002673-2018)

Återrapportering – En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002687-2018)

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002672-2018

Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer (Svar på regeringsuppdrag)

Försäkringskassans redogörelse för de personella konsekvenserna av beslutet att överföra uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service till Statens servicecenter (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 005775-2018

Analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 048590-2017)

Försäkringskassans viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatser 2018 och framtida utmaningar (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002690-2018

Allmänna ombudets årliga rapport 2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 1309-2018)

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002673-2018)

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 000228-2019)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2018 Försäkringskassan (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 93-2019)

Redovisning inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017 – 2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002687-2018)

Främja ökad anslutning till Mina meddelanden (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 005929-2018)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2018 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 000096-2019)

Slutrapport regeringsuppdraget Mötesplatser och information (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 045156-2016)

Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002675-2019)

Förbättrade möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 9147-2018)

Uppföljning av administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 11990-2018)

 

Slutrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården (villkor 4)(Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002687-2018)pdf öppnas i nytt fönster

Minska risken för rättsförluster i arbetsskadeförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002681-2018)

Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift dnr Fi2017/03257/DF (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 046278-2017)

Villkor 3 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013664-2017)

Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Arbetsförmedlingen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 015486-2018)

Uppföljning av det reformerade bilstödets konsekvenser för enskilda (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 11989-2018)

Kvaliteten i bedömningen av försäkringsmedicinska utredningar (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013745-2017)

Rapport - Utökad information om tandvårdsstöden (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002669-2018)

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002686-2018)

Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002687-2018)

Delredovisning av regeringsuppdraget Bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 003074-2018)

rapport-barnhushallens-ekonomi-resultatindikatorer-for-den-ekonomiska-familjepolitiken-2018-svar-pa-regeringsuppdrag-dnr-02689-2018

Rapport – Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002671-2017)

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 009650-2017) Åtgärder mot finansiering av terrorism (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 8405-2018)

Villkor 3 inom överenskommelsen En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013664-2017)

Förstärkt stöd för personer som är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013705-2017)

Förstärkt stöd för personer som är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013705-2017)

Förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 003575-2018)

Uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av förslag om förbättrade möjligheter att inhämta uppgifter till beslutsunderlag (Svar regeringsuppdrag – Dnr 054812-2017)

Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 049968-2017) Försäkringskassans uppdrag att sprida erfarenheter och kunskap om mänskliga rättigheter (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 52159-2017)

Utvecklade utredningar inför beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013693-2017)

Allmänna ombudet för socialförsäkringen – (Årlig rapport 2017)

Uppföljning av samordningsförbundens insatser (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013742-2017)

Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 053493-2017)s

Uppföljning av tidigare regeringsuppdrag om tillämplig lagstiftning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013765-2017)pdf öppnas i nytt fönster Mötesplats och information (Delrapport – 2018)

Redovisning av arbetet med handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2015-2017 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 053084-2017)

Samlad redovisning avseende villkor 1 och 2 2017 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013664-2017)

Ökad anslutning Mina Meddelanden (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 013784-2017 Årlig redovisning av Försäkringskassans miljöledningsarbetet (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 000065-2018)

Analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 048590-2017)

Försäkringskassans analys och bedömning av informationssäkerheten i den egna verksamheten (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 042731-2017)

Försäkringskassan ska inom sex veckor från det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Försäkringskassan till regeringen (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och rapportera vilka åtgärder Försäkringskassan eventuellt avser att vidta med anledningen av den lämnade rapporten.

2021

Behovsanställd utan sjuklön (Svar på ISF rapport 2021:4S )

Placerade barn och socialförsäkringen (Svar på ISF-rapport 2021:6, FK 2021/010549)

En granskning av Försäkringskassans styrning och implementering av handläggningsmomentet särskild utredning (Svar på ISF-rapport 2021:5 dnr 2020-1057)

Rapport – Försäkringskassans utredningsskyldighet (Svar på ISF-rapport dnr 2021/005494)

Avslag på ansökan om aktivitetsersättning – En analys av hur det går för unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (Svar på ISF rapport 2021:2 dnr 2020/000181)

Variationen inom aktivitetsersättningen (Svar på ISF-rapport 2020:9 – Dnr FK 2020/000178)

Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor växelvis (Svar på ISF-rapport 2020:10 – Dnr 2020/006557)

2020

Förebyggande sjukpenning, en granskning av sjukpenning i förebyggande syfte (Svar på ISF-rapport 2020:6 – Dnr FK 2020/001234)

En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen (Svar på ISF-rapport – 2019:10)

2019

Hel sjukersättning från 19 års ålder. En granskning av Försäkringskassans tillämpning efter regeländringen den 1 februari 2017 (Svar på ISF-rapport – 2019:9)

Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol, En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar (Svar på ISF-rapport – 2019:8)

Från underhållsstöd till underhållsbidrag? En granskning av 2016 års reform inom underhållsstödet (Svar på ISF-rapport – 2019:7)

Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen (Svar på ISF-rapport – 2019:5)

Gör samordningsförbund någon skillnad? En analys av samordningsförbund under perioden 2005-2010 (Svar på ISF-rapport – 2019:4)

Vård utomlands - En granskning av Försäkringskassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz (Svar på ISF-rapport – 2019:3)

Samordningsförbundens organisering och verksamhet (Svar på ISF-rapport – 2019:01 )

2018

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan, En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning (Svar på ISF rapport 2018:16 – Dnr 052199-2017)

Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning (Svar på ISF rapport 2018:12 – Dnr 004997-2018) g

Steglös avräkning (Svar på ISF rapport 2018:11 – Dnr 0196876-2017)

Social problematik och sjukskrivning – handläggning (Svar på ISF rapport 2018:8 – Dnr 012657-2018)

Inspektionen för socialförsäkringens rapport (Svar på ISF rapport 2018:5 – Dnr 019442-2017)

Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer (Svar på ISF rapport 2018:6 – Dnr 019440-2017) pdf öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU (Svar på ISF rapport 2018:2 – Dnr 019475-2017)

Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning (Svar på ISF rapport 2018:1 – Dnr 019451-2017)

Arbetsresor i stället för sjukpenning (Svar på ISF rapport 2017:17 – Dnr 0139801-2017

Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden (Svar på ISF rapport 2017:16 – Dnr 019560-2017)

2017

Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning (Svar på ISF-rapport 2017:10 – Dnr 019414-2017)

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan (Svar på ISF-rapport 2017:9 – Dnr 019579-2017)

Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016 (Svar på ISF rapport 2017:6 – Dnr 019409-2017)

Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren (Svar på ISF-rapport 2017:7 – Dnr 019437-2017)

Aktivitetsersättning till trettio års ålder-vad händer sedan? (Svar på ISF rapport (2017:5) – Dnr 19574-2017

Att främja ett professionellt handläggarskap (Svar på ISF:s rapport 2017:4 – Dnr 019427-2017)

Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella situationer beslutas (Svar på ISF-rapport 2017:3 – Dnr 016460-2017)

Sjukvårdande insatser och assistans (Svar på ISF-rapport 2016:16 – Dnr 72228-2016-FVUF)

Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet? (Svar på ISF-rapport 2016:15 – Dnr 070787-2016)

Förenklat läkarintyg (Svar på ISF-rapport 2016:14 Dnr – 068456-2016) pdf öppnas i nytt fönster

 

 

Försäkringskassans remissvar

Varje år svarar Försäkringskassan på betänkanden och förslag från regeringen. I svaren ger Försäkringskassan sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få om de genomförs. Det är en viktig del i den svenska demokratin.

Här hittar du remissyttranden från Försäkringskassan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringskassans skrivelser

Handläggning av enskilda ärenden

Handläggningen av enskilda ärenden sker inom avdelningarna: Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga, Avdelningen för barn och familj, Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd samt Avdelningen för sjukförsäkring. Även inom Kundcenter (telefonkundtjänst) sker handläggning av enskilda ärenden.

För det personliga kundmötet finns ett hundratal servicekontor runt om i landet. Servicekontoren drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna utför tjänster relaterade till samtliga fyra verksamheter.

Försäkringskassans budget

Försäkringskassans verksamhet och administration finansieras genom skatter och avgifter. Riksdagen beslutar om vilket budget som myndigheten ska få.

Försäkringskassan lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver förslag till Försäkringskassans finansiering de kommande tre åren.

Publikationer

Utgiftsprognos

Försäkringskassan redovisar varje kvartal hur mycket pengar (anslag) som gått åt för de olika förmånerna. Försäkringskassan gör också prognoser. I budgetuppföljningarna kan du se hur kostnaden har utvecklat sig under året och eventuella förändringar av prognoserna.

Publikationer

Försäkringskassans årsredovisning

Försäkringskassan lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Fel i Försäkringskassans årsredovisning 2018

I Försäkringskassans årsredovisning 2018 förekommer ett fel gällande antalet personer som lämnat aktivitetsersättningen (s. 109). Det korrekta antalet som lämnat aktivitetsersättningen var 6 848 personer år 2016, 8 606 personer år 2017 och 7 376 personer år 2018. Detta innebär att även uppgifterna i tabell 98 och efterföljande stycke är felaktiga. Av de personer som lämnat aktivitetsersättningen var det 827 personer som började arbeta år 2016, 964 personer år 2017 och 1 026 personer år 2018. Antalet som började studera var 533 personer år 2016, 628 personer år 2017 och 553 personer år 2018. Av dem som lämnade aktivitetsersättningen 2018 var 13 procent arbetssökande.

Årsredovisning 2018

Försäkringskassans årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2015pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2014pdf öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2013pdf öppnas i nytt fönster